Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting Vlissingen 2022

De raad van de gemeente Vlissingen;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

 

gelet op de artikelen 228 van de Gemeentewet

 

BESLUIT:

Vast te stellen de

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN PRECARIOBELASTING VLISSINGEN 2022

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  dag: periode van 24 uren, aanvangende te 00:00 uur, of een gedeelte daarvan;

 • -

  jaar: een kalenderjaar;

 • -

  maand: een kalendermaand;

 • -

  vergunning: een door het gemeentebestuur verleende en in een gemeentelijke registratie opgenomen toestemming op grond waarvan een persoon een of meer voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond mag hebben.

 • -

  week: een periode van zeven achtereenvolgende dagen;

 • -

  terras: gedeelte van het trottoir of speciaal aangelegd platform voor een café, lunchroom, cafetaria, hotel en/of restaurant, met tafels, stoelen en/of andere zitplaatsen, waar iets genuttigd kan worden.

Artikel 2. Belastbaar feit

Onder de naam precariobelasting wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, bedoeld of genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3. Belastingplicht

 • 1.

  De precariobelasting wordt geheven van degene die het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft, dan wel van degene ten behoeve van wie dat voorwerp of die voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond aanwezig zijn.

 • 2.

  In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt, indien de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van een voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven de voor openbare dienst bestemde gemeentegrond, degene aan wie de vergunning is verleend of diens rechtsopvolger aangemerkt als degene bedoeld in het eerste lid, tenzij blijkt dat hij niet het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft.

Artikel 4. Vrijstellingen

De precariobelasting wordt niet geheven ter zake van het hebben van:

 • a.

  voorwerpen, indien de gemeente ter zake van het gebruik van de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond waarop het voorwerp of de voorwerpen zich bevinden een recht heft op grond van artikel 229, eerste lid, onderdeel a, van de Gemeentewet, dan wel een privaatrechtelijke vergoeding is overeengekomen;

 • b.

  voorwerpen, waarvan de gemeente genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is, met uitzondering van voorwerpen die in gebruik zijn bij derden of die in gebruik zijn bij de gemeente ten behoeve van de uitvoering van werken voor rekening van derden;

 • c.

  voorwerpen welke ingevolge een wettelijk voorschrift moeten worden gedoogd;

 • d.

  deuren, welke krachtens een wettelijk voorschrift naar buiten moeten openslaan;

 • e.

  brievenbussen en telefooncellen;

 • f.

  balkons, erkers, luifels (mits deze niet voor reclame dienen) dakgoten; ;

 • g.

  afvoerbuizen van hemelwater, welke aan een gebouw zijn aangebracht en niet meer dan 0,15 meter buiten de gevel uitsteken;

 • h.

  buizen in de grond, tot lozing van afval- of hemelwater op de gemeentelijke riolering;

 • i.

  bloemen- of plantenbakken;

 • j.

  voorwerpen ten dienste van het wegverkeer om het gebruik van wegen door zich daarop voortbewegend verkeer te vergemakkelijken, waaronder in ieder geval worden begrepen algemene bewegwijzeringen waarmee een algemeen belang wordt gediend;

 • k.

  voorwerpen op de openbare weg en wegafsluiting van minder dan 50 meter bij kleinschalige niet-commerciële buurtactiviteiten;

 • l.

  voorwerpen welke uitsluitend in het belang van de volksgezondheid voorzien of welke uitsluitend worden gebezigd voor weldadige doelen die zijn voorzien van het keurmerk van het centraal bureau fondsenwerving;

 • m.

  borden tot verhuur of verkoop van onroerende zaken waaraan deze borden zijn aangebracht.

 • n.

  borden waarvan de grootste afmeting niet meer bedraagt dan 0,50 meter, uitsluitend vermeldende naam en/of beroep of bedrijf, aangebracht plat tegen de gevel van percelen waar het beroep of het bedrijf wordt uitgeoefend of waar de belastingplichtige woont;

 • o.

  straatversiering, inclusief apparatuur ten behoeve van verlichting en/of geluidsweergave, mits niet permanent aangebracht en geen commerciële reclame of soortgelijke aanduidingen bevattend;

 • p.

  borden, palen en dergelijke die in verband met de verkiezingen van publiekrechtelijke lichamen zijn aangebracht.

 • q.

  Oplaadpunten voor elektronische voertuigen

Artikel 5. Maatstaf van heffing en belastingtarief

De precariobelasting wordt geheven naar de maatstaven en tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overige in deze verordening bepaalde.

Artikel 6. Berekening van de precariobelasting

 • 1.

  Voor de berekening van de precariobelasting wordt met betrekking tot een in de tarieventabel genoemde maatstaf een gedeelte daarvan als een volle eenheid aangemerkt.

 • 2.

  Indien een tarief per oppervlakte is vastgesteld, wordt de precariobelasting berekend naar de oppervlakte van de horizontale projectie van de voorwerpen, tenzij anders is bepaald.

 • 3.

  De oppervlakte van andere dan rechthoekige voorwerpen wordt gesteld op het product van de twee aangrenzende zijden van een om het voorwerp geplaatste denkbeeldige rechthoek.

 • 4.

  Indien de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, wordt voor de berekening van de precariobelasting aangesloten bij de geldigheidsduur van die vergunning, tenzij blijkt dat het belastbaar feit zich gedurende een kortere periode heeft voorgedaan. In dat geval bestaat aanspraak op ontheffing, waarbij het vijfde lid van overeenkomstige toepassing is.

 • 5.

  Indien in de tarieventabel voor een voorwerp tarieven voor verschillende tijdseenheden zijn opgenomen, wordt de precariobelasting berekend op de voor de belastingplichtige meest voordelige wijze.

 • 6.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 1 wordt voor de berekening van de precariobelasting:

  • a.

   indien in de tarieventabel voor een voorwerp wel een weektarief, maar geen dagtarief is opgenomen, een gedeelte van een week gelijkgesteld met een week; b. indien in de tarieventabel voor een voorwerp wel een maandtarief, maar geen dag- of weektarief is opgenomen, een gedeelte van een maand gelijkgesteld met een maand.

 • 7.

  Indien in de tarieventabel voor een voorwerp een dagtarief, weektarief of maandtarief is opgenomen en het belastingtijdvak een langere periode dan een dag, onderscheidenlijk een week of een maand omvat, gelden deze tarieven per dag, onderscheidenlijk week of maand van het belastingtijdvak.

Artikel 7. Belastingtijdvak

 • 1.

  In de gevallen waarin de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, is het belastingtijdvak de periode waarvoor de vergunning is verleend, met dien verstande dat bij een kalenderjaar overschrijdende geldigheidsduur van de vergunning het belastingtijdvak gelijk is aan het kalenderjaar.

 • 2.

  In andere dan de in het eerste lid bedoelde gevallen, is het belastingtijdvak de aaneengesloten periode gedurende welke het belastbaar feit zich voordoet of heeft voorgedaan.

Artikel 8. Wijze van heffing

 • 1.

  De naar jaartarieven geheven precariobelasting wordt geheven bij wege van aanslag.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid wordt de voor een dag verschuldigde precariobelasting geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, dan wel gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt

Artikel 9. Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de naar jaartarieven geheven precariobelasting

 • 1.

  In de gevallen bedoeld in artikel 7, eerste lid, is de precariobelasting verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  In de gevallen bedoeld in artikel 7, tweede lid, is de precariobelasting verschuldigd bij het einde van het belastingtijdvak.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt is de naar jaartarieven geheven precariobelasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde belasting als er in dat tijdvak, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de naar jaartarieven geheven precariobelasting voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde precariobelasting als er in dat tijdvak, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 10. Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de aanslag worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt dat, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische incasso kunnen worden afgeschreven, de aanslagen worden betaald in tien gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet, elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3.

  De gevorderde bedragen als bedoeld in artikel 8, tweede lid, moeten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

Artikel 11. Kwijtschelding

Bij de invordering van de precariobelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12. Inwerkingtreding/overgangsbepalingen/citeertitel

 • 1.

  De "Verordening precariobelasting Vlissingen 2021", vastgesteld bij raadsbesluit van 12 november 2020 en de “1e wijziging tarieventabel behorende bij de verordening precariobelasting 2021”, vastgesteld bij raadsbesluit van 15 april 2021 worden ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening precariobelasting Vlissingen 2022".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Vlissingen d.d. 11 November 2021.

de griffier,

Mr. F. Vermeulen

de voorzitter,

Drs. A.R.B. van den Tillaar

Bijlage 1 TARIEVENLIJST behorende bij de "Verordening precariobelasting Vlissingen 2022"

 

Deel I Algemeen tarief precariobelasting

 

1.

Het algemene tarief precariobelasting voor voorwerpen is van toepassing voor zover niet de bijzondere tarieven, zoals gemeld in hoofdstuk II van deze tarieventabel, van toepassing zijn.

1.1.

Het algemeen tarief bedraagt per m², voor zover deze tarieventabel daar niet specifiek in voorziet, door het voorwerp of de voorwerpen in beslag genomen gemeentegrond:

 

 

 

 

1.1.1.

per dag of korter

1,32

1.1.2.

per week

2,64

1.1.3.

per maand

4,78

1.1.4.

per jaar

28,64

 

Deel II Bijzondere tarieven precariobelasting

 

2

Bouw-, sloop-, onderhouds-, grondwerken

2.1.

Het tarief bedraagt voor het bezetten, beleggen, afschutten of overdekken van voor de openbare dienst bestemde en als zodanig in gebruik zijnde grond of water per m2 per maand of korter

2,38

 

met een minimum verrekening van per maand met dien verstande, dat de ingenomen oppervlakte boven 100 m2 tot aan 1.100 m2 voor de helft en de overige m2 voor een tiende in aanmerking wordt genomen.

68,29

3.

Kabels, buizen, leidingen, rails

3.1.

Het tarief bedraagt voor het hebben van kabels, buizen, leidingen en dergelijke, andere bedoeld dan onder 4, die zich bevinden onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, per strekkende meter per jaar

 

 

 

 

vervallen

 

3.2

Het tarief bedraagt voor het hebben van rails, geleidingen, andere bedoeld dan onder 4, voor elke strekkende meter per jaar

1,89

 

met een minimum verrekening per jaar van

68,29

 

4

Installaties vloeibare brandstoffen e.d.

4.1.

Het tarief bedraagt voor:

 

 

4.1.1.

een benzine- of oliepomp of dergelijke inrichting, met de daarbij behorende leidingen of buizen, per jaar

204,87

4.1.2.

een benzine- of olietank of dergelijke inrichting met de daarbij behorende leidingen of buizen per 1.000 liter inhoud of gedeelte daarvan per jaar

20,47

 

4.1.3.

een water- of luchtpomp of dergelijke inrichting, met de

 

 

 

daarbij behorende leidingen per jaar

68,29

4.1.4.

een vulput, per jaar

20,47

4.1.5.

een afscheider of bezinkput of dergelijke inrichting, per jaar

20,47

5

Diversen

5.1.

Het tarief bedraagt voor:

 

 

5.1.1.

een bord, zuil, lamp, lichtbak of een ander dergelijk tot reclame dienend voorwerp per jaar of gedeelte daarvan

102,42

5.1.2

een automatisch verkooptoestel per jaar

68,29

5.1.3.

een uitstalkast of vitrine of voor het op andere wijze uitstallen van winkelgoederen, het plaatsen van kisten, manden, zakken, fusten en dergelijke voorwerpen, per m2 of gedeelte daarvan, per jaar of een gedeelte daarvan

23,90

5.1.4.

voorwerpen (met uitzondering van lichtreclame (waaronder de eigen bedrijfsnaam) op, onder of boven een terras per vierkante meter per maand of een gedeelte daarvan

€ 2,60

 

5.1.5.

een kelderlicht of ingang per jaar

13,66

5.1.6.

een schoor, beer, kolom of enig ander middel ter ondersteuning per jaar

13,66

5.1.7.

een set reclameborden, per plaatsingspunt, per week of gedeelte daarvan

17,05

5.1.8.

een bord van het formaat A3 of A4, per plaatsingspunt, per week of gedeelte daarvan

6,83

5.1.9.

een bord groter dan het formaat A3, per plaatsingspunt, per week of gedeelte daarvan

17,05

5.1.10

een spandoek, per plaatsingspunt, per week of een gedeelte daarvan

17,05

 

6

Afsluiten straten / wegen

6.1.

De belasting bedraagt:

 

 

 

voor het hebben van voorwerpen op plekken die daardoor een voor het openbaar verkeer opengestelde straat afsluit, per dag of korter voor de eerste week

34,14

 

en daarna per dag

3,40

6.2.

Het tarief bedoeld onder 6.1. is niet verschuldigd indien de afsluiting deel uitmaakt van een werkterrein waarop het tarief onder 2 van toepassing is.

 

 

 

7.

Standplaatsen

7.1.

Het tarief bedraagt voor het hebben van voorwerpen op een standplaats ten behoeve van de verkoop van boeken, tijdschriften, couranten, bloemen, fruit, sigaren, sigaretten, tabak, tabaksartikelen, patates-frites, verversingen en andere kleine eet- of koopwaar, ongeacht of deze verkoop plaatsvindt in een kiosk, tent, kraam of soortgelijke inrichtingen onder welke benaming ook, per standplaats, ter grootte:

 

 

7.1.1.

van 8 m2 of minder per dag of korter

voor elke m2 meer per dag of korter

17,74

2,73

7.1.2.

van 8 m2 of minder voor 1 dag of korter per week, gedurende een kalenderjaar

382,40

 

voor elke m² meer voor 1 dag of korter per week gedurende een kalenderjaar

47,79

7.1.3.

van 8 m2 of minder per week of korter

voor elke m2 meer per week of korter

47,79

6,83

7.1.4.

van 8 m2 of minder per maand of korter

voor elke m2 meer per maand of korter

134,59

17,05

7.1.5.

van 8 m2 of minder per jaar

voor elke m2 meer per jaar

1.195,01

150,22

 

8.

Evenementen

8.1.

Het tarief bedraagt voor:

 

 

8.1.1

evenementen die worden ingedeeld in categorie A

27,15

8.1.2

evenementen die worden ingedeeld in categorie B

108,58

8.1.3

evenementen die worden ingedeeld in categorie C

542,93

8.2

De tarieven genoemd in artikel 8.1 worden verhoogd met een verkeerstoeslag indien:

 

 

8.2.1

er sprake is van afsluiting van 1 tot en met 3 straten

54,30

8.2.2

er sprake is van afsluiting van 4 of meer straten

162,89

 

Behorende bij de verordening precariobelasting Vlissingen dd. 11 November 2021

 

de griffier,

Mr. F. Vermeulen

 

Naar boven