Verkeersbesluit “Gehandicaptenparkeerplaats Roompotstraat, Zoutelande”

21B.12169

 

Op grond van artikel 18, lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna Wvw 1994) is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veere bevoegd tot het nemen van een verkeersbesluit in de openbare ruimte in beheer bij de gemeente Veere.

Vereiste van het besluit, gelet op:

artikel 18, lid 1, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) over verkeersbesluiten is het college van burgemeester en wethouders bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Het betreft namelijk verkeer in de openbare ruimte onder beheer van de gemeente Veere;

artikel 15, lid 1, van de WVW 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen over het Wegverkeer (hierna: BABW) opgenomen verkeerstekens, ook voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wijzigt;

artikel 15, lid 2, van de WVW 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor het aanbrengen of verwijderen van infrastructurele maatregelen die leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken;

artikel 12 van het BABW over het plaatsen en verwijderen van de in dit artikel genoemde verkeerstekens moet gebeuren via een verkeersbesluit;

artikel 14 van het BABW wordt de plaatsing van onderborden, zoals bedoeld in artikel 8, lid 2 en lid 3 van het BABW, in dit verkeersbesluit tot uitdrukking gebracht;

artikel 24, sub a, van het BABW over verkeersbesluiten worden genomen na overleg met de gemandateerde van de korpschef van de politie;

artikel 26 van het BABW wordt het verkeersbesluit bekendgemaakt door plaatsing van het besluit in de Staatscourant.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

een aanvraag is ingediend om de beschikking te krijgen over een individuele gehandicaptenparkeerplaats;

aanvrager als inwoner van de gemeente Veere is geregistreerd in de gemeentelijke basisadministratie;

aanvrager als bestuurder beschikt over een motorvoertuig;

de gemeente Veere aan aanvrager een gehandicaptenparkeerkaart heeft verstrekt;

het wenselijk is om mindervalide weggebruikers, die de beschikking hebben over een gehandicaptenparkeerkaart, de mogelijkheid te bieden om in de directe nabijheid van hun woning te kunnen parkeren middels een aan hem/haar gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats;

dat de aanvrager niet beschikt over een parkeerplaats op eigen erf;

dat er door de herinrichting van de Roompotstraat medio voorjaar 2022 parkeerruimte voor Roompotstraat 7 wordt gerealiseerd;

met het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken is de aanvrager in staat een actief en mobiel leven te leiden en daardoor aan het algemene maatschappelijke verkeer kan deelnemen (inclusiviteit);

de belangen van de gehandicapte aanvrager zwaarder wegen dan die van overige weggebruikers om op deze parkeerplaats met hun voertuig te kunnen parkeren;

er voldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn voor overige weggebruikers;

het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

overeenkomstig artikel 24 BABW overleg is gepleegd met de korpschef van politie of diens gemandateerde;

is het daarom gewenst om:

een parkeerplaats op de Roompotstraat ter hoogte van huisnummer 7, Zoutelande, in te stellen als individuele gehandicaptenparkeerplaats (kenteken).

Gelet op artikel 2 Wvw 1994 strekt de in dit besluit genoemde verkeersmaatregel tot:

het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

het zoveel mogelijk waarborgen van de veiligheid van het verkeer.

BESLUIT

 

 • 1.

  Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten wij:

  • 1.

   op de Roompotstraat ter hoogte van huisnummer 7, Zoutelande, een individuele gehandicaptenparkeerplaats in te stellen, door het plaatsen van bord model E6 van Bijlage 1 van het RVV 1990, voorzien van een onderbord (OB309) met daarop aangegeven het kenteken van het voertuig van de aanvrager (thans DRL 45V) en het markeren van het betreffende vak;

  • 2.

   dit onder de voorwaarde dat als belanghebbende gedurende een langere periode geen gebruik maakt van de toegewezen gehandicaptenparkeerplaats of het motorvoertuig vervangt dit direct kenbaar maakt bij de gemeente Veere. Dit besluit treedt direct na publicatie in werking.

  • 3.

   Deze maatregelen als volgt uit te voeren:

 • 1.

  4. Dit verkeersbesluit in werking te laten treden één dag na dagtekening van het besluit.

Domburg, 8 december 2021

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Veere

Namens deze,

Afdelingshoofd Openbare Ruimte

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na dag van bekendmaking bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan: College van burgemeester en wethouders van Veere, Postbus 1000, 4357 ZV Domburg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

 

 • 1.

  a. naam en adres van de indiener;

 • 2.

  b. de dagtekening;

 • 3.

  c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • 4.

  d. de gronden van het bezwaar.

Daarnaast kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank binnen het rechtsgebied waarin de indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft. Voor het verzoek zal griffierecht worden geheven.

Naar boven