Gemeente Heerlen - Aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen 2022

Het college van burgemeester en wethouders van Heerlen,

Overwegende dat:

het ingevolge artikel 5:8 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) verboden is een voertuig en/of aanhangwagen dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter te parkeren op de weg;

het college ingevolge artikel 5:8 lid 2 van de APV plaatsen en/of tijdstippen aanwijst waarvoor het in het eerste lid gestelde verbod niet geldt;

het in het eerste lid gestelde verbod niet geldt gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt voor het uitvoeren van werkzaamheden, waarvoor de aanwezigheid van het voertuig ter plaatse noodzakelijk is;

het in het eerste lid gestelde verbod niet geldt voor campers, kampeerauto’s, caravans en kampeerwagens, voor zover deze voertuigen niet langer dan vijf achtereenvolgende dagen op de weg worden geplaatst of gehouden.

Besluit:

 

 

 

A. aan te wijzen als plaats waarvoor het verbod in artikel 5:8 lid 1 van de APV niet geldt: de met bebording aangewezen gedeelten van bedrijventerrein De Beitel, bedrijventerrein De Koumen, Industriestraat e.o., parkeerterrein sportcomplex Kaldeborn, parkeerterrein sporthal Varenbeuk, parkeerterrein sporthal Terveurdt (In de Biessen), handelsgebied Emma en de Unolaan, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende overzichtstekening;

B. aan te wijzen als plaats waarvoor het verbod in artikel 5:8 lid 1 van de APV niet geldt voor bussen: de met bebording aangewezen gedeelten van de Groene Boord zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende overzichtstekening;

C. aan te wijzen als plaats waarvoor het verbod in artikel 5:8 lid 1 van de APV niet geldt voor bussen: de met bebording aangewezen gedeelten van de Coriovallumstraat ter hoogte van de Thermen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende overzichtstekening;

A. te bepalen dat het parkeren van grote voertuigen op de bij 1A. aangewezen parkeerplaatsen is toegestaan voor een aanééngesloten periode van maximaal 24 uur op werkdagen en voor een aanééngesloten periode van maximaal 72 uur in het weekend en/of landelijk erkende feestdagen;

B. te bepalen dat het parkeren van losse aanhangwagens en losse opleggers op de bij 1A aangewezen parkeerplaatsen is toegestaan voor een aanééngesloten periode van maximaal 4 uur;

C. te bepalen dat het parkeren van grote voertuigen op de bij 1C. aangewezen parkeerplaatsen uitsluitend is toegestaan tussen 9:00 uur en 18:00 uur.

het besluit “Parkeren vrachtauto’s” van 24-10-2000 in te trekken;

dit besluit aan te halen als “Aanwijzingsbesluit Parkeren Grote Voertuigen 2022”;

te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na publicatie.

 

Aldus besloten tijdens de vergadering van het college van burgemeester en wethouders der gemeente Heerlen van 14 december 2021.

de burgemeester,

drs. R. Wever

de gemeentesecretaris a.i.

L. Schouterden

 

 

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u, binnen zes weken na de dag van bekendmaking, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Heerlen Postbus 1, 6400 AA, Heerlen. Uw bezwaarschrift moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten:

- uw naam, adres, handtekening en verzenddatum;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

- bij voorkeur ook een kopie van het besluit of ons zaaknummer;

- de motivering waarom u het oneens bent met het besluit.

U kunt daarvoor ook het webformulier gebruiken dat op de website staat.

 

Naar boven