Adresbesluit nr. 560 Vaststelling Plein 1971 2 t/m 176, Weverstede 279 t/m 319, burgemeester en wethouders gemeente Nieuwegein;

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein maken bekend dat zij op 14 december 2021 hebben besloten dat, op grond van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen en de Verordening naamgeving en nummering (adressen), aan de panden kadastraal gelegen Jutphaas C 3600, 3475, 2673, 3625, 3579, 3598 en 3599, de volgende adressen worden toegekend:

Plein 1971 2 t/m 176

Weverstede 279 t/m 319

Inzagetermijn

Vanaf 16 december 2021 tot en met 27 januari 2022 ligt het besluit nr. 560 ter inzage bij de receptie van de stadswinkel van het Stadshuis van de gemeente Nieuwegein.

Bezwaar

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is dit besluit niet vatbaar voor bezwaar of beroep tenzij u, door dit besluit, rechtstreeks in uw belang wordt getroffen. Alleen in dat geval kan bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein.

Naar aanleiding van deze beschikking kan binnen 6 weken na de dag van de bekendmaking daarvan door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend.

Bezwaarschriften dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein, Postbus 1, 3430 AA, Nieuwegein. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten:

a. De naam en het adres van de indiener;

b. De dagtekening;

c. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. De gronden van het bezwaar (de motivering).

Naar boven