Transitievisie Warmte Maassluis

De raad van de gemeente Maassluis;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 september 2021

 

besluit

 

het bijgevoegd rapport Transitievisie Warmte Maassluis' vast te stellen.

 

De vastgestelde Transitievisie warmte is te raadplegen via:

 

https://www.maassluis.nl/_flysystem/media/transitievisie-warmte-maassluis.pdf

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maassluis van d.d. 12 oktober 2021.

De griffier,

Mr. R. van der Hoek

De voorzitter,

dr. T.J. Haan

Naar boven