Verordening op de heffing en de invordering van leges 2022

De raad van de gemeente Oost Gelre;

Gezien het voorstel van het college van de gemeente Oost Gelre van 9 november 2021

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet;

 

BESLUIT

 

Vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2022.

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • maand: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • week: een aaneengesloten periode van zeven dagen.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam “leges” worden rechten geheven voor

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

 • c.

  een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • i.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • ii.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • iii.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets).

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen veertien dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2.

  Plaatselijke verenigingen en particulieren wordt de mogelijkheid geboden om subsidie aan te vragen waarmee de kosten voor de gemeentelijke leges alsnog worden gedekt. Hiermee wordt voorkomen dat evenementen voor plaatselijke goede doelen geen doorgang vinden vanwege de hoge opstartkosten. Hierbij mag de opbrengst niet ten goede komen aan de organiserende plaatselijke vereniging en particulieren.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   onderdeel 1.4.4 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 5.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 6.

   hoofdstuk 13 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1.

  De Legesverordening 2021 van 15 december 2020 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Legesverordening 2022”.

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 14 december 2021

De raadsgriffier

J. Vinke

De voorzitter

A. Bronsvoort

Bijlage 1 Tarieventabel Leges 2022

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk

Omschrijving

Tarief 2022

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in de trouwzaal in het stadhuis in Groenlo of het gemeentehuis in Lichtenvoorde op:

1.1.1.1

dinsdag om 11.15 uur of 11.30 uur in het gemeentehuis te Lichtenvoorde

0,00

1.1.1.2

maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur t/m 16.00 uur, met uitzondering van de in artikel 1.1.1.1 genoemde tijdstippen

465,00

1.1.1.3

op andere tijdstippen dan de tijden genoemd in artikel 1.1.1.2 in overleg en op basis van beschikbaarheid worden de kosten genoemd in artikel 1.1.1.2 verhoogd met

65,00

1.1.2

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een reeds aangewezen locatie (buiten het stadhuis in Groenlo of het gemeentehuis in Lichtenvoorde) binnen de gemeente op:

1.1.2.1

maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur t/m 16.00 uur

402,00

1.1.2.2

op andere tijdstippen dan de tijden genoemd in artikel 1.1.2.1 in overleg en op basis van beschikbaarheid worden de kosten genoemd in artikel 1.1.2.1 verhoogd met

65,00

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een nieuw aan te wijzen locatie binnen de gemeente naar keuze van het bruidspaar op:

1.1.3.1

maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur t/m 16.00 uur

454,50

1.1.3.2

op andere tijdstippen dan de tijden genoemd in artikel 1.1.3.1 in overleg en op basis van beschikbaarheid worden de kosten genoemd in artikel 1.1.3.1 verhoogd met

65,00

1.1.4

Het tarief bedraagt voor de omzetting van een partnerschapsregistratie naar een huwelijk zonder ceremonie op het gemeentehuis in Lichtenvoorde

68,50

1.1.5

Het tarief bedraagt voor de benoeming voor één dag van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand ten behoeve van het sluiten van een huwelijk dan wel een geregistreerd partnerschap

115,00

1.1.6

Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van:

1.1.6.1

een trouwboekje of partnerschapsboekje, standaard

36,50

1.1.6.2

een duplicaat familie-, trouw- of partnerschapsboekje

36,50

1.1.7

Wanneer een huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt voltrokken in aanwezigheid van één of meer getuigen, zijnde gemeenteambtenaren die aan hun normale werkzaamheden worden onttrokken, wordt per getuige een bedrag geheven van

36,50

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporingen in de registers van de Burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

17,50

1.1.9

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

1.1.10

Het tarief bedraagt voor het annuleren of wijzigen van de voltrekking van een huwelijk of geregistreerd partnerschap waarvoor leges in rekening zijn gebracht:

1.1.10.1

tussen 3 maanden en 1 maand voor de voltrekkingsdatum

25% van de reeds in rekening gebrachte leges

1.1.10.2

tussen 1 maand tot 1 week voor de voltrekkingsdatum

50% van de reeds in rekening gebrachte leges

1.1.10.3

binnen 1 week voor de voltrekkingsdatum

100% van de reeds in rekening gebrachte leges

1.1.11

Het tarief bedraagt voor het annuleren of wijzigen van de voltrekking van een gratis huwelijk of geregistreerd partnerschap:

1.1.11.1

tussen 3 maanden en 1 maand voor de voltrekkingsdatum

65,00

1.1.11.2

binnen 1 maand voor de voltrekkingsdatum

120,00

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk

Omschrijving

Tarief 2022

1.2.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een reisdocument van het Koninkrijk der Nederlanden als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Paspoortwet:

1.2.1.1

ten behoeve van een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt het maximale tarief zoals dat is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden

1.2.1.2

ten behoeve van een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt het maximale tarief zoals dat is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden 

1.2.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid van de Paspoortwet:

1.2.2.1

ten behoeve van een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt het maximale tarief zoals dat is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden 

1.2.2.2

ten behoeve van een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt het maximale tarief zoals dat is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden 

1.2.3

Voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.2.2 genoemde handelingen, worden de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met het maximale bedrag voor spoedlevering zoals dat is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden

1.2.4

Het tarief bedraagt voor het aanbrengen van een wijziging in een reisdocument of het ongeldig maken van een reisdocument als bedoeld in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.2..2

vervallen

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk

Omschrijving

Tarief 2022

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

nnb

1.3.2

Het tarief als genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag conform de ministeriële regeling afdracht vergoeding afgifte rijbewijzen en bedraagt dan

nnb

1.3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een gezondheidsverklaring voor een rijbewijs (keuringspapieren, medisch vragenformulier voor rijbewijs)

42,50

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

Hoofdstuk

Omschrijving

Tarief 2022

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

8,50

1.4.3

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

7,50

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

17,50

 

Hoofdstuk 5 Vervallen

 

Hoofdstuk 6 Vervallen

 

Hoofdstuk 7 Vervallen

 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk

Omschrijving

Tarief 2022

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, wegenkaart, bouwtekeningen of verkavelings-tekeningen, voor ieder daaraan door de gemeente besteed kwartier:

17,70

1.8.2

Het tarief bedraagt voor de op basis van artikel 1.8.1 verstrekte stukken:

1.8.2.1

In zwart – wit:

1.8.2.1.1

in formaat A4 per bladzijde

1,16

1.8.2.1.2

In formaat A3 per bladzijde

1,21

1.8.2.1.3

in formaat A2 per bladzijde

4,63

1.8.2.1.4

in formaat A1 per bladzijde

4,64

1.8.2.1.5

in formaat A0 per bladzijde

4,65

1.8.2.2

In kleur:

1.8.2.2.1

per fotokopie op A4 formaat

1,27

1.8.2.2.2

per fotokopie op A3 formaat

1,43

1.8.2.2.3

per fotokopie op A2 formaat

4,69

1.8.2.2.4

per fotokopie op A1 formaat

5,32

1.8.2.2.5

per fotokopie op A0 formaat

6,04

1.8.2.2.6.

per digitale aanlevering van een bestand

98,30

1.8.3

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van informatie via Kadaster online worden de tarieven van het Kadaster gehanteerd. Deze kosten worden eerst aan de aanvrager meegedeeld voordat tot uitvoering wordt overgegaan. Deze kosten worden tevens vermeerderd met de kosten genoemd onder 1.8.1.

1.8.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een uittreksel uit de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke beperkingen:

17,70

1.8.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van informatie of kaarten uit het GIS-systeem voor ieder daaraan door de afdeling GEO-informatie besteed kwartier

17,70

1.8.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een uittreksel uit de gemeentelijke registratie op basis van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen voor ieder daaraan besteed kwartier

17,70

 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk

Omschrijving

Tarief 2022

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag wordt het maximale tarief in rekening gebracht zoals dat op basis van de Wet justitiële gegevens bij algemene maatregel van bestuur is vastgesteld.

1.9.2

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn

8,50

1.9.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

8,50

1.9.4

tot het verkrijgen van een Bewijs van Nederlanderschap

8,50

 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk

Omschrijving

Tarief 2022

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporingen in de in het gemeentearchief berustende stukken voor ieder daaraan besteed kwartier

17,25

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een zwart/wit afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk per pagina op:

1.10.2.1

A4 formaat

1,16

1.10.2.2

A3 formaat

1,21

1.10.2.3

A2 formaat

4,63

1.10.2.4

A1 formaat

4,64

1.10.2.5

A0 formaat

4,65

1.10.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van digitaal afschrift uit het digitale gemeentearchief:

1,15

 

Hoofdstuk 11 Vervallen

 

Hoofdstuk 12 Vervallen

 

Hoofdstuk 13 Kansspelen

Hoofdstuk

Omschrijving

Tarief

2022

1.13.1

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning ingevolge artikel 30b van de Wet op de kansspelen

1.13.1.1

Voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

69,20

1.13.1.2

Voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten:

Voor de eerste kansspelautomaat

69,20

en voor iedere volgende kansspelautomaat

41,60

1.13.1.3

Voor één speelautomaat, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd

277,40

1.13.1.4

Voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor:

onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat

277,40

en voor iedere volgende kansspelautomaat

166,50

1.13.2

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de Kansspelen (loterijvergunning)

84,50

 

Hoofdstuk 14 Kabels en leidingen

Hoofdstuk

Omschrijving

Tarief 2022

1.14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het afgeven van een instemmingsbesluit als bedoeld in de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren 2019 voor reguliere werkzaamheden:

460,80

1.14.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het afgeven van een instemmingsbesluit als bedoeld in de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren 2019 voor werkzaamheden van minder ingrijpende aard:

145,20

1.14.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding voor spoedeisende werkzaamheden als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI).

145,20

 

Hoofdstuk 15 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk

Omschrijving

Tarief 2022

1.15.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor

1.15.1.1

een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

186,60

1.15.1.2

een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 indien alleen het kenteken gewijzigd dient te worden

56,10

1.15.1.3

een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

186,50

een Gehandicaptenparkeerplaats voor een motorvoertuig op kenteken op grond van het verkeersbesluit (excl. uitvoeringskosten)

92,80

1.15.1.5

een Gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

92,80

 

Hoofdstuk 16 Leegstandwet

Hoofdstuk

Omschrijving

Tarief 2022

1.16

Het tarief bedraagt voor van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

73,36

 

Hoofdstuk 17 Diversen

Hoofdstuk

Omschrijving

Tarief 2022

1.17.1

Het tarief bedraagt voor van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.17.1.1

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

0,36

1.17.1.2

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

18,45

1.17.1.3

stukken of uittreksels welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen per kwartier

18,45

1.17.2

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening (inzameling geld of goederen)

00,00

1.17.3

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een vergunning voor het aanleggen of wijzigen van een rioolaansluiting op de gemeentelijke riolering

208,10

1.17.4

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:10A van de Algemene plaatselijke verordening voor spandoeken of versieringen op, aan of boven de openbare weg, die van tijdelijke aard zijn

34,60

1.17.5

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening (vaarvergunning)

69,20

1.17.6

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:34 van de Algemene Plaatselijke Verordening (ontheffing verbranden snoeihout)

17,30

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk

Omschrijving

Tarief 2022

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

aanlegkosten:

De aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratie voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

2.1.1.2

bouwkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2699, uitgave 2013, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Heeft een aanvraag betrekking op een gebouw dan wordt hierbij de inhoud en/of oppervlakte bepaald conform de richtlijnen van het normblad NEN 2580 ‘oppervlakten en inhouden van gebouwen’. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt, wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft. Als minimale ondergrens voor de bouwkosten worden gehanteerd de door het Nederlands Bouwkosten Instituut (NBI) bepaalde basisbedragen per gebouwsoort voor de provincie Gelderland voor 2021, zoals benoemd in het Onderzoeksrapport Basisbedragen Gebouwen 2021 3e kwartaal, of zoals dit onderzoeksrapport laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Dit onderzoeksrapport is als bijlage bij deze tarieventabel opgenomen. De gewijzigde onderzoeksrapporten worden gepubliceerd op www.oostgelre.nl.

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Hoofdstuk 2 Principebesluit

Hoofdstuk

Omschrijving

Tarief

2022

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

2.2.1

voor een principebesluit over een voorgenomen aanvraag om omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo (projectafwijking):

611,75

2.2.2

voor een principebesluit over een voorgenomen aanvraag voor bestemmingswijziging als bedoeld in hoofdstuk 6.

611,75

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk

Omschrijving

Tarief 2022

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

Indien de bouwkosten naar de mening van de behandelend ambtenaar te laag zijn aangegeven, kunnen de leges worden berekend over de ambtelijk vastgestelde bouwkosten.

2.3.1

Bouwactiviteiten

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, waarbij de plannen voorgelegd moeten worden aan de commissie ruimtelijke kwaliteit (welstandsbeleid) bedraagt het tarief:

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 200.000 bedragen:

2,37 %

van die bouwkosten met een minimum van

199,00

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 200.000 tot € 500.000 bedragen:

1,84 %

van die bouwkosten met een minimum van

4.740,00

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten € 500.000 tot € 1.000.000 bedragen:

1,82 %

van die bouwkosten met een minimum van

9.200,00

2.3.1.1.4

indien de bouwkosten € 1.000.000,00 tot € 2.000.000,00 bedragen:

1,75 %

van die bouwkosten met een minimum van

18.200,00

2.3.1.1.5

indien de bouwkosten € 2.000.000 tot € 5.000.000 bedragen:

1,71 %

van die bouwkosten met een minimum van

35.000,00

2.3.1.1.6

indien de bouwkosten € 5.000.000 of meer bedragen:

1,67 %

van die bouwkosten met een minimum van

85.500,00

2.3.1.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, waarbij de plannen niet aan de commissie ruimtelijke kwaliteit voorgelegd hoeven te worden (welstandsvrij gebied) bedraagt het tarief:

2.3.1.2.1

indien de bouwkosten minder dan € 200.000 bedragen:

2,18 %

van die bouwkosten met een minimum van

148,00

2.3.1.2.2

indien de bouwkosten € 200.000 tot € 500.000 bedragen:

1,65 %

van die bouwkosten met een minimum van

4.360,00

2.3.1.2.3

indien de bouwkosten € 500.000 tot € 1.000.000 bedragen:

1,64 %

van die bouwkosten met een minimum van

8.200,00

2.3.1.2.4

indien de bouwkosten € 1.000.000,00 tot € 2.000.000,00 bedragen:

1,63 %

van die bouwkosten met een minimum van

16.400,00

2.3.1.2.5

indien de bouwkosten € 2.000.000 tot € 5.000.000 bedragen:

1,62 %

van die bouwkosten met een minimum van

32.600,00

2.3.1.2.6

indien de bouwkosten € 5.000.000 of meer bedragen:

1,61 %

van die bouwkosten met een minimum van

81.000,00

Statiegeldregeling

2.3.1.3

De bedragen van de artikelen 2.3.1.1.1 t/m 2.3.1.1.6 en 2.3.1.2.1 t/m 2.3.1.2.6 worden verhoogd met € 100,00.

Als minimaal 2 dagen voor de aanvang van de bouwactiviteiten meldingskaartje 1 door de gemeente is ontvangen, wordt € 50,00 terugbetaald. Als minimaal 1 dag voor de voltooiing van de bouwactiviteiten meldingskaartje 2 door de gemeente is ontvangen, wordt de resterende

€ 50,00 terugbetaald.

Achteraf ingediende aanvraag

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 en 2.3.1.2 wordt het tarief, indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan of bouwwerk waarvan de bouw zonder vergunning is aangevangen of voltooid verhoogd met 50% van het overeenkomstige onderdeel 2.3.1.1.1. t/m 2.3.1.1.6 of 2.3.1.2.1 t/m 2.3.1.2.6 berekende bedrag.

2.3.2

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of van werkzaamheden (aanlegactiviteiten)

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

224,00

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

142,00

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking) met ruimtelijke advies:

184,00

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

163,00

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) met ruimtelijke onderbouwing:

Indien de bouwkosten minder dan € 10.000,- bedragen, van die bouwkosten:

3% met minimum van

€ 185,00

Indien de bouwkosten € 10.000 tot € 50.000 bedragen, van die bouwkosten:

1,5% met minimum van

€ 300,00

Indien de bouwkosten € 50.000 tot € 250.000 bedragen, van die bouwkosten:

0,7% met minimum van

€ 750,00

Indien de bouwkosten meer dan € 250.000, van die bouwkosten:

0,5% met minimum van

€ 1.750,00 en maximum van

€ 4.000,00

2.3.3.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (projectafwijking): indien de activiteit:

2.3.3.4.1

de bouw van één woning, al dan niet met bijhorende bouwwerken, mogelijk maakt, of

de bouw van overige gebouwen met een oppervlakte van maximaal 200 m² mogelijk maakt:

5.406,00

2.3.3.4.2

de bouw van minimaal twee en maximaal vier woningen, al dan niet met bijbehorende bouwwerken, mogelijk maakt, of

de bouw van overige gebouwen met een oppervlakte van meer dan 200 m² en maximaal 800 m² mogelijk maakt:

7.762,00

2.3.3.4.3

de bouw van vijf of meer woningen, al dan niet met bijbehorende bouwwerken, mogelijk maakt, of

de bouw van overige gebouwen met een oppervlakte van meer dan 800 m² mogelijk maakt:

10.120,00

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (projectafwijking): indien een verklaring van geen bedenkingen door de gemeenteraad dient te worden afgegeven, worden de in 2.3.3.4 genoemde bedragen verhoogd met:

1.649,00

2.3.3.6

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

600,00

2.3.3.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

223,00

2.3.3.8

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

340,00

2.3.3.9

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

340,00

2.3.3.10

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

340,00

2.3.4.

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

184,00

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking) met ruimtelijk advies:

224,00

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

216,00

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking) met ruimtelijke onderbouwing:

378,00

2.3.4.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (projectafwijking): indien de activiteit:

2.3.4.4.1

uitsluitend de wijziging van het gebruik van een gebouw of een perceel met een oppervlakte van maximaal 1.000 m² betreft:

4.080,00

2.3.4.4.2

- de bouw van één woning, al dan niet met bijbehorende bouwwerken, mogelijk maakt of

- de bouw van overige gebouwen met een oppervlakte van maximaal 200 m² mogelijk maakt of

- uitsluitend de wijziging van het gebruik van een perceel met een oppervlakte van meer dan 1.000 m² en maximaal 2.000 m² betreft:

5.408,00

2.3.4.4.3

- de bouw van minimaal twee en maximaal vier woningen, al dan niet met bijbehorende bouwwerken, mogelijk maakt of

- de bouw van overige gebouwen met een oppervlakte van meer dan 200 m² en maximaal 800 m² mogelijk maakt of

- uitsluitend de wijziging van het gebruik van een perceel met een oppervlakte van meer dan 2.000 m² en maximaal 10.000 m² betreft:

7.764,00

2.3.4.4.4

- de bouw van vijf of meer woningen, al dan niet met bijbehorende bouwwerken, mogelijk maakt of

- de bouw van overige gebouwen met een oppervlakte van meer dan 800 m² mogelijk maakt of

- uitsluitend de wijziging van het gebruik van een perceel met een oppervlakte van meer dan 10.000 m² betreft:

10.120,00

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (projectafwijking): indien een verklaring van geen bedenkingen door de gemeenteraad dient te worden afgegeven, worden de in 2.3.4.4 genoemde bedragen verhoogd met:

1.649,00

2.3.4.6

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

379,00

2.3.4.7

indien artikel 2.12, eerste lid, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

223,00

2.3.4.8

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van de provinciale regelgeving):

340,00

2.3.4.9

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

340,00

2.3.4.10

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

340,00

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

428,00

2.3.5.2

Het bedrag genoemd onder 2.3.5.1 wordt nadat het brandveiligheidsonderzoek is gehouden vermeerderd met een oppervlaktetoeslag per m² van:

0,57

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening gemeente Oost Gelre aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10, tweede lid, van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

163,85

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

163,85

2.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening gemeente Oost Gelre aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 18 van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

163,85

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo

135,65

2.3.8

Uitweg/inrit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

73,40

2.3.9

Kappen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4:11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

70,38

2.3.10

Opslag van roerende zaken

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:10A van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

2.3.10.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

276,80

2.3.10.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

276,80

2.3.11

Andere activiteiten

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een hogere grenswaarde ingevolge de Wet geluidhinder

288,35

2.3.12

Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.12.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

2.3.12.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

2.3.13

Advies

2.3.13.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.13.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.13.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.14

Verklaring van geen bedenkingen

2.3.14.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

Indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag aan de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.14.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.14.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Hoofdstuk 4 Teruggaaf en vermindering

Hoofdstuk

Omschrijving

Tarief 2022

2.4.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

2.4.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan

80%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

2.4.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken na het in behandeling nemen ervan, maar voor het verlenen van de vergunning

60%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

2.4.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

20%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.4.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

2.4.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

40%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.4.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.4.3 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

2.4.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

Een bedrag minder dan € 120,00 wordt niet teruggegeven.

 

2.4.5

Geen teruggaaf legesdeel advies

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.14 wordt geen teruggaaf verleend.

 

2.4.6

Vermindering

2.4.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag voor een principeverzoek als bedoeld in 2.2, worden de ter zake van dat principeverzoek geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

2.4.6.2

Indien de aanvraag om een bestemmingswijziging is voorafgegaan door een aanvraag voor een principeverzoek als bedoeld in 2.2, worden de ter zake van dat principeverzoek geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de bestemmingswijziging bedoeld in hoofdstuk 6.

2.4.7

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een projectafwijking of bestemmingsplan

2.4.7.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning als bedoeld in de onderdelen 2.3.3.5 of 2.3.4.4 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

40%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.4.7.2

Als de gemeente een bestemmingswijziging als bedoeld in onderdeel 2.6 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

40%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.4.8

Teruggaaf wegens gewijzigde bouwkosten

Indien door middel van rekeningen kan worden aangetoond, dat de bouwkosten toch lager zijn dan in eerste instantie is berekend, kunnen op verzoek de teveel in rekening gebrachte leges worden verrekend.

 

Hoofdstuk 5 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk

Omschrijving

Tarief 2022

2.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

196,85

 

Hoofdstuk 6 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk

Omschrijving

Tarief 2022

2.6.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek als bedoeld in

2.6.1

artikel 3.1 (bestemmingsplan) van de Wet ruimtelijke ordening bedraagt indien het verzoek

2.6.1.1

de bouw van één woning, al dan niet met bijbehorende bouwwerken, mogelijk maakt, of

de bouw van overige gebouwen met een oppervlakte van maximaal 200 m² mogelijk maakt, of

uitsluitend de wijziging van het gebruik van een perceel met een oppervlakte van maximaal 2.000 m² betreft:

8.565,00

2.6.1.2

de bouw van minimaal twee en maximaal vier woningen, al dan niet met bijbehorende bouwwerken, mogelijk maakt, of

de bouw van overige gebouwen met een oppervlakte van meer dan 200 m² en maximaal 800 m² mogelijk maakt, of

uitsluitend de wijziging van het gebruik van een perceel met een oppervlakte van meer dan 2.000 m² en maximaal 10.000 m² betreft:

11.048,00

2.6.1.3

de bouw van vijf of meer woningen, al dan niet met bijbehorende bouwwerken, mogelijk maakt, of

de bouw van overige gebouwen met een oppervlakte van meer dan 800 m² mogelijk maakt, of

uitsluitend de wijziging van het gebruik van een perceel met een oppervlakte van meer dan 10.000 m² betreft:

14.420,00

2.6.2

artikel 3.6, eerste lid, onder a en b, van de Wet ruimtelijke ordening (wijziging en uitwerking) bedraagt indien het verzoek

2.6.2.1

uitsluitend de wijziging van het gebruik van gronden van agrarisch naar natuur betreft:

3.145,00

2.6.2.2

de bouw van één woning, al dan niet met bijbehorende bouwwerken, mogelijk maakt, of

de bouw van overige gebouwen met een oppervlakte van maximaal 200 m² mogelijk maakt, of

uitsluitend de wijziging van het gebruik van een perceel met een oppervlakte van maximaal 2.000 m² betreft:

6.877,00

2.6.2.3

de bouw van minimaal twee en maximaal vier woningen, al dan niet met bijbehorende bouwwerken, mogelijk maakt, of

de bouw van overige gebouwen met een oppervlakte van meer dan 200 m² en maximaal 800 m² mogelijk maakt, of

uitsluitend de wijziging van het gebruik van een perceel met een oppervlakte van meer dan 2.000 m² en maximaal 10.000 m² betreft:

9.286,00

2.6.2.4

de bouw van vijf of meer woningen, al dan niet met bijbehorende bouwwerken, mogelijk maakt, of

de bouw van overige gebouwen met een oppervlakte van meer dan 800 m² mogelijk maakt, of

uitsluitend de wijziging van het gebruik van een perceel met een oppervlakte van meer dan 10.000 m² betreft:

12.175,00

2.6.3

Veegplan

Indien het verzoek als bedoeld in artikel 2.6.1 tot en met 2.6.2.4 wordt opgenomen in een plan waarin alle initiatieven gedurende een bepaalde periode worden samengevoegd tot één bestemmingsplan of wijzigingsplan (veegplan) bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

Voor een veegplan met twee initiatieven

30 %

Voor een veegplan met meer dan twee initiatieven

50 %

2.6.4

Advies

2.6.4.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe al dan niet bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.6.4.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.6.4.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde beschikking

Hoofdstuk

Omschrijving

Tarief 2022

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

67,60

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk

Omschrijving

Tarief 2022

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet

476,50

3.1.2

In afwijking van het bepaalde in artikel 3.1.1 geldt voor inrichtingen in de zin van artikel 4 van de Drank- en Horecawet het volgende tarief.

Dit tarief geldt ook als sprake is van een wijziging van de vergunning als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet.

166,50

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een wijziging van de vergunning als bedoeld in artikel 3 en/of artikel 30 van de Drank- en Horecawet in de vorm van een verandering van leidinggevenden

90,50

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een wijziging van de vergunning als bedoeld in artikel 3 en/of artikel 30 van de Drank- en Horecawet in de vorm van een verandering van de inrichting

388,00

3.1.5

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

138,40

3.1.6

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2 lid 3 van de Drank- en Horecaverordening of op grond van artikel 4 lid 4 van de Drank- en Horecawet

138,40

3.1.7

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een vergunning voor het exploiteren van een horecabedrijf als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening

484,40

3.1.8

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een ontheffing sluitingstijden voor horecabedrijven als bedoeld in artikel 2:29 van de Algemene Plaatselijke Verordening

138,40

 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk

Omschrijving

Tarief 2022

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), eventueel in combinatie met een ontheffing Zondagswet en een ontheffing van de Winkeltijdenwet

00,00

3.2.2

Het in 3.2.1 genoemde bedrag wordt vermeerderd met één van de hiernavolgende bedragen als op verzoek gebruik wordt gemaakt van een gemeentelijke stroomkast bij een evenement

3.2.2.1

per dag

104,00

3.2.2.2

waarvoor alleen stroom wordt verbruikt ten behoeve van een omroepinstallatie en/of toiletvoorzieningen en/of EHBO voorzieningen en/of speelattributen en/of verlichting, per dag

10,90

3.2.3

Het tarief genoemd onder 3.2.1 wordt, indien sprake is van een te laat of incompleet ingediende aanvraag, verhoogd met

102,00

3.2.4

Het tarief voor het plaatsen van afzethekken op gemeentelijke wegen ten behoeve van een evenement bedraagt

255,00

3.2.5

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening (standplaatsvergunning)

282,30

3.2.6

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening (standplaatsvergunning) voor de verkoop van oliebollen en appelflappen op de openbare weg in de periode van 16 december tot en met 1 januari

35,30

3.2.7

Leges worden niet geheven voor diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening van een vergunning of ontheffing voor het plaatsen van een mobiele onderzoekunit die wordt gebruikt voor het doen van bevolkingsonderzoek als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Wet op het bevolkingsonderzoek, voor welk onderzoek op grond van die wet vergunning is verleend.

3.2.8

Het in 3.2.5 tot en met 3.2.7 genoemde tarief wordt verhoogd met een bedrag voor het stroomverbruik

3.2.8.1

voor een krachtstroomverbruiker (400 V) voor 1 dagdeel per week op jaarbasis

520,00

3.2.8.2

voor een normaalstroomverbruiker (230 V) voor 1 dagdeel per week op jaarbasis

260,00

3.2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:18 lid 3 van de Algemene plaatselijke verordening (kampeerontheffing)

69,20

3.2.10

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:6 van de Algemene plaatselijke verordening (ontheffing geluid)

34,60

 

Hoofdstuk 3 Seksbedrijven

Hoofdstuk

Omschrijving

Tarief 2022

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag op grond van artikel 3:3 van de Algemene plaatselijke verordening voor:

3.3.1

een vergunning voor het exploiteren van een seksbedrijf

1.027,04

3.3.2

een wijziging van een vergunning voor een seksbedrijf

513,52

 

Hoofdstuk 4 Marktstandplaatsen

Hoofdstuk

Omschrijving

Tarief 2022

3.4.1

Het tarief bedraagt voor het innemen van een vaste standplaats als bedoeld in artikel 2 van “De marktverordening gemeente Oost Gelre” per vierkante meter per jaar

16,30

3.4.2

Het in 3.4.1 genoemde tarief wordt verhoogd met een bedrag voor het stroomverbruik

3.4.2.1

voor een krachtstroom verbruiker (400 V)

520,00

3.4.2.2

voor een normaalstroom verbruiker (230 V)

260,00

3.4.3

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 4 van “De marktverordening gemeente Oost Gelre” (vaste standplaats op de wekelijkse warenmarkt)

28,10

3.4.4

Het tarief bedraagt voor het innemen van een standplaats (dagplaats) op de wekelijkse warenmarkt of op een ander door het college van burgemeester en wethouders ingestelde markt per vierkante meter per dag

1,40

 

Hoofdstuk 5 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk

Omschrijving

Tarief 2022

3.5

Het tarief bedraagt voor het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet

138,40

 

Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Hoofdstuk

Omschrijving

Tarief 2022

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

69,20

 

Naar boven