Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Middelburg 2022

De raad van de gemeente Middelburg;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen de

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN AFVALSTOFFENHEFFING EN REINIGINGSRECHTEN MIDDELBURG 2022

 

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Artikel 1 Inleidende bepaling

Krachtens deze verordening worden geheven:

 • a.

  afvalstoffenheffing;

 • b.

  reinigingsrechten.

Artikel 2 Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder

 • a.

  ‘gebruik maken’ in hoofdstuk II Afvalstoffenheffing: gebruik maken in de zin van artikel 15.33 Wet milieubeheer;

 • b.

  grof bedrijfsafval: afvalstoffen, met uitzondering van autowrakken, afkomstig van bedrijven en instellingen, welke door aard, omvang of hoeveelheid niet periodiek worden ingezameld.

Hoofdstuk II AFVALSTOFFENHEFFING

Artikel 3 Aard van de belasting en belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam 'afvalstoffenheffing' wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer.

 • 2.

  De afvalstoffenheffing als bedoeld in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het gebruik van een perceel ten aanzien waarvan krachtens de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 4 Voorwerp van de belasting

 • 1.

  Voorwerp van de belasting is een perceel.

 • 2.

  Als perceel wordt aangemerkt:

  • a.

   de onroerende zaak, bedoeld in artikel 16, onder a, c, d en f, van de Wet waardering onroerende zaken;

  • b.

   de roerende zaak, welke duurzaam aan een plaats gebonden is;

  • c.

   een gedeelte van een in onderdeel b bedoelde roerende zaak dat blijkens zijn indeling is bestemd om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt;

  • d.

   een samenstel van twee of meer in onderdeel b bedoelde roerende zaken of in onderdeel c bedoelde gedeelten daarvan die bij dezelfde belastingplichtige in gebruik zijn en die, naar de omstandigheden beoordeeld, bij elkaar behoren.

  • e.

   het binnen de gemeente gelegen deel van de in onderdeel b bedoelde roerende zaak, van een in onderdeel c bedoeld gedeelte daarvan of van een in onderdeel d bedoeld samenstel

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De belasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in Hoofdstuk 1 van de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  De grondslagen van de belasting zijn:

  • a.

   een vast bedrag per perceel (vastrecht);

  • b.

   een bedrag per lediging van de rolcontainer;

  • c.

   een bedrag per aanbieding in de ondergrondse container.

 • 3.

  Het aantal ledigingen, wordt vastgesteld met behulp van rolcontainerherkennings- en de registratieapparatuur op de inzamelauto. Voor de berekening van de belasting wordt uitgegaan van het aantal malen dat een rolcontainer ter lediging wordt aangeboden.

 • 4.

  Het aantal aanbiedingen in de ondergrondse container, wordt vastgesteld met behulp van registratieapparatuur in de ondergrondse container. Voor de berekening van de belasting wordt uitgegaan van het aantal malen dat de ondergrondse container met een middel dat toegang verschaft (bv. digitale sleutelhanger) is geopend, per belastingjaar, welke openingen daarbij automatisch zijn geregistreerd door de registratieapparatuur in de ondergrondse container

Artikel 6 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 8 Vrijstelling

Van belastingplichtigen die blijkens een schriftelijke verklaring van huisarts of medisch specialist of kopie van een afleverbon/factuur/recept als gevolg van een stoma, thuisdialyse, incontinentie of chronische wondverzorging extra medisch afvalstoffen aanbiedt, zal naast het vaste deel, aangeslagen worden voor het variabele deel tot een maximum van:

 • a)

  10 ledigingen van de restafval container 240 liter;

 • b)

  17 ledigingen in de restafval container 140 liter of

 • c)

  60 inworpen in de ondergrondse restafvalcontainer.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de afvalstoffenheffing kan kwijtschelding worden verleend.

 • -

  Tevens kan kwijtschelding worden verleend voor het aantal ledigingen/aanbiedingen/openingenondergrondse container tot een maximum van:

  • a)

   10 ledigingen van een 240 liter restcontainer;

  • b)

   17 ledigingen van een 140 liter restcontainer of

  • c)

   60 openingen van een ondergrondse container

 • -

  Met dien verstande dat geen kwijtschelding wordt verleend voor dat deel van de aanslag dat betrekking heeft op meer dan één beschikbaar gestelde grijze en / of meer dan één beschikbaar gestelde groene rolemmers per perceel.

Artikel 10 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar een ander perceel in gebruik neemt.

 • 5.

  Belastingbedragen van minder dan € 5,-- worden niet geheven.

Artikel 11 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt dat, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische incasso kunnen worden afgeschreven, de aanslagen worden betaald in tien gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de hiervoor gestelde termijnen.

Hoofdstuk III REINIGINGSRECHTEN

Artikel 12 Belastbaar feit

Onder de naam 'reinigingsrechten' worden rechten geheven zowel voor het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten als voor het gebruik van voor de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen, werken of inrichtingen die bij de gemeente in beheer of in onderhoud zijn.

Artikel 13 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 14 Vrijstelling

Voor instellingen die zich volgens hun statuten de uitoefening ten doel stellen van liefdadige of ideële activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard waarbij deze activiteiten uitsluitend of in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers zijn vrijgesteld van het betalen van het vastrecht als beschreven in hoofdstuk 2 lid 1 van de tarieventabel.

Artikel 15 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in hoofdstuk 2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 16 Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 17 Wijze van heffing

De rechten bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel worden geheven bij wege van aanslag met dien verstande dat per belastbaar feit een afzonderlijke aanslag kan worden opgelegd.

Artikel 18 Ontstaan van de belastingschuld en de heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

 • 1.

  De rechten bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt zijn de rechten verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist.

Artikel 19 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt dat, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische incasso kunnen worden afgeschreven, de aanslagen worden betaald in tien gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet, elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de hiervoor gestelde termijnen.

Hoofdstuk IV AANVULLENDE BEPALINGEN

Artikel 20 Overgangsbepaling

De 'Verordening reinigingsheffingen 2021' vastgesteld bij raadsbesluit van 12 november 2020, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 21, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 21 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Artikel 22 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening afvalstoffen/ reinigingsrechten Middelburg 2022'.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 11 november 2021.

de griffier,

A. Rijpert

de voorzitter,

mr. H.M. Bergmann

Bijlage 1: TARIEVENTABEL 2022

1.

Hoofdstuk 1 Maatstaven en jaarlijkse tarieven afvalstoffenheffing

 

2022

1.1

De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar:

 

 

1.1.1

indien het perceel op 1 januari van het belastingjaar, of indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, wordt gebruikt door één persoon:

232,25

1.1.2

indien het perceel op 1 januari van het belastingjaar, of indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, wordt gebruikt door twee of meerder personen:

245,25

1.1.3

In afwijking van onderdeel 1.1.1 en onderdeel 1.1.2 bedraagt de belasting indien het perceel niet permanent mag worden bewoond of indien bij aanvang van de belastingplicht geen inschrijving in de BRP aanwezig is:

 

245,25

1.1.4

De belasting als bedoeld in onderdeel 1.1.1 tot en met 1.1.3 wordt vermeerderd voor het op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, op aanvraag in bruikleen hebben van een extra restafval container 240 liter per perceel per container, met:

125,00

1.2

Tarieven per lediging afvalstoffenheffing

 

 

1.2.1

De belasting als bedoeld in onderdeel 1.1.1 tot en met 1.1.3 wordt vermeerderd bij gebruik van ondergrondse containers voor restafval en bedraagt bij meer dan 18 openingen, per opening:

1,33

1.2.2

De belasting als bedoeld in onderdeel 1.1.1/ 1.1.2 en 1.1.3 wordt vermeerderd bij het aanbieden van de afvalcontainer voor restafval 140 liter en bedraagt bij meer dan 5 ledigingen, per lediging:

4,67

1.2.3

De belasting als bedoeld in onderdeel 1.1.1/ 1.1.2 en 1.1.3 wordt vermeerderd bij het aanbieden van de afvalcontainer voor restafval 240 liter en bedraagt bij meer dan 3 ledigingen, per lediging:

8,00

 

2.

Hoofdstuk 2 Maatstaven en jaarlijkse tarieven reinigingsrechten

 

 

2.1

Het recht per bedrijf per belastingjaar, of indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, voor het verschaffen van toegang tot ondergrondse containers voor restafval bedraagt:

250,00

2.1.1

Het recht als bedoeld in onderdeel 2.1 wordt vermeerderd bij gebruik van ondergrondse containers waarbij de belasting per opening bedraagt:

1,33

2.1.2

Het recht als bedoeld in onderdeel 2.1 wordt vermeerderd bij gebruik van ondergrondse containers waarbij de belasting per opening bedraagt:

1,33

 

Hoofdstuk 3.1 Overige tarieven

3.1

Het tarief bedraagt

 

 

3.1.1

voor een nieuwe sleutelhanger (indien de sleutelhanger is vermist na een tweede keer of een later verlies van de sleutelhanger in 365 dagen):

11,00

3.1.2

voor het openen en doorzoeken van een ondergrondse container restafval, pmd (plastic en metalen verpakkingen en drinkpakken) of oud papier:

het openen of doorzoeken van een ondergrondse container textiel of glas is in afstemming met de inzamelaar op regiebasis.

161,00

3.1.3

voor het verwijderen van grofvuil, aan huis op afspraak, per kubieke meter:

42,00

3.1.4

voor het verwijderen van tuinafval, aan huis op afspraak, per kubieke meter:

42,00

3.1.5

voor het omruilen, leveren extra minicontainer of, leveren minicontainer op verzoek van de gebruiker, niet zijnde als gevolg van verhuizing binnen drie maanden of als gebruiker dit zelf op afspraak uitvoert:

29,00

 

Behoort bij raadsbesluit van 11 november 2021.

 

De raadsgriffier van Middelburg,

A. Rijpert

Naar boven