Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen.

De raad van de gemeente Veere;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de:

Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen.

 

 

 

Artikel 1 - Definities en begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  belanghebbendenplaats: een parkeerplaats die is aangeduid met bord E9 uit bijlage 1 van het RVV 1990, of gelegen is binnen een zone aangeduid met bord E9 uit bijlage 1 van het RVV 1990 met het opschrift zone;

 • b.

  centrale computer: computer van één of meer bedrijven waarmee de gemeente Veere een overeenkomst heeft gesloten, bestemd voor de registratie van betaald parkeren met gebruik van een telefoon of een chipkaart;

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Veere;

 • d.

  dag: etmaal;

 • e.

  houder: degene op wiens naam het voor het motorvoertuig opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren was ingeschreven in het krachtens de Wegenverkeerswet 1994 aangehouden register van opgegeven kentekens;

 • f.

  kwartaal: kalenderkwartaal;

 • g.

  maand: kalendermaand;

 • h.

  motorvoertuig: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990 met inbegrip van brommobielen, zoals bedoeld in artikel 1 van het RVV 1990, met uitzondering van voertuigen hoger dan 2,40 meter en zwaarder dan 28.000 kilogram;

 • i.

  parkeerapparatuur: parkeermeters, parkeerautomaten met inbegrip van verzamelparkeermeters en hetgeen naar maatschappelijke opvatting overigens onder parkeerapparatuur wordt verstaan;

 • j.

  parkeerapparatuurplaats: een parkeerplaats waarvoor parkeerbelasting wordt geheven door middel van parkeerapparatuur;

 • k.

  parkeervergunning: een door het college van burgemeester en wethouders verleende vergunning, krachtens welke het is toegestaan een motorvoertuig te parkeren op daartoe aangewezen parkeerapparatuur- en/of belanghebbendenplaatsen;

 • l.

  parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een motorvoertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van goederen, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden;

 • m.

  RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • n.

  vergunninghouder: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie een parkeervergunning is verleend;

 • o.

  week: een tijdvak van 7 etmalen aanvangende maandag 0.00 uur.

 

Artikel 2 - Belastbaar feit

Onder de naam "parkeerbelastingen" worden de volgende belastingen geheven:

 • a.

  een belasting ter zake van het parkeren van een motorvoertuig op een bij, dan wel krachtens deze verordening in de daarin aangewezen gevallen door het college te bepalen plaats, tijdstip en wijze;

 • b.

  een belasting ter zake van een van gemeentewege verleende parkeervergunning voor het parkeren van een motorvoertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze.

 

Artikel 3 - Belastingplicht

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, sub a, wordt geheven van degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd.

 • 2.

  Als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd wordt mede aangemerkt:

  a. degene die de belasting voldoet, dan wel te kennen geeft of heeft gegeven de belasting te willen voldoen;

  b. zolang geen voldoening van de belasting genoemd in artikel 2, sub a, heeft plaatsgevonden: de houder van het motorvoertuig met dien verstande dat:

 • 3.

  als een voor ten hoogste drie maanden aangegane huurovereenkomst wordt overgelegd waaruit blijkt wie ten tijde van het parkeren ingevolge deze overeenkomst de huurder van het motorvoertuig was, niet de houder maar de huurder, wordt aangemerkt als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd;

 • 4.

  als blijkt dat een ander in het kentekenregister had moeten staan ingeschreven, die ander wordt aangemerkt als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd.

 • 5.

  De belasting bedoeld in artikel 2, sub a, wordt niet geheven van degene die op de voet van het tweede lid van dit artikel, sub b, als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd wordt aangemerkt, als deze aannemelijk maakt dat ten tijde van het parkeren een ander tegen zijn wil van het motorvoertuig gebruik heeft gemaakt en dat hij dit gebruik redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen.

 • 6.

  De belasting bedoeld in artikel 2, sub b, wordt geheven van degene die de parkeervergunning heeft aangevraagd.

 

Artikel 4 - Maatstaf van heffing, belastingtarief en belastingtijdvak

De maatstaf van heffing, het belastingtarief en het belastingtijdvak zijn vermeld in de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende tarieventabel.

 

Artikel 5 - Wijze van heffing

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, sub a, wordt geheven door voldoening op aangifte. Als voldoening op aangifte wordt aangemerkt het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur op de daartoe bestemde wijze en met inachtneming van de door het college gestelde voorschriften.

 • 2.

  De belasting bedoeld in artikel 2, sub b, wordt geheven door voldoening op aangifte.

 

Artikel 6 - Ontstaan van de belastingschuld

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, sub a, is verschuldigd bij de aanvang van het parkeren, tenzij het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door het via de telefoon inloggen op de centrale computer.

 • 2.

  De belasting bedoeld in artikel 2, sub b, is verschuldigd op het tijdstip waarop de parkeervergunning wordt verleend.

 

Artikel 7 - Termijnen van betaling

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, sub a, moet overeenkomstig de aangifte worden betaald bij de aanvang van het parkeren.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in lid één van dit artikel moet de belasting overeenkomstig de aangifte worden betaald na het einde van het parkeren, als het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door het via een telefoon inloggen op de centrale computer.

 • 3.

  De belasting bedoeld in artikel 2, sub b, moet overeenkomstig de aangifte worden betaald op het tijdstip waarop de parkeervergunning wordt verleend.

 • 4.

  Een naheffingsaanslag moet terstond worden betaald.

 

Artikel 8 - Restitutie

 • 1.

  Bij tussentijdse opzegging van een onder artikel 2, lid b bedoelde parkeervergunning kan restitutie worden verleend over de nog volle maanden die in het kwartaal respectievelijk het jaar nog overblijven.

 • 2.

  De periode waarover restitutie wordt verleend is afhankelijk van de dag waarop de parkeervergunning is opgezegd en het moment waarop de parkeervergunning is ingeleverd bij de dienst de administratie van de afdeling Dienstverlening.

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in de leden 1 en 2 kan geen restitutie worden verleend op de volgende soorten parkeervergunningen:

  a. bedrijfsvergunning;

  b. vergunning werkzaamheden/dienstverlening;

  c. bedrijven t.b.v. woon-werk van personeel (WoonWerk-app);

  d. verblijfsaccommodaties t.b.v. overnachtende gasten (Accommodatie-app);

  e. Jaarkaart D/E.

 

Artikel 9 - Bevoegdheid tot aanwijzing parkeerplaatsen

De aanwijzing van plaats waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de belasting, bedoeld in artikel 2, sub a, mag worden geparkeerd geschiedt in alle gevallen door het college, e.e.a. conform het hieromtrent bepaalde in de Parkeerverordening Veere 2022.

 

Artikel 10 - Bevoegdheid tot naheffingsaanslag, wielklem en wegsleepregeling

 • 1.

  Tot zekerheid van de betaling van een naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 2, sub a, kan aan het motorvoertuig ook een wielklem worden aangebracht, waardoor wordt verhinderd dat het motorvoertuig wordt weggereden.

 • 2.

  Het college wijst in alle gevallen de terreinen en weggedeelten aan waar de wielklem wordt toegepast.

 • 3.

  Indien na het aanbrengen van de wielklem 24 uren zijn verstreken kan het motorvoertuig naar een door de in artikel 231, tweede lid, sub b van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar aangewezen plaats worden overgebracht en in bewaring worden gesteld.

 

Artikel 11 - Kosten

De kosten van de naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, bedragen €66,50.

 

Artikel 12 - Kwijtschelding

Bij de invordering van deze belasting wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 13 – Vrijstelling

Indien een motorvoertuig voorzien is van een gehandicaptenparkeerkaart is geen parkeerbelasting verschuldigd.

 

Artikel 14 - Nadere regels door het college

Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de parkeerbelasting.

 

Artikel 15 - Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2022.

 • 2.

  Indien deze verordening niet voor of op 1 januari 2022 gepubliceerd is, treedt deze verordening in werking op de dag na die waarop deze is bekendgemaakt.

 • 3.

  Op de datum van inwerkingtreding wordt de Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2021 ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 

Artikel 16 - Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Parkeerbelastingen Gemeente Veere 2022.

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 november 2021.

De voorzitter,

De griffier,

Bijlage 1 Tarieventabel naar tariefzone en vergunninghouderzone 2022

 

Tarieventabel betaald parkeren 2022

 

De (tarief)zonering (welke locatie is welke tariefzone?) staat vermeld in bijlage 3.

 

Tariefzone

Uurtarief

1/3 tot 1/11

Dagkaart

1/3 tot 1/11

Uurtarief

1/11 tot 1/3

Dagkaart

1/11 tot 1/3

U (Uitzondering)

€ 5,20

€ 26,00

€ 5,20

€ 26,00

A

€ 3,60

€ 18,00

€ 3,60

€ 18,00

B

€ 3,20

€ 16,00

€ 3,20

€ 16,00

C

€ 2,80

€ 14,00

gratis

gratis

D

€ 2,40

€ 12,00

gratis

gratis

E

€ 2,00

€ 10,00

gratis

gratis

Vergunninghouderzone Dishoek

-

€ 50,00

-

€ 50,00

Vergunninghouderzone Domburg

-

€ 50,00

-

€ 50,00

Vergunninghouderzone Joossesweg

-

€ 50,00

-

€ 50,00

Vergunninghouderzone Zoutelande

-

€ 50,00

-

€ 50,00

 

Een dagkaart is geldig tot en met 23:59 uur van de dag waarop deze gekocht werd.

 

De kosten van de naheffingsaanslag ter zake de belasting bedoeld in artikel 2, sub a, van deze verordening, bedragen €66,50. Bij de berekening van de totale fiscale naheffingsaanslag wordt uitgegaan van de kosten van de naheffingsaanslag plus één uurtarief. Bij tariefzone U wordt als uurtarief uitgegaan van 20% van het tarief van de dagkaart.

 

De in de tabel genoemde tariefzones A t/m E, en U, komen terug in bijlage 3 waarin de tariefzone per terrein staat vermeld.

 

 

Bijlage 2 Tarieventabel parkeervergunningen 2022

 

Alle tarieven gelden per kern. De tarieven zijn jaartarieven.

 

Alle vergunningen staan op kenteken en de apps gaan altijd uit van kentekenregistratie.

 

Type parkeervergunning

Specificatie

Tarief

Bewoners

Eerste vergunning

gratis

 

Tweede vergunning

gratis

 

Derde vergunning

€40,00

 

Vierde vergunning

€40,00

Bewoners t.b.v. sociaal bezoek

Account Visite-app

In de periode van 1 maart tot 1 november: €0,005 per minuut per kenteken. Dagkaart max. €3,60 per kenteken.

In de periode van 1 november tot 1 maart: €0,00 per minuut per kenteken.

Kosten worden afgeboekt van tegoed. Maximum tegoed €300 per jaar

 

Kraskaart (dagkaart)*

(kenteken zelf invullen)

€3,60 per bezoek

Maximaal 50 per jaar

 

 

Kraskaart (dagdeel-kaart)

(kenteken zelf invullen)

€1,80 per bezoek

Maximaal 50 per jaar

Inwoners buitengebied

Eerste vergunning

gratis

 

Tweede vergunning

gratis

Maatschappelijke organisaties

maatwerk-app

€0,00

Geldig op gespecificeerde locatie

 

Parkeerkaart kerk

€0,00 per kerk

Geldig op gespecificeerde locatie(s) en alleen tijdens (kerk)diensten

Bedrijven

Eerste vergunning

€40,00

 

Tweede vergunning

€40,00

Werkzaamheden en/of dienstverlening

Eerste vergunning

€40,00 per voertuig

Geldig op gespecificeerde locatie

Bedrijven t.b.v. woon-werk personeel

Account WoonWerk-app

€40,00 per voertuig

Verblijfsaccommodaties t.b.v. overnachtingsgasten

Account Accommodatie-app recht voor één auto

€150,00

Geldig op gespecificeerde locatie

 

Account Accommodatie-app recht voor twee auto’s

€400,00

Geldig op gespecificeerde locatie

 

Account Accommodatie-app recht voor drie auto’s

€750,00

Geldig op gespecificeerde locatie

 

Account Accommodatie-app recht voor vier auto’s

€1.200,00

Geldig op gespecificeerde locatie

 

Account Accommodatie-app recht voor vijf auto’s of meer

€500 per auto

Geldig op gespecificeerde locatie

D/E-vergunning

Enige vergunning

€100,00

Geldig op de terreinen in tariefzones D en E

B-E-vergunning

Enige vergunning

€175,00

Geldig op de terreinen in tariefzones D en E

A-E-vergunning

Enige vergunning

€250,00

Geldig op alle betaalde terreinen (A t/m E)

Deelauto

Vergunning per parkeerplaats

€40,00

*) Kraskaarten kunnen alleen worden gekocht indien op een adres geen account van de visite-app is geregistreerd of als een dergelijk account wordt ingetrokken.

 

 

 

Bijlage 3 Tarieventabel naar betaald parkeerterrein 2022

 

Op de website van de gemeente Veere is elk betaald parkeerterrein exact aangeduid op kaartbeeld.

 

Kern/Locatie

Locatie

Specificatie

Tariefzone

Periode/tijd/opmerking

Veere

Kanaalweg westzijde

Mauritsbolwerk

C (€2,80/uur)

Maart-Oktober 09-19

 

Kanaalweg westzijde

Kanaalweg Westzijde

C (€2,80/uur)

Maart-Oktober 09-19

 

Oranjeplein

Oranjeplein

U (€5,20/uur)

Januari-December 09-21

 

Bastion

Bastion

A (€3,60/uur)

Januari-December 09-21

 

Bastion

Gedempte Haven (=overloop)

A (€3,60/uur)

Januari-December 09-21

Vrouwenpolder

Veersedam

Veersedam Midden

D (€2,40/uur)

Maart-Oktober 09-19

 

Veersedam

Veersedam West

D (€2,40/uur)

Maart-Oktober 09-19

 

Veersedam

Resto

D (€2,40/uur)

Maart-Oktober 09-19

 

Veersedam

Strand

D (€2,40/uur)

Maart-Oktober 09-19

 

Breezand

Breezand

D (€2,40/uur)

Maart-Oktober 09-19

 

Oranjezon

Oranjezon

D (€2,40/uur)

Maart-Oktober 09-19

Oostkapelle

De Vier Hoogten

De Vier Hoogten

D (€2,40/uur)

Maart-Oktober 09-19

 

Randduin

Randduin

D (€2,40/uur)

Maart-Oktober 09-19

 

Westhove

Westhove

D (€2,40/uur)

Maart-Oktober 09-19

Domburg

Irma’s

Irma 1

C (€2,80/uur)

Maart-Oktober 09-19

 

Irma’s

Irma 2

C (€2,80/uur)

Maart-Oktober 09-19

 

Mezgerweg

Mezgerweg (=overloop)

E (€2,00/uur)

Maart-Oktober 09-19

 

Bij de Molen

Bij de Molen

B (€3,20/uur)

Januari-December 09-21

 

Van de Putteplein

Van de Putteplein

A (€3,60/uur)

Januari-December 09-21

 

Traverse

Traverse

E (€2,00/uur)

Maart-Oktober 09-19

eerste uur gratis als vertrek binnen 60 min.

 

Tramzicht

Tramzicht

U (€5,20/uur)

Januari-December 09-21

Tussen Domburg en Westkapelle

Noorderhoofdweg en Westkappelse zeedijk

Buitendijks talud

D (€2,40/uur)

Maart-Oktober 09-19

 

Schelpweg

Trommelweg

E (€2,00/uur)

Maart-Oktober 09-19

 

 

Baaiweg

E (€2,00/uur)

Maart-Oktober 09-19

 

 

K. de Vosweg

E (€2,00/uur)

Maart-Oktober 09-19

 

 

Hogeweg

E (€2,00/uur)

Maart-Oktober 09-19

 

Bijlage 3 Tarieventabel naar betaald parkeerterrein 2022, vervolg

 

Op de website van de gemeente Veere is elk betaald parkeerterrein exact aangeduid op kaartbeeld.

 

Kern/locatie

Locatie

Specificatie

Tariefzone

Periode/tijd/opmerking

Westkapelle

Einde Joossesweg

Einde Joossesweg

D (€2,40/uur)

Maart-Oktober 09-19

 

Aardappeldal

Aardappedal

D (€2,40/uur)

Maart-Oktober 09-19

 

De Bucksweg

De Bucksweg

D (€2,40/uur)

Maart- Oktober 09-19

Zoutelande

Kustlicht/De Branding

Kustlicht/De Branding

D (€2,40/uur)

Maart-Oktober 09-19

eerste uur gratis als vertrek binnen 60 min.

 

Strand Zoutelande/Hoge Hilt

Strand Zoutelande/Hoge Hilt

D (€2,40/uur)

Maart- Oktober 09-19

 

Jumbo-MFA

Jumbo-MFA

U (€5,20/uur)

Januari-Juni 09-18

J

uli-Augustus 09-21

 

September-December 09-18 eerste uur gratis als vertrek binnen 60 min.

 

Willibrordusplein

Willibrordusplein/Lang-straat

A (€3,60/uur)

Januari-Juni 09-18

Juli-Augustus 09-21

 

September-December 09-18

 

Nieuwstraat

P-terrein Nieuwstraat

C (€2,80/uur)

Maart-Oktober 09-19

 

Bosweg

Bosweg/VVV

D (€2,40/uur)

Maart-Oktober 09-19

 

Olmenlaantje

Olmenlaantje

E (€2,00/uur)

Maart-Oktober 09-19

 

Elzenlaantje

Elzenlaantje

E (€2,00/uur)

Maart-Oktober 09-19

 

Wulkpad

P-terrein tussen Wulkpad-Schelppad

E (€2,00/uur)

Maart-Oktober 09-19

 

Duinweg

Beachhotel

C (€2,80/uur)

Maart-Oktober 09-19

 

 

Duinoord

C (€2,80/uur)

Maart-Oktober 09-19

Biggekerke

Valkenisseweg

P-terrein Valkenisseweg

E (€2,00/uur)

Maart-Oktober 09-19

Koudekerke

Strandweg

Strandweg Dishoek

E (€2,00/uur)

Maart-Oktober 09-19

 

Verlengde Dishoeksweg

Wielemaker

E (€2,00/uur)

Maart-Oktober 09-19

 

 

Verlengde Dishoekseweg

D (€2,40/uur)

Maart-Oktober 09-19

 

Dishoek

Dishoek

D (€2,40/uur)

Maart-Oktober 09-19

 

Galgeweg

Galgeweg

D (€2,40/uur)

Maart-Oktober 09-19

 

 

Bijlage 4 Gebieden voor belanghebbenden parkeren (parkeervergunning vereist)

 

Binnen de bebouwde kom van de volgende plaatsen/kernen mag zónder parkeervergunning uitsluitend geparkeerd worden op de betaald parkeerterreinen (parkeerapparatuurplaatsen):

• Dishoek

• Domburg

• Joossesweg

• Veere

• Zoutelande

 

In Dishoek, Domburg, Joossesweg en Zoutelande is het toegestaan om met een dagkaart die is bestemd voor het vergunninghoudergebied, te parkeren op belanghebbendenplaatsen.

 

Bijlage 5 kaartjes met betaald parkeerplaatsen en vergunninghouderplaatsen.

Betaald parkeren Biggekerke:

Betaald parkeren Dishoek:

Betaald parkeren Domburg:

Betaald parkeren kern Veere:

Betaald parkeren Oostkapelle:

Betaald parkeren Veerse Dam:

Betaald parkeren Vrouwenpolder Oranjezon:

Betaald parkeren Vrouwenpolder:

Betaald parkeren Westkapelle:

Betaald parkeren Zeedijk:

Betaald parkeren Zoutelande:

Vergunninghouderszone Dishoek:

Vergunninghouderszone Domburg:

Vergunninghouderszone Joossesweg Westkapelle:

Vergunninghouderszone Zoutelande:

 

Naar boven