Ontwerpbestemmingsplan Lemmer – Buitengaats (Actualisatie), gemeente De Fryske Marren, ter inzage

 

Met ingang van 18 februari 2021 ligt gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan ‘ Lemmer – Buitengaats’ (actualisatie) voor iedereen ter inzage in het kader van de vaststellingsprocedure als bedoeld in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

 

Plangebied

Het actualisatiebestemmingsplan gaat een deel van de Beheersverordening ‘Lemmer, Oosterzee,-Gietersebrug en Bantega’ vervangen waarin het bestemmingsplan ‘Buitengaats’ voor het bedrijventerrein Buitengaats is verwerkt. Daarnaast wordt in het plangebied ook een deel van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010’ herzien voor zover de geluidzone hier van toepassing is.

Doel

Het nieuwe bestemmingsplan geeft een actuele bestemmingsregeling voor het bedrijventerrein Buitengaats in Lemmer en heeft overwegend een conserverend karakter. Dat betekent dat er in het bestemmingsplan geen (grootschalige) nieuwe ontwikkelingen zijn opgenomen en de bestaande bedrijvigheid geen strobreed in de weg wordt gelegd. Het uitgangspunt is dat de bestaande situatie over het algemeen wordt vastgelegd en dat daar waar mogelijk wordt aangesloten bij de actuele planologische regelingen.

Waar ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

• de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure

• het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)

• het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

 

Daarnaast is informatie over het ontwerpbestemmingsplan te raadplegen via de gemeentelijke website www.defryskemarren.nl . Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl , het planidentificatienummer is NL.IMRO.1940.BPLEM18BUITENGAATS-ON01 .

 

Reageren

In de periode waarin het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad van De Fryske Marren. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

• Schriftelijk. Schrijf een brief aan de gemeenteraad van De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

– ontwerpbestemmingsplan Lemmer-Buitengaats

– waarom u een zienswijze indient

– de datum

– uw naam en adres

– uw handtekening

• Mondeling. U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge inspraakreacties wordt een verslag gemaakt.

 

De gemeenteraad neemt een besluit omtrent de vaststelling van het bestemmingsplan en over het al dan niet overnemen van de eventuele zienswijzen.

 

Joure, 17 februari 2021.

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren.

 

Naar boven