Verkeersbesluit – gemeente Haarlemmermeer – Akerdijk en Nieuwemeerdijk – Badhoevedorp.

Onderwerp: intrekken maatregelen op grond van Visie Ringdijk

Nummer: X.2021.08460

Gelet op het volgende:

• Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

• De Algemene wet bestuursrecht (AWB) vereist zorgvuldigheid en belangenafweging bij de totstandkoming van besluiten, waaronder verkeersbesluiten. Artikel 3:2 van de AWB schrijft voor dat het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen vergaart. Naast de belangenafweging bepaalt artikel 3:4 van de AWB dat de voor een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen niet onevenredig mogen zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen.

• Artikel 21 van het BABW bevat voorschriften omtrent de motivering van verkeersbesluiten. Het verkeersbesluit moet in ieder geval weergeven welke doelstelling of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogd. Daarbij moet worden aangegeven welke van de in artikel 2, eerste en tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen ten grondslag liggen aan het besluit. Indien tevens andere van die belangen in het geding zijn, wordt voorts aangegeven op welke wijze de belangen tegen elkaar zijn afgewogen.

• Artikel 2 van de Wegenverkeerswet noemt de volgende doelen:

1. In eerste instantie:

a. het verzekeren van de veiligheid op de weg;

b. het beschermen van weggebruikers en passagiers;

c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

d. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

2. In tweede instantie ook voor:

a. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

b. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

• Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) dient overleg te worden gevoerd met de korpschef van de Nationale Politie.

• De vermelde wegen zijn in eigendom, beheer en onderhoud van de gemeente Haarlemmermeer.

• Krachtens artikel 18, lid 1 onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 worden verkeersbesluiten genomen door het college van B&W. In het Mandaat-, machtiging en volmachtbesluit Haarlemmermeer 2020 is de bevoegdheid tot het nemen en intrekken van verkeersbesluiten een ondermandaat verleend aan de cluster- en teammanagers van de cluster B&O (Beheer & Onderhoud). De maatregelen vallen onder dit ondermandaat.

Overwegingen en motivatie

Op 20 april 2020 heeft de gemeente Haarlemmermeer een verkeersbesluit genomen met kenmerk X.2020.03656 voor het nemen van verkeersmaatregelen op grond van de Visie Ringdijk.

De motivatie hiervoor was vooral om de chicanes te verwijderen omdat deze hinderlijk en gevaarlijk blijken voor met name fietsers, maar ook omdat andere delen van de dijk in Badhoevedorp en Nieuwe Meer eerder ook al zijn aangepakt. Op dit deel van de Akerdijk en de Nieuwemeerdijk (Akerdijk, tussen huisnummer 116 en de Sloterweg, en de Nieuwemeerdijk, tussen de Sloterweg en de Sloterbrug) zouden naast het verwijderen van de chicanes ook gelijkwaardige voorrangskruispunten worden voorzien van een voorrangsregeling en de maximum snelheid van 30 naar 50 km/u gaan.

Naar aanleiding van een grote hoeveelheid aan ingekomen bezwaren heeft de gemeente besloten om het verkeersbesluit met kenmerk X.2020.03656 van 20 april 2020 in te trekken. De maatregelen uit dit verkeersbesluit zijn niet uitgevoerd waardoor de huidige situatie blijft zoals deze is.

Het is echter niet zo dat de gemeente de uitvoering van de Visie Ringdijk op dit deel van de Akerdijk en Nieuwemeerdijk helemaal los laat, maar de gemeente zal op een beter daarvoor geëigend moment, in samenhang met nog komende verkeersontwikkelingen ter plaatse, over de maatregelen een nieuw primair besluit nemen. Het gaat dan om verkeersontwikkelingen zoals het verkeerscirculatieplan Badhoevedorp, de verbreding van de Sloterbrug en de afsluiting in Zwanenburg.

Over de bezwaren tegen het huidige besluit heeft de gemeente haar argumenten gegeven. Wel is de gemeente, naar aanleiding van de vele reacties en de duidelijke behoefte aan participatie, tot het besluit gekomen om de situatie nu te laten zoals deze is. Met een nieuw traject, met participatie, en een nieuw verkeersbesluit, waartegen weer bezwaar en beroep openstaat, kan de gemeente dan, binnen een gewijzigde situatie in de omgeving, aanpassingen uitvoeren. Daarom wordt met dit verkeersbesluit het bestreden verkeersbesluit met kenmerk X.2020.03656 van 20 april 2020 ingetrokken.

 

Voorbereiding en overleg

Overleg met de Nationale Politie heeft plaatsgevonden in de Werkgroep Verkeer, waarin de door de korpschef gemachtigde medewerker verkeersadvisering, alsmede de Brandweer en Connexxion, vertegenwoordigd zijn. Op 09-11-2020 is dit besluit behandeld in de werkgroep. De leden van de Werkgroep gaan akkoord met het intrekken van het verkeersbesluit met kenmerk X.2020.03656.

 

Publicatie

Het besluit wordt gepubliceerd in het digitale Gemeenteblad van Haarlemmermeer.

 

 

Besluiten

In overeenstemming met de tekening met het nummer 2020-300-035-X, die een onderdeel is van dit besluit, wordt het volgende besloten:

1. Het intrekken van het verkeersbesluit met kenmerk X.2020.03656 van 20 april 2020;

 

2. Dit besluit ter openbare kennis te brengen op 15-12-2021.

 

 

Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer

namens dezen,

de gemeentesecretaris,

voor deze,

de teammanager Vakdisciplines,

 

 

S. Sasburg

 

 

Terinzagelegging

Het besluit wordt gepubliceerd in het digitale Gemeenteblad van Haarlemmermeer (overheid.nl). Het besluit en de tekening waarop de maatregelen staan aangegeven, liggen gedurende zes weken vanaf de publicatiedatum voor een ieder na een telefonische afspraak ter inzage op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur in het Informatiecentrum van het raadhuis, Raadhuisplein 1 in Hoofddorp.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, binnen zes weken na publicatie van dit besluit een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer, het cluster Juridische Zaken van het team Ondersteuning, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, p/a Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan als het bezwaarschrift is ingediend en onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dat vereist. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Naar boven