Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen Vlissingen 2022

De raad van de gemeente Vlissingen;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 225 van de Gemeentewet;

 

alsmede op het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen en de Parkeerverordening van de gemeente Vlissingen, inclusief het geldingsgebied parkeerverordening 2020;

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen de

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN PARKEERBELASTINGEN VLISSINGEN 2022

Artikel 1 Definities

Voor de toepassing van deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • -

  autodate: het herhaald en opeenvolgend gezamenlijk gebruik van motorvoertuigen op grond van een overeenkomst tussen natuurlijke personen en een aanbieder of tussen natuurlijke personen uit meer dan een huishouden;

 • -

  houder: degene op wiens naam het voor het motorrijtuig ten tijde van het parkeren in het kentekenregister, bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994, was ingeschreven;

 • -

  motorvoertuigen: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990 met inbegrip van brommobielen, zoals bedoeld in artikel 1 onder ia van het RVV 1990;

 • -

  parkeerapparatuur: parkeermeters, parkeerautomaten, met inbegrip van verzamelparkeermeters, centraal register en hetgeen naar maatschappelijke opvatting overigens onder parkeerapparatuur wordt verstaan;

 • -

  parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van zaken, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden;

 • -

  centraal register: het register van het ServiceHuis Parkeer- en Verblijfsrechten bestemd voor de registratie van parkeerrechten.

 • -

  college: burgemeester en wethouders van Vlissingen.

 • -

  houder gehandicaptenparkeerkaart: de natuurlijke persoon aan wie een Europese gehandicaptenparkeerkaart is verstrekt.

 • -

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • -

  seizoen: de periode van 1 april tot en met 31 oktober;

 • -

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van de dag als een hele dag wordt aangemerkt.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam 'parkeerbelastingen' worden de volgende belastingen geheven:

 • a.

  een belasting ter zake van het parkeren van een voertuig op een bij, dan wel krachtens deze verordening in de daarin aangewezen gevallen door het college van burgemeester en wethouders te bepalen plaats, tijdstip en wijze;

 • b.

  een belasting ter zake van een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren van een voertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt geheven van de degene die het voertuig heeft geparkeerd.

 • 2.

  Als degene die het voertuig heeft geparkeerd wordt mede aangemerkt:

  • a.

   degene die de belasting voldoet, dan wel te kennen geeft of heeft gegeven de belasting te willen voldoen;

  • b.

   zolang geen voldoening van de belasting genoemd in artikel 2, onderdeel a, heeft plaatsgevonden: de houder van het voertuig, met dien verstande dat

   • 1e

    indien een voor ten hoogste drie maanden aangegane huurovereenkomst wordt overgelegd waaruit blijkt wie ten tijde van het parkeren ingevolge deze overeenkomst de huurder van het motorvoertuig was, niet de houder maar de huurder wordt aangemerkt als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd;

   • 2e

    indien blijkt dat een ander in het kentekenregister had moeten staan ingeschreven, die ander wordt aangemerkt als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd.

 • 3.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt niet geheven van degene die op de voet van het tweede lid, onderdeel b, als degene die het voertuig heeft geparkeerd wordt aangemerkt, als deze aannemelijk maakt dat ten tijde van het parkeren een ander tegen zijn wil van het voertuig heeft gebruik gemaakt en dat hij dit gebruik redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen.

 • 4.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven van degene die de vergunning heeft aangevraagd.

Artikel 4 Maatstaf van heffing, belastingtarief en belastingtijdvak

De maatstaf van heffing, het belastingtarief en het belastingtijdvak zijn vermeld in de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende tarieventabel.

Artikel 5 Ontstaan van de belastingschuld

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, is verschuldigd bij de aanvang van het parkeren, tenzij het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door het via een mobiele telefoon of ander communicatiemiddel inloggen op de centrale computer.

 • 2.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, is verschuldigd op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend.

Artikel 6 Wijze van heffing en termijn van betaling

 • 1.

  De belasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, voor het parkeren op parkeer-apparatuurplaatsen wordt geheven door voldoening op aangifte en moet worden betaald bij aanvang van het parkeren.

 • In afwijking van het hierboven bepaalde moet de belasting overeenkomstig de aangifte worden betaald binnen één maand na het einde van het parkeren, indien het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door het inloggen op het centrale register via een mobiele telefoon of ander communicatiemiddel.

 • 2.

  Voor de voldoening op aangifte van de belasting geldt dat:

  • a.

   de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven door een mondelinge, dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder ook wordt begrepen een nota;

  • b.

   in geval de kennisgeving mondeling wordt gedaan de belasting moet worden voldaan op het moment van uitgifte van de vergunning;

  • c.

   in geval van een schriftelijke kennisgeving dient de belasting meteen te worden voldaan, voordat de vergunning wordt verleend.

 • 3.

  Een naheffingsaanslag is direct inbaar.

Artikel 7 Bevoegdheid tot aanwijzing parkeerplaatsen

De aanwijzing van de plaats waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, mag worden geparkeerd geschiedt in alle gevallen door het college van burgemeester en wethouders bij openbaar te maken besluit.

Artikel 8 Bevoegdheid tot gebruik wielklem en wegsleepregeling

 • 1.

  Tot zekerheid van de betaling van een naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, kan aan het voertuig ook een wielklem worden aangebracht, waardoor wordt verhinderd dat het voertuig wordt weggereden.

 • 2.

  Het college wijst bij openbaar te maken besluit in alle gevallen de terreinen en weggedeelten aan waar de wielklem wordt toegepast.

 • 3.

  Als na het aanbrengen van de wielklem 24 uren zijn verstreken kan het motorvoertuig naar een door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar aangewezen plaats worden overgebracht en in bewaring worden gesteld.

Artikel 9 Kosten

 • 1.

  De kosten van de naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, bedragen € 66,50.

 • 2.

  De kosten van het aanbrengen en verwijderen van de wielklem bedragen € 100,50.

 • 3.

  De kosten voor de overbrenging van het voertuig bedragen € 265,- terwijl die voor het bewaren ervan € 18,50 per etmaal bedragen.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de parkeerbelastingen wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Vrijstelling

 • 1.

  De belasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, voor het parkeren van een voertuig op een parkeerapparatuurplaats op het maaiveld, wordt niet geheven van een houder van een geldige gehandicaptenparkeerkaart.

 • 2.

  De vrijstelling is uitsluitend van toepassing indien de gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in het eerste lid met de daartoe bestemde zijde op een van buitenaf duidelijk zichtbare en leesbare plaats direct achter de voorruit van het voertuig is geplaatst.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening Parkeerbelastingen 2021" vastgesteld bij besluit van 17 december 2020, “1e wijziging tarieventabel behorende bij de verordening Parkeerbelastingen 2021” vastgesteld bij besluit van 15 april 2021 en “2e wijziging tarieventabel behorende bij de verordening Parkeerbelastingen 2021” vastgesteld bij besluit van 30 September 2021 worden ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening parkeerbelastingen Vlissingen 2022’.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Vlissingen d.d. 11 November 2021.

De griffier,

Mr. F. Vermeulen

De voorzitter

drs. A.R.B. van den Tillaar

Bijlage 1: TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE VERORDENING PARKEERBELASTINGEN 2022

Parkeren bij parkeerapparatuur

1.1

Het tarief voor het parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 2, onderdeel a bedraagt:

 

 

1.1.1

voor het parkeren in de periode 1 april tot en met 31 oktober van maandag tot en met zondag van 09:00 tot 18:00, (m.u.v. laatste zondag van de maand) per uur;

2,00

1.1.2

voor het parkeren in de periode 1 november tot en met 31 maart van maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur, per uur

1,50

1.2

In afwijking van het gestelde onder 1.1.1 van deze tabel bedraagt het tarief voor het parkeren bij parkeerapparatuur;

 

 

1.2.1

op de parkeerplaatsen gelegen aan de President Rooseveltlaan (Nollebos), De Willem Ruysstraat en de gehele Kenau Hasselaarstraat maximum dagtarief;

 

 

 

 

8,50

1.2.2

voor het parkeerterrein Koningsweg geldt een maximum dagtarief;

5,50

1.3

In afwijking van het gestelde onder 1.1.2 van deze tabel bedraagt het tarief voor het parkeren bij parkeerapparatuur:

 

 

1.3.1

op de parkeerplaatsen gelegen aan de gehele Kenau Hasselaarstraat en De Willem Ruysstraat geldt een maximum dagtarief;

6,50

1.3.2

voor het parkeerterrein Koningsweg geldt een maximum dagtarief;

4,00

1.3.3

voor het parkeerterrein President Rooseveltlaan (Nollebos) geldt;

0,00

1.4

In afwijking van het gestelde onder 1.1 tot en met 1.3.3 van deze tabel bedraagt het tarief voor het parkeren bij parkeerapparatuur:

 

 

1.4.1

Voor het parkeerterrein Burgemeester van Woelderenlaan bij Vlissingen per uur, met een maximum van € 8,50 per dag (van 09.00 uur tot 19.00 uur)

 

2,00

1.5

In afwijking van het gestelde onder 1.1 tot en met 1.3.3

 

 

1.5.1

bedraagt het tarief voor de eerste 3 uur parkeren bij parkeerapparatuur, mits een geldig parkeerkaartje uit de parkeerautomaat is getrokken, op de parkeerplaats gelegen aan de Koningsweg (Koudenhoek);

0,00

1.5.2

geldt voor de parkeerterreinen Komstraat, Glacisstraat (achterzijde Aldi) en Kenau Hasselaarstraat (tussen Zaagmolenpad en Naereboutplein) een tijdsperiode van 09.00 uur tot 21.00 uur;

 

 

1.5.3

bedraagt het tarief voor het parkeren op parkeerapparatuurplaatsen op parkeerterreinen Zeemanserve en Steenenbeer op zondagen tot 12.00 uur

0,00

1.5.4

bedraagt het tarief voor 2 parkeervakken tegenover het pand Aagje Dekenstraat 8 en 4 parkeervakken op (Kop) Bellamypark (grenzend aan de Nieuwe Dijk) per 15 minuten, tijdsperiode van 09.00 uur tot 21.00 uur, met een maximale parkeerduur van 15 minuten.

0,50 per 15 minuten

 

Parkeergarage

 

2.1

Het tarief voor het parkeren in een gemeentelijke parkeergarage bedraagt:

 

 

2.1.1

in de periode 1 april tot en met 31 oktober van maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 uur en 18.00 uur en op zondag tussen 12.00 uur en 18.00 uur ,bedraagt het tarief per uur met minimum van € 0,50;

1,80

2.2.2

In de periode van 1 november tot en met 31 maart geldt van maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 uur en 18.00 uur en op zondag tussen 12.00 uur en 18.00 uur, bedraagt het tarief per uur met minimum van € 0,50;

1,50

2.2.3

In de periode tussen 18.00 uur en 09.00 uur en op zondagen tot 12.00 uur, bedraagt het tarief per uur met minimum van € 0,50 en maximum van € 4,00;

0,80

2.3

In afwijking van het gestelde onder 2.1 tot 2.3 van deze tabel bedraagt het tarief voor het parkeren met een abonnement per maand;

54,00

 

 

 

Parkeervergunningen

 

3.1

Het tarief voor een parkeervergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, bedraagt :

 

 

3.1.1

voor een vergunning op grond van artikel 3, tweede lid, letter a, onder I en II van de Parkeerverordening 1992, uitgezonderd het parkeren op parkeerapparatuurplaatsen per jaar

60,00

3.1.2

voor een vergunning op grond van artikel 3, tweede lid, letter a, onder I en II van de Parkeerverordening 1992, voor het parkeren op parkeerapparatuurplaatsen per maand;

78,00

3.1.3

voor een vergunning op grond van artikel 3, tweede lid, letter a, onder III en IV van de Parkeerverordening 1992, voor het parkeren op parkeerapparatuurplaatsen en/of belanghebbendenplaatsen per jaar;

152,40

3.1.4

Voor bezoekersvergunning via de bezoekersapp op grond van artikel 3, tweede lid, letter b van de Parkeerverordening 1992, voor het parkeren op belanghebbendenplaatsen. Het tarief wordt afgeboekt van het tegoed. Het maximale tegoed is €200,-

0,30 per uur

3.1.4.1

Voor dagkraskaarten op grond van artikel 3, tweede lid, letter b van de Parkeerverordening 1992, voor het parkeren op belanghebbendenplaatsen per set van 6 kaarten.

17,40

3.1.4.2

Voor kraskaarten met een beperkte parkeerduur op grond van artikel 3, tweede lid, letter b van de Parkeerverordening 1992, voor het parkeren op belanghebbendenplaatsen per set van 10 kaarten.

14,40

3.1.5

voor een vergunning op grond van artikel 3, vierde lid, letter a van de Parkeerverordening 1992, voor alle parkeerapparatuurplaatsen en/of belanghebbendenplaatsen:

per dag:

per week:

per jaar:

 

 

 

 

 

 

9,45

37,65

575,50

3.1.6

voor een vergunning op grond van artikel 3, vierde lid, letter b van de Parkeerverordening 1992, voor het parkeren op belanghebbende plaatsen per jaar;

60,00

3.1.7

voor een vergunning op grond van artikel 3, vierde lid, letter c van de Parkeerverordening 1992, voor het parkeren op parkeerapparatuurplaatsen en/of op belanghebbende plaatsen per jaar;

152,40

 

 

Behorend bij de Verordening parkeerbelasting 2022

Vlissingen d.d. 11 November 2021.

 

de griffier,

 

mr. F. Vermeulen.

Naar boven