Wijzigingsbesluit van de beleidsregel Uitvoeringsregeling Aanjaagfonds energietransitie Nijmegen 2020 voor bedrijven en burgerinitiatieven

Het college van burgemeester en wethouders, 14 december 2021

 

Gelet op artikel 3 lid 5 van de Nijmeegse Kaderverordening Subsidies 2019

 

Besluit

Vast te stellen de volgende wijziging van de beleidsregel Uitvoeringsregeling Aanjaagfonds energietransitie Nijmegen 2020 voor bedrijven en burgerinitiatieven.

 

 

Artikel 1.4 wordt lid 6 toegevoegd:

Dat aanvragen, waarvan op voorhand duidelijk is dat ze niet uitvoerbaar zijn (juridisch, ruimtelijk of financieel) niet voor subsidie in aanmerking komen.

 

Bewonerscollectief waarin minimaal 10 huishoudens aantoonbaar meedoen.

 

 

Artikel 2.5 lid 2 wordt als volgt gewijzigd:

100 % van de begrootte kosten zijn subsidiabel waarbij voor een vrijwilliger maximaal €5,– per uur mag worden gerekend.

 

 

Artikel 2.6 lid 2 wordt als volgt gewijzigd:

Het te verstrekken subsidiebedrag is vastgesteld in de beschikking tot subsidieverlening.

 

 

De toelichting onder ‘ad artikel 2.3 sub d’ wordt als volgt gewijzigd:

Het aanjaagfonds is ook bedoeld voor bewonerscollectieven die niet verenigd zijn in een rechtspersoon. In dat geval moet aangetoond worden dat de subsidie ten goede komt aan minstens 10 huishoudens. Bijvoorbeeld via een adressenlijst met handtekeningen.

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 14 december 2021,

De secretaris,

mr. drs. A.H. van Hout

De burgemeester,

drs. H.M.F. Bruls

Naar boven