Aanwijzingsbesluit ondergrondse glascontainers in Zeewolde

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde,

 

 • -

  gelezen het voorstel van afdeling Beheer openbare ruimte d.d. 6 december 2021;

 • -

  gelet op het bepaalde in artikel 7 van de Afvalstoffenverordening Zeewolde 2019 op grond waarvan glas wordt aangewezen als bestanddeel van het huishoudelijk afval dat afzonderlijk wordt ingezameld;

 • -

  gelet op afdeling 3.4 van de Awb waarin de uniforme voorbereidings-procedure is opgenomen;

 • -

  gelet op de ingediende zienswijzen naar aanleiding van het ontwerpaanwijzingsbesluit van 26 oktober 2021

Besluit

 

de volgende plaatsen aan te wijzen als locatie voor een ondergrondse glascontainer (zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende overzichtstekening en detailtekeningen):

 

 • 1.

  Hoek Boomkleverlaan - Heggemus aan de zuidoost kant in de groenstrook;

 • 2.

  Touwslager naast de parkeerstrook nabij de Kwartiermakerlaan;

 • 3.

  De Hoop naast de bestaande restafvalcontainer;

 • 4.

  De Mast in de groenstrook tegenover nummer 36;

 • 5.

  Hoek Elementen - Keutenberg naast de bestaande restafvalcontainer;

 • 6.

  Hoek Windbaan - Cumulus naast de bestaande restafvalcontainer;

 • 7.

  Hoek Boeier- Tjalk naast de parkeerstrook voor basisschool “de Lichtkring”;

 • 8.

  Lelyweg naast de bestaande restafvalcontainer;

 • 9.

  Dassenburcht in de groenstrook tussen Elzenlaan en Reeënspoor;

 • 10.

  Hoek Lisdodde - Kamille achter de bestaande restafvalcontainer;|

 • 11.

  De Verbeelding naast de bestaande container voor restafval.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de

gemeente Zeewolde van 14 december 2021

Zeewolde,

Burgemeester en Wethouders voornoemd,

de secretaris,

K.C. Hamstra

de burgemeester,

G.J. Gorter

 

Het Aanwijzingsbesluit ondergrondse glascontainers in Zeewolde ligt met ingang van woensdag 15 december 2021 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein te Zeewolde en is te raadplegen op www.zeewolde.nl/bekendmakingen.

 

Een belanghebbende kan vanaf donderdag 16 december 2021 tot en met woensdag 26 januari 2022 tegen dit besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Naast het indienen van een beroepschrift kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Deze aanvraag dient vergezeld te gaan van een kopie van het beroepschrift.

 

Het beroep- en verzoekschrift kan ook digitaal ingediend worden via het Digitaal Loket van de Raad van State.

De belanghebbende dient daarvoor wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

 

Voor de behandeling van een beroepschrift en/of voorlopige voorziening dienen griffierechten te worden betaald

 

Voor meer informatie wordt verwezen naar de website www.raadvanstate.nl

Bijlage 1 overzichtstekening en detailtekeningen

 

Naar boven