Verordening op de heffing en de invordering van leges 2022

De Raad van de gemeente Oostzaan;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 november 2021;

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet en artikel 13.1a van de Omgevingswet;

 

Besluit:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2022

(Legesverordening 2022)

ARTIKEL 1 DEFINITIES

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • 2.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen.

 • 3.

  maand: het tijdvak dat loopt van ene dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • 4.

  kwartaal: het tijdvak dat loopt van ene dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de derde daaropvolgende kalendermaand

 • 5.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ene dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • 6.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

ARTIKEL 2 BELASTBAAR FEIT

 • 1.

  Onder de naam "leges" worden rechten geheven voor:

  • a.

   het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen van een besluit;

  • b.

   het verlenen van een dienst op aanvraag; of

  • c.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een document;

 • een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

ARTIKEL 3 BELASTINGPLICHT

Belastingplichtig is de aanvrager of degene voor wie de aanvraag is gedaan.

ARTIKEL 4 VRIJSTELLINGEN

Leges worden niet geheven voor:

 • 1.

  het afgeven van bewijzen van onvermogen;

 • 2.

  het afgeven van stukken, nodig voor de ontvangst van pensioenen, lijfrenten, wachtgelden, loon en bezoldiging;

 • 3.

  het uitreiken aan belanghebbenden van beschikkingen of afschriften daarvan, houdende aanstelling, benoeming, bevordering, ontslag, toekenning van bezoldiging, vergoeding of toelage, dan wel verandering hiervan, betrekkelijk enige gemeentelijke functie of dienstverrichting jegens de gemeente;

 • 4.

  het uitreiken aan belanghebbenden van beschikkingen of afschriften daarvan, behoudende beslissing op een verzoek om subsidie van de gemeente;

 • 5.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 13.6 en 13.7 van de Omgevingswet zijn of worden verhaald;

 • 6.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 • 7.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets);

 • 8.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend.

ARTIKEL 5 MAATSTAVEN VAN HEFFING EN TARIEVEN

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

ARTIKEL 6 WIJZE VAN HEFFING

De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

ARTIKEL 7 TERMIJNEN VAN BETALING

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

ARTIKEL 8 VERMINDERING OF TERUGGAAF

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2.

  Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

ARTIKEL 9 OVERDRACHT VAN BEVOEGDHEDEN

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.3 (papierenverstrekking uit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens);

  • 2.

   onderdeel 1.7 (rijbewijzen);

  • 3.

   onderdeel 1.8 (reisdocumenten);

  • 4.

   onderdeel 1.10 (diverse specifiek verklaringen omtrent gedrag);

  • 5.

   onderdeel 2.2 (wet op de kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

ARTIKEL 10 INWERKINGTREDING, OVERGANGSBEPALING EN CITEERTITEL

 • 1.

  De ‘‘Legesverordening 2021 van 14 december 2020 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

 • 3.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

 • 5.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening 2022.

   

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 13 december 2021.

De Raad voornoemd,

De raadsgriffier,

Dhr. M.W. Bosma

de voorzitter,

M.D. Polak

Bijlage 1 Tarieventabel, behorende bij legesverordening 2022

Inhoudsopgave

Titel 1 Algemene Dienstverlening

 

Hoofdstuk 1 Algemeen bestuur

Hoofdstuk 2 Bestuurstaken

Hoofdstuk 3 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

Hoofdstuk 4 Gemeentearchief

Hoofdstuk 5 VERVALLEN

Hoofdstuk 6 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 7 Rijbewijzen

Hoofdstuk 8 Reisdocumenten

Hoofdstuk 9 Naturalisatie

Hoofdstuk 10 Overige bestuurszaken

Hoofdstuk 11 Wet op de Kansspelen

Hoofdstuk 12 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 13 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 14 Diversen

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg en intaketafel

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9 Overschrijving vergunning op naam

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

Hoofdstuk 11 Buiten behandeling omgevingsvergunning

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 3 Standplaatsvergoeding

Hoofdstuk 4 Evenementenvergunningen

Hoofdstuk 5 VERVALLEN

Hoofdstuk 6 Diverse vergunningen

 

Titel 1 Algemene Dienstverlening

 

Artikel

Omschrijving

Tarief

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN BESTUUR

1.1.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een gunstige beschikking op een verzoek, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

€ 11,20

1.1.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van bestuursstukken: Geheel bedrukte, geschreven, gedeeltelijk bedrukte of gedeeltelijk geschreven en blanco gelaten stukken, minuten, afschriften of uittreksel van stukken per gehele of gedeeltelijke bladzijde

€ 0,60

1.1.3

Alle in deze tarieventabel genoemde stukken - indien deze op verzoek per post worden verzonden - worden de leges verhoogd met Tarief PostNL

 

1.1.4

Alle in deze tarieventabel genoemde stukken - indien deze op verzoek "aangetekend" per post worden verzonden - worden de leges verhoogd met Tarief PostNL

 

1.1.5

Alle in deze tarieventabel genoemde stukken, indien deze op verzoek per post "met bericht van ontvangst" worden verzonden, worden de leges verhoogd met Tarief PostNL

 

1.1.6

Stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen,

 

1.1.6.1

a. per getypte pagina

€ 8,85

1.1.6.2

b. per fotokopie (A4-formaat)

€ 0,60

1.1.6.3

c. per fotokopie (A3-formaat)

€ 0,70

1.1.6.4

d. per fotokopie op papier van een ander formaat

€ 3,80

1.1.6.5

met dien verstande dat minimaal verschuldigd is € 0,50

 

1.1.7

Voor het gebruiken van registers, (kaart-)systemen of plans, die voor het verlenen van inzage aan de aanvrager moet worden voorgelegd, wordt geen recht wegens inzage geheven.

 

HOOFDSTUK 2 BESTUURSSTUKKEN

1.2.1

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een exemplaar van de gemeentebegroting met memorie van toelichting

€ 77,30

1.2.2

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een exemplaar van de van de gemeenterekening 

€ 77,30

1.2.3

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een exemplaar van de raads- en commissienotulen per vergadering 

€ 7,60

1.2.4

Het tarief bedraagt ter zake het afsluiten van een abonnement op de raads- en commissienotulen per kalenderjaar 

€ 104,95

1.2.4.1

Wanneer het afsluiten van een abonnement als bedoeld in dit hoofdstuk, in de loop van een kalenderjaar aanvangt, dan wordt het recht geheven over de lopende maand en de daaropvolgende kalendermaanden. Wordt het abonnement in de loop van een kalendermaand opgezegd, dan zal terugbetaling plaatsvinden over de nog resterende kalendermaanden.

 

1.2.5

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een exemplaar van de navolgende verordeningen:

 

1.2.5.1

a. de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) der gemeente:

 

1.2.5.1.1

een volledig exemplaar 

€ 77,30

1.2.5.1.2

per pagina 

€ 0,60

1.2.5.2

b. de Bouwverordening:

 

1.2.5.2.1

een volledig exemplaar 

€ 77,30

1.2.5.2.2

per pagina 

€ 0,60

1.2.5.3

c. de Brandbeveiligingsverordening:

 

1.2.5.3.1

een volledig exemplaar 

€ 6,10

1.2.5.3.2

per pagina 

€ 0,60

1.2.5.4

d. de legesverordening:

 

1.2.5.4.1

een volledig exemplaar 

€ 6,10

1.2.5.4.2

per pagina 

€ 0,60

1.2.5.5

e. verordeningen gemeentelijke belastingen en/of rechten

 

1.2.5.5.1

per pagina 

€ 0,60

1.2.5.6

aanvullingen van de onder 2.5.1 t/m 2.5.5 genoemde verordeningen, per pagina 

€ 0,60

HOOFDSTUK 3 VERSTREKKINGEN UIT DE BASISREGISTRATIE PERSONEN

1.3.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd

 

1.3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.3.2.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

€ 20,00

1.3.2.2

tot het verstrekken van een meertalig modelformulier woon- en/of verblijfplaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200)

€ 20,00

1.3.2.3

Tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag

Kostprijs ministerie

1.3.2.4

Tot het legaliseren van een handtekening

€ 20,00

1.3.2.5

Tot het verstrekken van een gewaarmerkt kopie

€ 20,00

1.3.2.6

Tot het verstrekken van een bewijs van Nederlanderschap

€ 20,00

1.3.3

Het tarief bedraagt tot het verstrekken van gegevens aan buitengemeentelijke afnemers en bijzondere derden, per verstrekking

€ 7,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van één of meer inlichtingen uit de BRP indien één of meer kaartverzamelingen of registers geheel of gedeeltelijk moeten worden doorgenomen, voor ieder daaraan besteed kwartier 

€ 36,70

 

 

 

 

 

 

HOOFDSTUK 4 GEMEENTEARCHIEF

1.4.1

Het tarief bedraagt ter zake het doen van nasporingen, door een ambtenaar van de gemeente ongeacht het resultaat, in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier 

€ 20,40

1.4.2

Onverminderd het in 4.1 bepaalde, bedraagt het tarief ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina A4-formaat 

€ 0,60

1.4.2.1

Per pagina op papier van A4-formaat

€ 0,60

1.4.2.2

Per pagina op papier van A3-formaat

€ 1,15

1.4.2.3

Per pagina op papier van een nader formaat

€ 3,80

1.4.3

Onverminderd het in 4.1 bepaalde, bedraagt het tarief ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina A3-formaat 

€ 0,70

1.4.4

Onverminderd het in 4.1 bepaalde, bedraagt het tarief ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk 

€ 0,60

1.4.5

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het doen van onderzoek in de bij de archiefdienst berustende archieven en verzamelingen, ongeacht het resultaat, en voor het vervaardigen van afschriften en uittreksels, alle door of vanwege de gemeentearchivaris per kwartier of gedeelte daarvan 

€ 11,15

HOOFDSTUK 5 VERVALLEN

 

vervallen 

 

 

HOOFDSTUK 6 BURGERLIJKE STAND

 

 

 

1.6.1

Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk cq. partnerregistratie buiten de uren die de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Oostzaan op grond van artikel 4 van de Wet heffing rechten wegens verrichtingen van de ambtenaar van de kosteloze huwelijksvoltrekkingen:

 

1.6.1.1

Locatie 1: De Protestantse Kerk, Kerkbuurt 12 te Oostzaan, Bartel Jacobsz Centrum (aanbouw “Grote kerk”):

 

1.6.1.1.1

a. maandag t/m vrijdag 9.00 tot 17.00 uur

€ 486,75

1.6.1.1.2

b. maandag t/m vrijdag 17.00 tot 22.00 uur

€ 535,35

1.6.1.1.3

c. zaterdag van 09.00 tot 22.00 uur

€ 560,20

1.6.1.2

De Protestantse Kerk:

 

1.6.1.2.1

a. maandag t/m vrijdag 9.00 tot 17.00 uur

€ 628,15

1.6.1.2.2

b. maandag t/m vrijdag van 17.00 tot 22.00 uur

€ 677,85

1.6.1.2.3

c. zaterdag van 09.00 tot 22.00 uur

€ 701,60

1.6.1.3

De Protestantse Kerk + Bartel Jacobsz Centrum (aanbouw):

 

1.6.1.3.1

a. maandag t/m vrijdag 9.00 tot 17.00 uur

€ 706,95

1.6.1.3.2

b. maandag t/m vrijdag van 17.00 tot 22.00 uur

€ 755,60

1.6.1.3.3

c. zaterdag van 09.00 tot 22.00 uur

€ 780,35

1.6.1.4

Locatie 2: Het Paviljoen ’t Twiske, De Noorderlaaik 8 te Oostzaan:

 

1.6.1.4.1

maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur

€ 486,75

1.6.1.4.2

maandag t/m vrijdag van 17.00 tot 22.00 uur

€ 535,35

1.6.1.4.3

zaterdag van 09.00 tot 22.00 uur

€ 560,20

1.6.1.5

Locatie 3: Dorpscentrum de Kunstgreep, Kerkbuurt 4 te Oostzaan, Theaterzaal De Kunstgreep, gemeentehuis:

 

1.6.1.5.1

a. maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur

€ 628,15

1.6.1.5.2

b. maandag t/m vrijdag van 17.00 tot 22.00 uur

€ 677,85

1.6.1.5.3

c. zaterdag van 09.00 uur tot 22.00 uur

€ 701,60

1.6.1.5.4

d. zondag van 09.00 uur tot 22.00 uur

€ 726,45

1.6.1.6

Oostzaan Raadzaal, gemeentehuis

 

1.6.1.6.1

a. maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur

€ 628,15

1.6.1.6.2

b. maandag t/m vrijdag van 17.00 tot 22.00 uur

€ 677,85

1.6.1.6.3

c. zaterdag van 09.00 uur tot 22.00

€ 701,60

1.6.1.6.4

d. zondag van 09.00 uur tot 22.00 uur

€ 726,45

1.6.1.7

Oostzaan, Beerlingzaal, gemeentehuis

 

1.6.1.7.1

a. maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur

€ 486,75

1.6.1.7.2

b. maandag t/m vrijdag van 17.00 tot 22.00 uur

€ 535,35

1.6.1.7.3

c. zaterdag van 09.00 uur tot 22.00 uur

€ 560,20

1.6.1.7.4

d. zondag van 09.00 uur tot 22.00 uur

€ 583,90

1.6.1.8

Oostzaan, Hofmanzaal, gemeentehuis

 

1.6.1.8.1

a. maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur

€ 486,75

1.6.1.8.2

b. maandag t/m vrijdag van 17.00 tot 22.00 uur

€ 535,35

1.6.1.8.3

c. zaterdag van 09.00 uur tot 22.00 uur

€ 560,20

1.6.1.8.4

d. zondag van 09.00 uur tot 22.00 uur

€ 583,90

1.6.1.9

Locatie 4: Twiske Haven, De Noorderlaaik 4A te Oostzaan

 

1.6.1.9.1

a. maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur

€ 486,75

1.6.1.9.2

b. maandag t/m vrijdag van 17.00 tot 22.00 uur

€ 535,35

1.6.1.9.3

c. zaterdag van 09.00 tot 22.00 uur

€ 560,20

1.6.1.10

Locatie 5: Hotel van der Valk Oostzaan-Amsterdam, Westeinde 1, 1511MA Oostzaan

 

1.6.1.10.1

a. maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur

€ 486,75

1.6.1.10.2

b. maandag t/m vrijdag van 17.00 tot 22.00 uur

€ 535,35

1.6.1.10.3

c. zaterdag van 09.00 tot 22.00 uur

€ 560,20

1.6.1.11

Locatie 6: Het wapen van Oostzaan, Kerkbuurt 14, 1511BD Oostzaan

 

1.6.1.11.1

a. maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur

€ 486,75

1.6.1.11.2

b. maandag t/m vrijdag van 17.00 tot 22.00 uur

€ 535,35

1.6.1.11.3

c. zaterdag van 09.00 tot 22.00 uur

€ 560,20

1.6.2

Budgethuwelijk/partnerschapsregistratie: Op dinsdagochtend t/m donderdagochtend 10:00 uur is er gelegenheid tot budgethuwelijkssluiting/ partnerschapsregistratie. In aanwezigheid van het bruidspaar/partners en maximaal 4 getuigen vindt de voltrekking plaats in een vergaderruimte in het gemeentehuis, Kerkbuurt 4 te Oostzaan. Er wordt geen toespraak gehouden.

€ 136,00

1.6.3

Kostenloos: Op maandagochtend, 9.00 uur is er gelegenheid tot kostenloze huwelijkssluiting of partnerschapsregistratie. In aanwezigheid van het bruidspaar en maximaal 2 getuigen vindt de voltrekking plaats in een kleine spreekkamer in het gemeentehuis, Kerkbuurt 4 te Oostzaan. Er wordt geen toespraak gehouden.

 

1.6.4

Het tarief voor het aanstellen van een BABS, die niet zijn benoemd door de gemeente Oostzaan bedraagt

€ 59,60

1.6.5

Het tarief bedraagt voor het beschikbaar stellen van getuigen van gemeentewege, per getuige

€ 17,45

1.6.6

Het tarief betreft ter zake het verstrekken van:

 

1.6.6.1

Een trouwboekje c.q. partnerregistratieboekje of duplicaat daarvan

€ 19,45

1.6.6.2

Een trouwboekje c.q. partnerregistratieboekje of een duplicaat daarvan uitgevoerd in leer met gemeentewapen

€ 38,75

1.6.6.3

Het tarief voor administratiekosten inzake annulering en/of wijziging van een huwelijk of geregistreerd partnerschap bedraagt

€ 62,85

1.6.7

Het tarief bedraagt voor het kalligraferen: - van een trouwboekje c.q. partnerregistratieboekje

€ 20,40

1.6.7.1

- van een kind bijschrijven

€ 6,90

1.6.8

Het tarief bedraagt voor nasporing van gemeentewege in de registers van de Burgerlijke stand, zonder dat van het resultaat een authentiek uittreksel uit het register of een bewijs van inschrijving wordt verlangd, voor ieder persoon over wie de nasporing loopt, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 20,40

1.6.9

Het tarief voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap naar een huwelijk bedraagt

€ 59,45

1.6.10

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand

 

1.6.10.1

voor elk afschrift of uittreksel van een akte van de burgerlijke stand kostprijs Ministerie

 

1.6.10.2

voor elk afschrift of uittreksel van een akte van geboorte, huwelijk, registratie van een partnerschap of overlijden kostprijs Ministerie

 

1.6.10.3

voor elke verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek kostprijs Ministerie

 

1.6.10.4

voor elk meertalig uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand kostprijs Ministerie

 

1.6.10.5

voor meertalige attestatie de Vitae uitgegeven door burgerlijke stand kostprijs Ministerie

 

 

 

 

1.6.10.6

tot het verstrekken van een meertalig modelformulier van een van de in artikel 2, eerste lid, onder a,b,c,d en e van de Wet rechten burgerlijke stand genoemde stukken betreft als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012

kostprijs ministerie

 

1.6.10.7

tot het verstrekken van een meertalig modelformulier van een van de in artikel 2, eerste lid, onder c van de Wet rechten burgerlijke stand genoemde stukken betreft als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012

kostprijs ministerie

 

1.6.10.8

De tarieven van artikel 6.9.1 worden door het Ministerie vastgesteld. Tariefswijzigingen van het Ministerie worden automatisch en volledig door de gemeente overgenomen en doorberekend

 

 

 

 

HOOFDSTUK 7 RIJBEWIJZEN

1.7.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

 

€ 41,60

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een gezondheidsverklaring

Tarief CBR

1.7.2.1

Het tarief van artikel 7.3 wordt door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) vastgesteld. Tariefswijzigingen van het CBR worden automatisch en volledig door de gemeente overgenomen en doorberekend. Het tarief staat vermeld op de verklaring

 

1.7.3

Toeslag spoedaanvraag per rijbewijs

Tarief RDW

HOOFDSTUK 8 REISDOCUMENTEN

1.8.1

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een nationaal paspoort, zakenpaspoort, een reisdocument voor vluchtelingen, een reisdocument voor vreemdelingen of een faciliteitenpaspoort, voor een persoon die op het moment van de aanvang de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 57,30

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet (NIK) :

 

1.8.2.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt

€ 36,95

1.8.2.2

in andere gevallen, voor personen die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar of ouder zijn dan bedoeld in onderdeel 8.2.1 

€ 68,50

1. 8.2.3

Voor een persoon jonger of ouder dan 18 jaar, een vervangende Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Paspoortwet.

€ 33,35

1.8.3.1

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een nationaal paspoort, zakenpaspoort, een 2e paspoort of een faciliteitenpaspoort, voor een persoon die op het moment van de aanvang de leeftijd van 18 jaar of ouder is

€ 75,80

1.8.3.2

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen voor een persoon die op het moment van de aanvang de leeftijd van 18 jaar of ouder is

€ 57,30

1.8.4

Toeslag spoedaanvraag per reisdocument

tarief Ministerie

 

 

 

 

HOOFDSTUK 9 NATURALISATIE

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot naturalisatie van één persoon vol tarief IND

Tarief IND

1.9.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot naturalisatie van een echtpaar vol tarief IND

Tarief IND

1.9.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot naturalisatie van één persoon laag tarief IND

Tarief IND

1.9.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot naturalisatie van een echtpaar laag tarief IND 

Tarief IND

1.9.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot naturalisatie van een meenaturaliserende minderjarige

Tarief IND

1.9.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot optie van één persoon

Tarief IND

1.9.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot optie van een echtpaar

Tarief IND

1.9.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot optie van een medeopterende minderjarige

Tarief IND

1.9.9

De tarieven van hoofdstuk 9 worden door de Inlichtingen en Naturalisatie Dienst (IND) vastgesteld. Dit geldt voor mee naturaliserende minderjarigen, voor de optie enkelvoudig en de optie gemeenschappelijk. Tariefswijzigingen van het IND worden automatisch en volledig door de gemeente overgenomen en doorberekend.

 

HOOFDSTUK 10 OVERIGE BESTUURSZAKEN

1.10.1

Vervallen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOOFDSTUK 11 WET OP DE KANSSPELEN

1.11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de Kansspelen (loterijvergunning)

€ 120,00

1.11.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanwezigheidsvergunning bedoeld in artikel 30 b van de Wet op de Kansspelen:

 

1.11.2.1

voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat

€ 120,00

1.11.2.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten, met dien verstande dat voor de eerste speelautomaat € 120,00 is verschuldigd en voor iedere speelautomaat vervolgens 

€ 60,00

HOOFDSTUK 12 VERKEER EN VERVOER

1.12.1

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen en/of omzetten van een gehandicaptenparkeerkaart met een geldigheidsduur van maximaal 5 jaar

€ 157,60

1.12.1.1

(vervolg aanvraag gehandicaptenparkeerkaart): Alleen houders van een bestuurderskaart komen in aanmerking. Heeft u enkel een passagierskaart neem dan vooraf contact op met het WMO loket.

 

1.12.1.1.1

aanleggen van het parkeervak

€ 345,35

1.12.1.1.2

wijziging parkeerplaats i.v.m. verhuizing

€ 259,05

1.12.1.1.3

Wijzigen kenteken (inclusief veranderen/vervangen van het onderbord)

€ 64,75

1.12.1.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag om verlenging van een gehandicapten-parkeerkaart met een geldigheidsduur van maximaal 5 jaar

€ 46,55

1.12.1.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een duplicaat gehandicaptenparkeerkaart wegens verlies of diefstal

€ 46,55

1.12.2

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 148 van het Wegenverkeersreglement (Stb. 1950, K 377)

€ 32,40

1.12.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459)

€ 32,40

1.12.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing om een voertuig, dat is voorzien van een aanduiding van handelsreclame, op de openbare weg te parkeren met het kennelijke doel om daarmee handelsreclame te maken

€ 32,40

1.12.5

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing geslotenverklaring Kerkstraat en de Haal (of een duplicaat hiervan), met een geldigheidsduur zoals gemeld op de ontheffing.

€ 13,10

1.12.6

Het tarief tot het verkrijgen van een nieuwe ontheffing geslotenverklaring Kerkstraat en De Haal i.v.m. wijziging met een geldigheidsduur zoals gemeld op de ontheffing, bedraagt

€ 5,35

HOOFDSTUK 13 WINKELTIJDENWET

1.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet of de Winkeltijdenverordening, dan wel wijziging of intrekking

€ 240,00

1.13.2

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van toestemming om een in de vorige onderdelen bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 60,00

HOOFDSTUK 14 DIVERSEN

1.14.1

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van kadastrale informatie per object

€ 7,40

1.14.2

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van informatie uit akten per akte

€ 1.143,55

1.14.3

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van informatie uit kadastrale kaart (inclusief kopie op formaat A3 of A4)

€ 7,50

1.14.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening

€ 55,25

1.14.5

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor urgentieverklaring huisvesting

€ 60,85

1.14.6

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning tijdelijke verhuur woonruimte ex artikel 15 Leegstandwet

€ 60,00

1.15.1

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.2, derde lid, van de Telecommunicatiewet

€ 198,00

1.15.1.1

indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, wordt het tarief genoemd in artikel 1.15.1 per strekkende meter sleuf vermeerderd met

€ 1,50

1.15.2

het in 1.15.1 genoemde bedrag wordt:

 

1.15.2.1

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

€ 245,25

1.15.2.2

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, worden de in artikel 1.15.1 leges verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die terzake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

€ 100,25

1.15.3

indien een begroting als bedoeld in 1.15.1 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

€ 100,25

1.15.4

het tarief bedoeld in onderdeel 1.15.18.10.1 wordt verminderd met de van de melder verkregen of te verkrijgen privaatrechtelijke vergoeding voor beheerskosten in verband met de werkzaamheden, met dien verstande dat de uitkomst van de vermindering niet minder dan nihil kan bedragen.

€ 100,25

1.16.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het in exploitatie nemen van een kindercentrum (dagopvang en/of buitenschoolse opvang) als bedoeld in art. 1.45 eerste en tweede lid, Wko en opname in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

€ 1.000,00

1.16.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het in exploitatie nemen van een gastouderbureau of het bieden van gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.45 eerste en tweede lid, Wko en opname in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

€ 500,00

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

Artikel

Omschrijving

Tarief

Variabel tarief

HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

2.1.1

Aanlegkosten: De aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

 

2.1.2

Bouwkosten: De aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 

 

2.1.3

Sloopkosten: De aannemingssom (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de sloopkosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke sloop van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 

 

 

2.1.4

Vooroverlegplan: Onder een vooroverlegplan wordt in deze titel verstaan: een tekening waarop de ruimtelijke contouren, situering en afmetingen van het op te richten bouwwerk zijn aangegeven en op basis waarvan een advies kan worden verkregen met betrekking tot de vraag of het op te richten bouwwerk niet in strijd is met de redelijke eisen van welstand. Bij strijdigheid van het bouwplan met het bestemmingsplan wordt tevens onderzocht of medewerking aan het bouwplan in de rede ligt.

Het vooroverlegplan blijft bestaan voor eenvoudigere initiatieven. De complexe initiatieven worden bij indiening gesignaleerd en komen op de intaketafel.

 

 

2.1.4.1

Intaketafel: Het doel van de Omgevingswet is de dienstverlening transparanter, eenvoudiger en sneller te maken. Onderdeel daarvan is het instrument van de intaketafel. Deze zorgt ervoor dat een initiatiefnemer vroegtijdig een eerste idee krijgt van de wenselijkheid, de haalbaarheid en de aandachtspunten van zijn plan. Een uitwerking op hoofdlijnen is daarvoor voldoende (massa, situering, aantal woningen, aanduiding andere functies). Tijdens de intaketafel ontvangt de initiatiefnemer een eerste reactie van diverse vakspecialisten. Achteraf ontvangt hij een korte puntsgewijze terugkoppeling. De intaketafel is bedoeld voor grotere plannen (bijvoorbeeld voor meerdere woningen).

 

 

2.1.5

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

 

2.1.6

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

 

2.1.7

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG EN INTAKETAFEL

2.2.1

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag:

 

 

2.2.1.1

Om beoordeling van een vooroverlegplan als bedoeld in artikel 2.1.4 voor wat betreft de toets aan het bestemmingsplan.

7% van de bouwsom met een minimum van € 238,30

 

2.2.1.1.1

Om beoordeling van een casus aan de intaketafel als bedoeld in artikel 2.1.4.1 voor wat betreft de haalbaarheidstoets op basis van het bestemmingsplan (Wet ruimtelijke ordening)

€ 676,45

 

2.2.1.2

Om beoordeling van een vooroverlegplan als bedoeld in artikel 2.1.4 voor wat betreft de toets aan de redelijke eisen van welstand. 

€ 238,30

 

2.2.1.2.1

Om beoordeling van een intakecasus als bedoeld in 2.1.4.1 voor wat betreft de toets aan redelijke eisen van welstand.

€ 238,30

 

2.2.1.3

Indien de intakecasus aan de gemeenteraad moet worden voorgelegd, worden de leges vermeerderd met

€ 572,10

 

2.2.2

Indien binnen 26 weken na het verzenden van de schriftelijke reactie op het vooroverlegplan een definitieve aanvraag om omgevingsvergunning wordt ingediend, die in overeenstemming is met het eindresultaat van het vooroverleg, worden de reeds in rekening gebrachte leges voor het vooroverlegplan verrekend met de leges van de definitieve aanvraag om omgevingsvergunning. Restitutie van leges vindt niet plaats.

 

 

2.2.2.1

Artikel 2.2 geldt niet voor een casus die naar de intaketafel gaat. Deze casus vraagt door zijn complexiteit meer inzet van de vakspecialisten. In veel gevallen zal bij het voortzetten van het initiatief de gemeentelijke kosten worden verhaalt in een anterieure overeenkomst.

 

 

HOOFDSTUK 3 OMGEVINGSVERGUNNING

2.3.1

Bouwactiviteiten: De omgevingsvergunning: Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel in afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd. 

 

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief 4,5% van de vastgestelde bouwkosten, voor het bouwen of verbouwen waartoe vergunning wordt verleend, gehele afwerking inbegrepen met een minimum van

€ 238,30

4,50%

2.3.1.2

Toetsing aan de welstand: Indien voor de aanvraag van een omgevingsvergunning overeenkomstig artikel 3.1.1 advies van de Welstandscommissie behoeft te worden ingewonnen dan wel het vooroverlegplan bij beoordeling duidelijk voldoet aan de vastgestelde sneltoetscriteria, of het een herhalingsplan betreft waarvoor eerder welstandelijk positief is geadviseerd, het overeenkomstig 2.1.2 en 3.1.1 berekende bedrag verhoogd met plus 0,25% van de vastgestelde bouwkosten met een maximum legesbedrag van € 2.250,-- 

€ 41,80

 

2.3.1.3

Extra toetsing aan de welstand: Voor elke extra beoordeling wordt een toeslag berekend van 40% van de in artikel 3.1.2 berekende kosten 

 

 

2.3.1.4

Verplicht advies agrarische commissie Onverminderd het bepaalde in onderdeel 3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie wordt beoordeeld:

€ 80,90

 

2.3.1.5

Vergunningvrij bouwwerk: Als blijkt dat een ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning/vooroverleg vergunningvrij is of als de indiener verzoekt tot toetsing aan de regelgeving voor vergunningsvrij bouwen, dan bedraagt het tarief:

€ 84,20

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief 4,5% van de vastgestelde aanlegkosten voor het aanleggen waartoe vergunning wordt verleend, gehele afwerking inbegrepen met een minimum van

€ 238,30

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit: Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 3.1:

 

 

2.3.3.1

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1°, van de Wabo van toepassing is (binnenplanse afwijking)

€ 106,20

 

2.3.3.2

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de Wabo van toepassing is (buitenplanse kleine afwijking)

€ 106,20

 

2.3.3.3

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wabo van toepassing is (buitenplanse afwijking)

€ 1.881,00

 

2.3.3.4

Indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo van toepassing is (tijdelijke afwijking)

€ 106,20

 

2.3.3.5

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo van toepassing is (afwijking exploitatieplan)

€ 106,20

 

2.3.3.6

Indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van toepassing is (afwijking van provinciale regelgeving)

€ 1.662,75

 

2.3.3.7

Indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van toepassing is (afwijking van nationale regelgeving)

€ 713,05

 

2.3.3.8

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo van toepassing is (afwijking van voorbereidingsbesluit)

€ 499,20

 

2.3.3.9

Indien voor een Wro procedure een publicatie nodig is worden de bedragen zoals genoemd in onderdeel 3.3 verhoogd met

€ 29,80

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit: Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.4.1

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1°, van de Wabo van toepassing is (binnenplanse afwijking):

€ 370,25

 

2.3.4.2

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de Wabo van toepassing is (buitenplanse kleine afwijking):

€ 370,25

 

2.3.4.3

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wabo van toepassing is (buitenplanse afwijking):

€ 1.869,45

 

2.3.4.4

Indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo van toepassing is (tijdelijke afwijking)

€ 370,25

 

2.3.4.5

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo van toepassing is (afwijking van exploitatieplan):

€ 370,25

 

2.3.4.6

Indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van toepassing is (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 1.667,60

 

2.3.4.7

Indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van toepassing is (afwijking van nationale regelgeving):

€ 1.111,75

 

2.3.4.8

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo van toepassing is (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 741,50

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken van bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief voor een bouwwerk met een oppervlakte:

 

 

2.3.5.1.1

a. tot 100 m2 een vast bedrag van

€ 567,75

 

2.3.5.1.2

b. van 100 tot 500 m2 een vast bedrag van: 

€ 212,65

 

2.3.5.1.2.1

en per m2 vermeerderd met

€ 4,20

 

2.3.5.1.3

c. van 500 tot 2000 m2 een vast bedrag van:

€ 1.396,75

 

2.3.5.1.3.1

en per m2 vermeerderd met

€ 1,10

 

2.3.5.1.4

d. van 2000 tot 5000 m2 een vast bedrag van

€ 3.153,90

 

2.3.5.1.4.1

en per m2 vermeerderd met

€ 0,30

 

2.3.5.1.5

e. van 5000 tot 50.000 m2 een vast bedrag van

€ 4.196,60

 

2.3.5.1.5.1

en per m2 vermeerderd met

€ 0,10

 

2.3.5.1.6

f. groter dan 50.000 m2

€ 9.089,30

 

2.3.5.2

vervallen

 

 

2.3.5.3

Indien de aanvrager van vergunning, als bedoeld in artikel 3.5.1 voordat daarover definitief is beschikt de aanvraag schriftelijk intrekt, wordt op het in artikel 3.5.1 genoemde tarief een restitutie van 50% verleend.

 

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening aangewezen monument waarvoor een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief

€ 238,30

 

2.3.6.1.1

Voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument

€ 238,30

 

2.3.6.1.2

Voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar wordt gebracht.

€ 238,30

 

2.3.7

vervallen

 

 

2.3.8

Aanleggen of veranderen van een weg: Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 238,30

 

2.3.9

Maken of veranderen van een uitweg

 

 

2.3.9.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken van een uitweg naar een openbare weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.11 van de APV een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 58,85

 

2.3.9.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het veranderen of veranderen van het gebruik van een bestaande uitweg naar de openbare weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.12 van de APV een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 28,90

 

2.3.10

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 240,00

 

2.3.10.1

Handelsreclame: Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of de APV een vergunning of ontheffing is vereist, en indien niet tevens sprake is van een activiteit als bedoeld in onderdeel 3.1.1 (bouwactiviteit), bedraagt het tarief:

€ 84,20

 

2.3.10.2

indien de activiteit bestaat uit het maken of voeren van die handelsreclame bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder h, van de Wabo:

€ 238,30

 

2.3.10.3

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat die handelsreclame aan de onroerende zaak wordt gemaakt of gevoerd, bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder i, van de Wabo:

€ 238,30

 

2.3.11

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

 

2.3.11.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

€ 238,30

 

2.3.11.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

€ 238,30

 

2.3.12

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet: Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief, het tarief dat bij de gemeente in rekening wordt gebracht door een externe partij.

€ 238,30

 

2.3.13

Andere activiteiten: Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

€ 238,30

 

2.3.13.1

Behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 238,30

 

2.3.13.2

Behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief: , 

 

 

2.3.13.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft:

€ 238,30

 

2.3.13.2.2

als het provinciale of waterschapsverordening betreft: 

€ 238,30

 

2.3.14

Omgevingsvergunning in twee fasen: Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.14.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft.

 

 

2.3.14.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

2.3.15

Bodemonderzoeken: Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

 

2.3.15.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 296,80

 

2.3.15.1.1

a. bij een perceeloppervlakte kleiner dan 500 m2

€ 296,80

 

2.3.15.1.2

b. bij een perceeloppervlakte gelijk of groter dan 500 m2

€ 440,85

 

2.3.15.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 296,80

 

2.3.16

Advies

 

 

2.3.16.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

2.3.16.2

Indien een begroting als bedoeld in 3.16.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

2.3.17

Verklaring van geen bedenkingen

 

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

 

2.3.17.1.1

Indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 238,30

 

2.3.17.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 3.17.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

HOOFDSTUK 4 VERMINDERING

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 3.16 en 3.17. de vermindering bedraagt:

 

 

2.4.1.1

Bij 5 tot 10 activiteiten: van de voor die activiteiten verschuldigde leges

 

2,00%

2.4.1.2

Bij 10 tot 14 activiteiten: van de voor die activiteiten verschuldigde leges

 

3,00%

2.4.1.3

Bij 14 of meer activiteiten: van de voor die activiteiten verschuldigde leges

 

5,00%

HOOFDSTUK 5 TERUGGAAF

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteit: Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 3.1, 3.2, 3.6 en 3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van < 4> weken na het in behandeling nemen ervan van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;50%

 

50,00%

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na < 4> weken en binnen < 8> weken na het in behandeling nemen ervan van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;30%

 

30,00%

2.5.1.3

indien de aanvraag wordt ingetrokken na < 8> weken en binnen < 26> weken na het in behandeling nemen ervan van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;20%

 

20,00%

2.5.2

Minimumbedrag voor teruggaaf: Een bedrag minder dan wordt niet teruggegeven.

€ 238,30

 

HOOFDSTUK 6 INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING

2.6.1

vervallen

 

 

HOOFDSTUK 7 WIJZIGING OMGEVINGSVERGUNNING ALS GEVOLG VAN WIJZIGING PROJECT

2.7.1

vervallen

 

 

HOOFDSTUK 8 BESTEMMINGSWIJZIGINGEN ZONDER ACTIVITEITEN

2.8.1

De kosten van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening worden via een anterieure overeenkomst met een vooraf vastgestelde kosten-berekening in rekening gebracht bij de aanvrager door het afsluiten van een anterieure overeenkomst

 

 

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijzigen of uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in respectievelijk artikel 3.6, eerste lid, onder a. en b. van de Wet ruimtelijke ordening.

€ 1.869,40

 

 

HOOFDSTUK 9 OVERSCHRIJVING VERGUNNING OP NAAM

2.9.1

Het tarief voor de overdracht van de tenaamstelling van een omgevingsvergunning, met uitzondering van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3.5.1 of een vergunning als bedoeld in artikel 17.13 bedraagt.

€ 87,00

 

HOOFDSTUK 10 IN DEZE TITEL NIET BENOEMDE BESCHIKKING

2.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking

€ 238,30

 

HOOFDSTUK 11 BUITEN BEHANDELING OMGEVINGSVERGUNNING

2.11.1

Het tarief voor de aanvraag van een omgevingsvergunning/ vooroverleg die buiten behandeling wordt gelaten bedraagt € 

€ 238,30

 

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijN\

Artikel

Omschrijving

Tarief

HOOFDSTUK 1 HORECA

3.1.1

Drank- en horecawet: Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3, van de Alcoholwet 

€ 182,60

3.1.1.1

het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een nieuwe vergunning als gevolg van een kleine wijziging (bijv. wijziging van naam of lokaliteit 

€ 53,80

3.1.2

Het tarief bedraagt ter zake het verkrijgen van een stel aanvraag formulieren van een vergunning, als bedoeld in artikel 3, van de Alcoholwet 

€ 5,20

3.1.3

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot ontheffing ingevolge artikel 35 van de Alcoholwet

€ 115,65

3.1.4

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een verzoek voor de verruiming van de schenktijden als bedoeld in artikel 4 lid 1 sub b van de Drank- en horecaverordening.

€ 26,30

3.1.5

Exploitatie openbare inrichtingen:

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag exploitatie openbare inrichting als bedoeld in artikel 2.28 van de APV. Bij het gelijktijdig aanvragen van een ontheffing ingevolge artikel 3.1.3 volgt een exploitaitie korting van € 100.

 

3.1.5.1

openbare inrichting zonder terras 

€ 459,80

3.1.5.2

openbare inrichting met terras

€ 510,60

3.1.5.3

alleen terrasaanvraag

€ 51,15

3.1.6

het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een nieuwe exploitatievergunning als gevolg van een kleine wijziging

€ 54,10

HOOFDSTUK 2 PROSTITUTIEBEDRIJVEN

3.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.2.1

Voor het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3:4 van de APV voor een seksinrichting.

€ 1.382,85

3.2.2

Voor het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3:4 van de APV voor een escortbedrijf.

€ 864,60

3.2.3

Voor het overschrijven van een vergunning van een bestaande seksinrichting of een bestaand escortbedrijf

€ 413,90

HOOFDSTUK 3 STANDPLAATS EN MARKTVERGOEDING

3.3.1

Standplaatsvergoedingen: Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning voor het innemen van een standplaats c.q. het hebben van een uitstalling als bedoeld in artikel 5.18. van de APV.

€ 26,30

3.3.1.1

Indien het een standplaats op gemeentegrond betreft een vast bedrag per dag per stal van:

€ 10,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOOFDSTUK 4 EVENEMENTENVERGUNNINGEN

3.4.1

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een melding voor een klein evenement tot 75 bezoekers zoals genoemd in artikel 2:25 van de APV

Gratis

3.4.2

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het houden van een evenement e.d. overeenkomstig artikel 2.25 van de APV

 

3.4.2.1

Het tarief voor categorie A evenementen: kleine evenementen met een laag risico bedraagt:

 

3.4.2.1.1

voor een commercieel evenement

€ 480,00

3.4.2.1.2

voor een jaarlijks terugkerend commercieel evenement

€ 240,00

3.4.2.1.3

voor een niet commercieel evenement

€ 240,00

3.4.2.1.4

voor een jaarlijks terugkerend niet commercieel evenement

€ 120,00

3.4.2.1.5

Voor het wijzingen van een evenement genoemd in artikel 1.1/1.2/1.3/1.4

€ 120,00

3.4.2.2

Het tarief voor een categorie B evenement: middelgrote evenementen met enig risico bedraagt:

 

3.4.2.2.1

voor een commercieel evenement

€ 720,00

3.4.2.2.2

voor een jaarlijks terugkerend commercieel evenement

€ 360,00

3.4.2.2.3

voor een niet commercieel evenement

€ 360,00

3.4.2.2.4

voor een jaarlijks terugkerend niet commercieel evenement

€ 180,00

3.4.2.2.5

Voor het wijzingen van een evenement genoemd in artikel 2.1/2.2/2.3/2.4

€ 120,00

3.4.2.3

Het tarief voor een categorie C evenement: grote evenementen met een hoog risico bedraagt:

 

3.4.2.3.1

voor een commercieel evenement

€4.800,00

3.4.2.3.2

voor een jaarlijks terugkerend commercieel evenement

€ 4.800,00

3.4.2.3.3

voor een niet commercieel evenement

€ 2.500,00

3.4.2.3.4

voor een jaarlijks terugkerend niet commercieel evenement

€ 2.500,00

 

3.4.2.3.5

Voor het wijzingen van een evenement genoemd in artikel 3.1/3.2/3.3/3.4

€ 120,00

3.4.3

voor de evenementen genoemd in 3.4.2.1 tot en met 3.4.2.3.5 worden de verbruikskosten van water in rekening gebracht. Het tarief per m3 water bedraagt

€ 1,50

3.4.4

voor de evenementen genoemd in 3.4.2.1 tot en met 3.4.2.3.5 worden de verbruikskosten van elektriciteit in rekening gebracht. Het tarief per kwh elektriciteit bedraagt

€ 0,25

3.4.5

De gebruikerskosten voor het in gebruik nemen van het centrumplein en nabij gelegen straten in Oostzaan bedraagt per speeldag exclusief het gebruik van de gemeentelijke stroom- en watervoorzieningen.

€ 95,50

 

 

 

HOOFDSTUK 5 VERVALLEN

 

vervallen

 

HOOFDSTUK 6 DIVERSE VERGUNNINGEN

3.6.1

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in de APV. inzake het maken van reclame, dan wel aankondiging, per reclamebord e.d. wordt geheven

€ 12,75

3.6.2

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen een vergunning voor de verkoop van vuurwerk als bedoeld in artikel 2.72 in de APV 

€ 32,75

3.6.3

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen voor een ontheffing als bedoeld in 2.9 van de APV ten behoeve van straatartiesten, straatfotografie etc.

€ 13,05

3.6.4

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen voor een vergunning ingevolge de APV met betrekking tot sluitingsduur inrichtingen:

 

3.6.4.1

indien de ontheffing voor één keer geldt

€ 19,75

3.6.4.2

indien de ontheffing voor twee of meer keren geldt binnen één jaar

€ 52,70

3.6.5

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het houden van een optocht als bedoeld in artikel 2.25 van de APV

€ 13,05

3.6.6

Het tarief bedraagt voor de aanvraag van een ontheffing om gebruik te mogen maken van een kabel met kabelmat over de openbare ruimte voor het opladen van een elektrisch voertuig vanuit een niet openbaar oplaadpunt

€ 82,60

3.6.7

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor overige, niet elders in de verordening of de tarieventabel met name genoemde vergunningen c.q. ontheffingen als bedoeld in de APV 

€ 76,30

3.6.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning voor het houden van een braderie e.d. als bedoeld in artikel 2.25 van de APV

 

3.6.8.1

minder dan 20 uitstallingen en/of kramen

€ 26,30

3.6.8.2

20 tot en met 100 uitstallingen en/of kramen

€ 92,15

3.6.8.3

101 en meer uitstallingen en/of kramen

€ 131,65

3.6.9

De gebruikerskosten voor het in gebruik nemen van het Kerkplein, gelegen aan de Kerkbuurt in Oostzaan, bedraagt per speeldag exclusief het gebruik van de gemeentelijke stroom- en watervoorzieningen.

€ 95,50

3.7

Het tarief voor het in behandeling nemen van een vergunning voor de plaatsing van een voorwerp op of aan de openbare weg volgens artikel 2.10 lid 3 van de APV

€ 120,00

3.8

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor inzameling van geld of goederen of leden- of donateurwerving zoals genoemd in artikel 5:13 lid 5 van de APV

€ 30,00

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 13 december 2021.

 

De Raad voornoemd,

 

De raadsgriffier,

Dhr. M.W. Bosma

 

de voorzitter,

M.D. Polak

 

 

Naar boven