Gemeente Haarlemmermeer - Concept visie Buitenkaag 2040

Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer maken bekend dat zij op 2 februari 2021 de concept visie Buitenkaag 2040 hebben vastgesteld.

De concept visie

De visie heeft tot doel een nieuw ruimtelijk perspectief voor Buitenkaag te ontwikkelen tot 2040. De visie moet een bijdrage leveren aan een leefbaar en vitaal Buitenkaag. Hierbij vormt de visie een toetsingskader voor reeds bekende plannen en toekomstige initiatieven. Belangrijke speerpunten in de visie zijn: een duurzame oplossing voor de parkeeroverlast, meer mogelijkheden bieden in het glastuinbouwgebied, het faciliteren van recreatie en toerisme en het behouden en versterken van de Ringdijk- en dorpskarakteristiek.

Inzien

De concept visie is gepubliceerd op www.officiëlebekendmakingen.nl  en is als bijlage bij deze pagina toegevoegd.

De stukken liggen ook ter inzage in het raadhuis in Hoofddorp, Raadhuisplein 1. Op afspraak zijn deze dagelijks in te zien van 9 -17 uur. Een afspraak hiervoor maakt u via 0900 – 1852.

Het is niet uit te sluiten dat wegens maatregelen in verband met het coronavirus nadere beperkingen worden gesteld aan het inzien van de stukken op het raadhuis.

De terinzagelegging begint op 16 februari 2021 en duurt zes weken.

Onlinebijeenkomst

Eind februari of begin maart 2021 wordt tevens een onlinebijeenkomst georganiseerd voor het gehele dorp en andere geïnteresseerden waarin de concept visie Buitenkaag 2040 wordt gepresenteerd. Er wordt tijdens deze bijeenkomst ook aandacht besteed aan de voorgestelde parkeeroplossingen. Meer informatie over deze bijeenkomst is te vinden op de website https://haarlemmermeergemeente.nl/buitenkaag.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen een zienswijze over de concept visie Buitenkaag 2040 zowel schriftelijk als mondeling naar voren brengen.

Schriftelijk kan dit door een brief te sturen aan de gemeenteraad van Haarlemmermeer, postbus 250, 2130 AG Hoofddorp.

Mondeling kan dit in het raadhuis te Hoofddorp (zie hiervoor).

 

Naar boven