Kennisgeving ontwerpbesluit omgevingsvergunning Rijperweg 38, 1462MC Middenbeemster

Burgemeester en wethouders van de gemeente maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn de vergunning voor de hierboven vermelde aanvraag te verlenen

Voor het inzien van de stukken gedurende de termijn van de tervisielegging van het ontwerpbesluit kunt u contact opnemen met team Vergunningen

Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijke zienswijzen omtrent het ontwerpbesluit kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend, Postbus 15, 1440 AA te Purmerend. Na telefonische afspraak bestaat tevens de mogelijkheid tot het inbrengen van mondelinge zienswijzen (0299-452452, team Vergunningen).

 

 

Naar boven