Vaststelling facetbestemmingsplan Gebouwd Erfgoed Het Hogeland

Op woensdag 10 november 2021 heeft de raad van de gemeente Het Hogeland het facetbestemmingsplan Gebouwd Erfgoed Het Hogeland vastgesteld. De gemeente Het Hogeland hecht veel belang aan het behoud van de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving, en in het bijzonder haar erfgoed. De cultuurhistorische, landschappelijke en/of stedenbouwkundige waarde van panden en gebieden komt, mede als gevolg van de aardbevingsproblematiek, steeds meer onder druk te staan.

De raad van de gemeente Het Hogeland heeft daarom een bestemmingsplan vastgesteld waarin karakteristieke panden, die tot het erfgoed in de gemeente behoren, zijn vastgelegd. Deze zijn voorzien van een regeling die toeziet op het, zoveel mogelijk, in stand houden van de ruimtelijk relevante kenmerken. Naast het beschermen van objecten is er ook behoefte aan de bescherming van waardevolle gebieden, zoals oude kernen. Binnen deze gebieden is een nadere afweging nodig ten aanzien van sloop en nieuwbouw van panden, om te voorkomen dat panden zondermeer worden gesloopt. In het vastgestelde bestemmingsplan ligt de focus niet alleen op behoud van panden; in veel gevallen kan sloop worden toegestaan, mits er voldaan wordt aan de voorwaarden waaronder sloop kan plaatsvinden.

Dit bestemmingsplan is van toepassing voor het buitengebied in de voormalige gemeente De Marne en Winsum en de kernen van de voormalige gemeente Winsum. Voor de andere gebieden is reeds een bestemmingsplan (of Beheersverordening) Gebouwd Erfgoed vastgesteld.

Wijzigingen

Het facetbestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Naar aanleiding van zienswijzen zijn op inhoudelijke gronden enkele adressen van de lijst afgehaald.

Ter inzage

Van donderdag 23 december 2021 tot en met 2 februari 2022 ligt het facetbestemmingsplan en het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad en de bijbehorende stukken ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis van de gemeente Het Hogeland locatie Winsum, Hoofdstraat-West 70. U kunt het bestemmingsplan ook raadplegen op: www.ruimtelijkeplannen.nl met plannaam NL.IMRO.1966.BPHHLerfgoed-VS01

Beroep

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit beroep instellen bij de Raad van State. Dit kan wanneer u een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan. Heeft u geen zienswijze ingediend maar bent u wel belanghebbende? Ook dan kunt u beroep instellen.

U kunt uw beroepschrift indienen bij de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt bij de Raad van State ook digitaal beroep instellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DiGiD). Op genoemde site staan de precieze voorwaarden voor digitaal beroep.

Voorlopige voorziening

Als u beroep instelt, kunt u tegelijkertijd om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Met een voorlopige voorziening vraagt u om de werking van het bestemmingsplan uit te stellen tot het moment dat op uw beroep is beslist. Tevens moet u het spoedeisend belang aangeven.

 

Naar boven