Rectificatie: Verordening precariobelasting Voorschoten 2022

[Deze publicatie betreft een rectificatie omdat in de oorspronkelijke publicatie bijlage 1 ontbrak. De oorspronkelijke publicatie is op 13 december 2021 bekendgemaakt, beschikbaar via Gemeenteblad 2021, 451600.]

 

De raad der gemeente Voorschoten;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 september 2021,

 

gelet op artikel 228 van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

VERORDENING PRECARIOBELASTING VOORSCHOTEN 2022

Artikel 1 Definities

In deze verordening en bijbehorende tarieventabel wordt verstaan onder:

 • dag : een periode van 24 uren, aanvangende te 00.00 uur, of een gedeelte daarvan;

 • week : een periode van zeven achtereenvolgende dagen;

 • maand : een kalendermaand;

 • jaar : een kalenderjaar;

 • vergunning : een door het gemeentebestuur verleende en in een gemeentelijke registratie opgenomen toestemming op grond waarvan een persoon één of meer voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond mag hebben.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam precariobelasting wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, bedoeld of genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  De precariobelasting wordt geheven van degene die het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft, dan wel van degene ten behoeve van wie dat voorwerp of die voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond aanwezig zijn.

 • 2.

  In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt, indien de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, degene aan wie de vergunning is verleend of diens rechtsopvolger aangemerkt als degene bedoeld in het eerste lid, tenzij blijkt dat hij niet het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft.

Artikel 4 Vrijstellingen

De precariobelasting wordt niet geheven ter zake van het hebben van:

 • a.

  voorwerpen, indien de gemeente ter zake van het gebruik van de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond waarop het voorwerp of de voorwerpen zich bevinden een recht heft op grond van artikel 229, eerste lid, onderdeel a, van de Gemeentewet, dan wel een privaatrechtelijke vergoeding is overeengekomen;

 • b.

  voorwerpen, waarvan de gemeente genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is, met uitzondering van voorwerpen die in gebruik zijn bij een derde;

 • c.

  voorwerpen, welke ingevolge een wettelijk voorschrift, een overeenkomst of anderszins rechtens moet worden gedoogd;

 • d.

  voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond ten algemene nutte, uitgezonderd in de gevallen, bedoeld hoofdstuk 1 en 2 van de tarieventabel;

 • e.

  borden, masten, palen en dergelijke die in verband met de verkiezing van publiekrechtelijke lichamen zijn aangebracht;

 • f.

  aan winkels aangebrachte luifels met daaraan bevestigde reclametoestellen, voor zover deze niet buiten de luifels uitsteken;

 • g.

  voorwerpen, welke uitsluitend worden gebezigd voor weldadige doeleinden;

 • h.

  halteborden, wachthuisjes en dergelijke ten dienste van openbare middelen van vervoer;

 • i.

  een standplaats, waarvoor krachtens een gemeentelijke heffingsverordening marktgelden zijn verschuldigd;

 • j.

  het houden van activiteiten, waarvoor een vergunning is vereist op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Voorschoten 2010, die worden georganiseerd door plaatselijke groepen, verenigingen en instellingen die werkzaam zijn zonder winstoogmerk en ten algemene nutte, blijkende uit de statuten.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De belasting wordt geheven aan de hand van en naar de maatstaven en tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in deze verordening bepaalde.

Artikel 6 Berekening van de precariobelasting

 • 1.

  Voor de berekening van de precariobelasting wordt met betrekking tot een in de tarieventabel genoemde lengte- of oppervlaktemaat een gedeelte daarvan als een volle eenheid aangemerkt.

 • 2.

  Indien een tarief per oppervlakte is vastgesteld, wordt de precariobelasting berekend naar de oppervlakte van de horizontale projectie van de voorwerpen, tenzij anders is bepaald.

 • 3.

  De oppervlakte van andere dan rechthoekige voorwerpen wordt gesteld op het product van de twee aangrenzende zijden van een om het voorwerp geplaatste denkbeeldige rechthoek.

 • 4.

  Indien de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, wordt voor de berekening van de precariobelasting aangesloten bij de geldigheidsduur van die vergunning, tenzij blijkt dat het belastbaar feit zich gedurende een kortere periode heeft voorgedaan. In dat geval bestaat aanspraak op ontheffing, waarbij het vijfde lid van overeenkomstige toepassing is.

 • 5.

  Indien in de tarieventabel voor een voorwerp tarieven voor verschillende tijdseenheden zijn opgenomen, wordt de precariobelasting berekend op de voor de belastingplichtige meest voordelige wijze.

 • 6.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 1 wordt de berekening van de precariobelasting:

  • a.

   indien in de tarieventabel voor een voorwerp wel een weektarief, maar geen dagtarief is opgenomen, een gedeelte van een week gelijkgesteld met een week;

  • b.

   indien in de tarieventabel voor een voorwerp wel een maandtarief, maar geen dag- of weektarief is opgenomen, een gedeelte van een maand gelijkgesteld aan een maand.

 • 7.

  Indien in de tarieventabel voor een voorwerp een dagtarief, een weektarief of maandtarief is opgenomen en het belastingtijdvak een langere periode dan een dag, onderscheidenlijk een week of een maand omvat, gelden deze tarieven per dag, onderscheidenlijk week of maand van het belastingtijdvak.

Artikel 7 Belastingtijdvak

 • 1.

  In de gevallen waarin de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, is het belastingtijdvak de periode waarvoor de vergunning is verleend, met dien verstande dat bij een kalenderjaar overschrijdende geldigheidsduur van de vergunning het belastingtijdvak gelijk is aan het kalenderjaar.

 • 2.

  In andere dan de in het eerste lid bedoelde gevallen, is het belastingtijdvak gelijk aan een dag, een week, een maand of een jaar, al naar gelang de duur van het belastbare feit, waarbij een gedeelte van een tijdvak voor een geheel wordt gerekend.

Artikel 8 Wijze van heffing

De precariobelasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  In de gevallen bedoeld in artikel 7, eerste lid, is de precariobelasting verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  In de gevallen bedoeld in artikel 7, tweede lid, is de precariobelasting verschuldigd bij het einde van het belastingtijdvak.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt is de naar jaartarieven geheven precariobelasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde belasting als er in dat tijdvak, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de naar jaartarieven geheven precariobelasting voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde precariobelasting als er in dat tijdvak, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 5.

  Belastingaanslagen van minder dan € 5,- worden niet opgelegd. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt het totaal van de op één aanslagbiljet verschuldigde bedragen voor belastingen of andere heffingen aangemerkt als één belastingaanslag.

Artikel 10 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet een aanslag worden betaald in één termijn, welke vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van de precariobelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Overgangsrecht

De ‘Verordening precariobelasting Voorschoten 2021’, vastgesteld bij raadsbesluit van 5 november 2020, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening precariobelasting Voorschoten 2022’.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van de raad der gemeente Voorschoten,

gehouden op 11 november 2021.

de griffier,

drs. B.J. Urban

de voorzitter,

drs. N. Stemerdink

Bijlage 1 Tarieventabel Behorende bij de VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN PRECARIOBELASTING VOORSCHOTEN 2022

 

 

Hoofdstuk 1 Bouwmaterialen en dergelijke

 

Omschrijving voorwerp

Tarief 2021

Tarief 2022

1.1

Het tarief bedraagt voor het met voorwerpen innemen van voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond of –water ten behoeve van een bouw- of onderhoudswerk

1.1.1

indien een oppervlakte wordt ingenomen van minder dan 12,5 m2

per dag

€ 4,80

€ 4,85

per week

€ 32,60

€ 33,05

1.1.2

indien een oppervlakte wordt ingenomen van 12,5 m2 tot 25 m2

per dag

€ 9,30

€ 9,45

per week

€ 65,30

€ 66,20

1.1.3

indien een oppervlakte wordt ingenomen van 25 m2 tot 50 m2

per dag

€ 13,95

€ 14,15

per week

€ 97,90

€ 99,25

1.1.4

indien een oppervlakte wordt ingenomen van 50 m2 of meer

per dag

€ 18,55

€ 18,80

per week

€ 130,50

€ 132,35

1.2

Voor het hebben van alle materialen, keten, loodsen, steigers e.d. op gemeentegrond voor andere doeleinden dan bouwwerkzaamheden, wordt het tarief berekend conform het gestelde in artikel 1.1.1 tot en met 1.1.4 van deze tarieventabel.

 

Hoofdstuk 2 Leidingen, kabels en buizen

 

Omschrijving voorwerp

Tarief 2021

Tarief 2022

2.1

Het tarief bedraagt voor leidingen, kabels en buizen:

2.1.1

voor de eerste 20 meter, per strekkende meter per jaar

€ 3,09

n.v.t.

2.1.2

voor elke volgende strekkende meter per jaar

€ 2,20

n.v.t.

 

Omschrijving voorwerp

Tarief 2021

Tarief 2022

2.2

Het tarief bedraagt voor draden:

2.2.1

voor de eerste 20 meter, per strekkende meter per jaar

€ 12,75

€ 12,75

2.2.2

voor elke volgende strekkende meter per jaar

€ 4,25

€ 4,25

 

Hoofdstuk 3 Installaties voor het al dan niet automatisch aftappen van motorbrandstoffen, olie, lucht of water

 

Omschrijving voorwerp

Tarief 2021

Tarief 2022

3.1

Het tarief bedraagt voor:

3.1.1

pompen ten dienste van de verstrekking van benzine of andere vloeibare brandstoffen, per pomp per jaar

€ 87,95

€ 89,20

3.1.2

lucht- of waterpompen, per pomp per jaar

€ 41,55

€ 42,15

3.1.3

vulputten, per put per jaar

€ 7,05

€ 7,15

3.1.4

tanks voor het bewaren van benzine of andere vloeibare brandstoffen:

3.1.4.1

indien de tank minder dan 4.000 liter kan bevatten, per jaar

€ 44,05

€ 44,65

3.1.4.2

indien de tank 4.000 liter of meer kan bevatten, per jaar

€ 88,15

€ 89,40

 

Hoofdstuk 4 Aankondigingsborden

 

Omschrijving voorwerp

Tarief 2021

Tarief 2022

4.1

Het tarief bedraagt voor een aankondigingsbord, een verwijzingsbord, een spandoek, een reclamebord voor evenementen, een reclamebord voor bedrijven of enige andere vorm van tijdelijke reclame, per m2 frontoppervlakte:

4.1.1

voor een week

€ 1,30

€ 1,30

4.1.1

voor een maand

€ 4,40

€ 4,45

4.1.1

voor een jaar

€ 45,10

€ 45,75

 

Hoofdstuk 5 Standplaatsen

 

Omschrijving voorwerp

Tarief 2021

Tarief 2022

5.1

Het tarief bedraagt voor een standplaats ten behoeve van de verkoop of uitstalling van waren, ongeacht of deze verkoop of uitstalling plaats vindt in een auto, wagen of ander voertuig, een kiosk, tent, kraam of soortgelijke inrichting, onder welke benaming ook, per standplaats

5.1.1

indien 1 dag per week een oppervlakte wordt ingenomen tot en met 6 m2:

per dag

€ 8,00

€ 8,10

per maand

€ 28,85

€ 29,25

per jaar

€ 291,75

€ 295,85

indien 2 dagen of meer per week een plaats wordt ingenomen:

per dag

€ 7,20

€ 7,30

per dag per maand

€ 25,95

€ 26,30

per dag per jaar

€ 262,50

€ 266,20

5.1.2

indien 1 dag per week een oppervlakte wordt ingenomen groter dan 6 m2 en minder dan of gelijk aan 12 m2:

per dag

€ 16,00

€ 16,20

per maand

€ 57,75

€ 58,55

per jaar

€ 583,45

€ 591,60

indien 2 dagen of meer per week een plaats wordt ingenomen:

per dag

€ 14,45

€ 14,65

per dag per maand

€ 51,90

€ 52,65

per dag per jaar

€ 525,10

€ 532,45

5.1.3

Het tarief onder 5.1.2 wordt verhoogd voor elke m2, of gedeelte daarvan, meer dan 12 m2, met:

per dag

€ 1,35

€ 1,35

per maand

€ 4,75

€ 4,80

per jaar

€ 48,60

€ 49,30

indien 2 dagen of meer per week een plaats wordt ingenomen:

per dag

€ 1,25

€ 1,25

per dag per maand

€ 4,30

€ 4,35

per dag per jaar

€ 43,75

€ 44,35

5.2

De berekende precariobelasting genoemd in artikel 5.1.1 tot en met 5.1.3 wordt ter zake van het gebruik van stroom vermeerderd met:

per dag

€ 6,55

€ 6,65

Hoofdstuk 6 Woonschepen

Omschrijving voorwerp

Tarief 2021

Tarief 2022

6.1

Het tarief bedraagt voor het innemen van een ligplaats met een woonschip, voor zover het verblijf in de gemeente veertien al dan niet achtereenvolgende dagen binnen hetzelfde kalenderjaar te boven gaat, per woonschip per maand of gedeelte daarvan:

6.1.1

per strekkende meter in beslag genomen walkant

€ 6,50

€ 6,60

Deze tarieventabel behoort bij de ‘Verordening precariobelasting Voorschoten 2022’.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van de raad der gemeente Voorschoten,

gehouden op 11 november 2021.

 

de griffier,

drs. B.J. Urban

 

de voorzitter,

drs. N. Stemerdink

Naar boven