Vaststelling welstandscriteria Arken

Op 1 december 2021 heeft de gemeenteraad van Leeuwarden de welstandscriteria Arken vastgesteld. Van donderdag 23 december 2021 tot en met woensdag 2 februari 2022 liggen de betreffende stukken ter inzage.

Welstandscriteria Arken

Deze welstandscriteria zijn opgesteld voor alle arken (woonarken en recreatiearken) in de gemeente. De bestaande regels voor arken zijn samengevoegd in dit document.

Eerder stond het welstandskader ten behoeve van de beoordeling van aanvragen om een ligplaatsvergunning voor woonschepen en arken in de beleidsregel “Welstand op het water”. Voor de beoordeling van woonschepen geldt per 1 december 2019 de “Welstandsnota ligplaatsen”. Voor arken moest een nieuw welstandskader worden vastgesteld, op basis waarvan aanvragen om een omgevingsvergunning voor arken kunnen worden beoordeeld. Dat is nu gedaan. Er is niet voor gekozen om nieuwe regels op te stellen, omdat de bestaande regels goed voldoen. De regels voor arken uit de (voorheen) geldende beleidsregels/welstandsnotities zijn daarom samengevoegd.

De vastgestelde welstandscriteria liggen tegelijk met het vastgestelde bestemmingsplan Leeuwarden – Arken en woonschepen ter inzage.

Inzage

De welstandscriteria kunt u inzien:

Geen reactie mogelijk

Op grond van artikel 8:3 Algemene wet bestuursrecht kan geen bezwaar en/of beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit.

Inwerkingtreding

De welstandsrichtlijnen treden één dag na deze bekendmaking in werking.

Naar boven