Mandaatbesluit WVGGZ

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden

overwegende dat:

 

- Het college van burgemeester en wethouders op grond van de Wet Verplichte GGZ zorg draagt voor het voorbereiden van de zorgmachtiging;

- Het college van burgemeester en wethouders op 14 december 2021 heeft besloten om een aantal taken die uit deze zorg voorvloeien te beleggen bij de GGD;

 

 

 

BESLUIT

De door de GGD directeur daartoe aangewezen medewerkers van de GGD met ingang van 1 januari 2022 te mandateren om:

 

  • meldingen in behandeling te nemen over personen voor wie de noodzaak tot geestelijke gezondheidszorg zou moeten worden onderzocht;

  • een verkennend onderzoek uit te voeren naar die noodzaak;

  • een aanvraag in te dienen voor de voorbereiding van een verzoekschrift voor een zorgmachtiging bij de officier van justitie;

  • degene die de melding heeft gedaan te informeren over het wel/niet indienen van voornoemde aanvraag;

  • het Khonraad systeem te raadplegen en in dat systeem gegevens te verwerken die gerelateerd zijn aan voornoemde taken.

 

INTREKKING EERDER BESLUIT EN INWERKINGTREDING

 

1.

Het “Mandaatbesluit Uitvoering Wvggz Reusel-De Mierden 2020”, vastgesteld 2 maart 2021 wordt ingetrokken.

 

2.

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2022.

 

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van gemeente Reusel-De Mierden op 14 december 2021

de secretaris,

mr. R.P.B.M. Brekelmans

de burgemeester,

mevrouw A.J.M.H. van de Ven

Naar boven