Ontwerp bestemmingsplan ‘Blake Beemd 6 te Soerendonk’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat op grond van artikel 3.8, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening, gedurende een termijn van 6 weken van zaterdag 25 december 2021 tot en met vrijdag 4 februari 2022 het ontwerp bestemmingsplan ‘Blake Beemd 6 te Soerendonk’ voor eenieder ter inzage ligt bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel. Tevens is het plan te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl via identificatienummer NL.IMRO.1706.BPBG3069-ONT2.

 

Doel

Het ontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op het deels wijzigen van de bestemming van ‘Agrarisch met waarden – 1’ naar ‘Wonen’ met de aanduiding ‘recreatie’ die een bed and breakfast mogelijk maakt en de bestemming ‘Groen – Landschappelijke inpassing’.

 

Zienswijzen

Tegen het ontwerp bestemmingsplan kan eenieder gedurende bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling zienswijze naar voren brengen. Een schriftelijke reactie kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Tevens kunt u gebruik maken van het online formulier. Meer informatie hierover en de verdere procedure vindt u op onze website: www.cranendonck.nl/bpprocedures. Een mondelinge zienswijze kunt u indienen bij de balie van het gemeentehuis, hiervoor dient u vooraf een afspraak te maken.

 

Digitaal het plan bekijken

Wij adviseren u het bestemmingsplan digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Deze versie is juridisch bindend. Heeft u hulp nodig bij het digitaal raadplegen of heeft u vragen over het bestemmingsplan? Neem dan contact op met de behandelende ambtenaar Alexander Verbruggen via a.verbruggen@cranendonck.nl.

 

Contact via e-mail heeft de voorkeur. Voor telefonisch contact kunt u bellen met de balie van het gemeentehuis 14-0495. Op het gemeentehuis ligt een papieren exemplaar van dit bestemmingsplan ter inzage. Voor u en onze veiligheid volgen ook wij de RIVM-richtlijnen op in strijd tegen Corona. Daardoor hebben we een aangepaste dienstverlening met beperkte openingstijden en geen vrije inloop. Raadpleeg onze website voor de actuele gegevens.

Naar boven