Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting Schouwen – Duiveland 2022

De raad van de gemeente Schouwen-Duiveland; d.d. 1-7-2021

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;

 

gelet op artikel 224 van de Gemeentewet;

 

besluit :

 

Vast te stellen de:

 

Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting Schouwen – Duiveland 2022

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  kampeermiddelen, standplaatsen, niet – permanente standplaatsen en zomerseizoen: zie hiervoor de begrippenlijst als opgenomen in de door de raad in de vergadering van 27 juni 2013 vastgesteld “Nota kamperen 2013”;

 • b.

  permanente standplaatsen: in afwijking van de omschrijving als opgenomen in de onder sub a genoemde “Nota kamperen”, wordt hieronder verstaan: standplaatsen bestemd voor het plaatsen van een kampeermiddel of een kampeerhuisje en twee bijzettentjes van maximaal vier vierkante meter per bijzet tent, dat gedurende het gehele jaar aanwezig mag zijn ten behoeve van recreatiefnachtverblijf en waarbij de standplaatsen niet ter beschikking wordt gesteld voor de volgtijdig plaatsing van verschillende kampeermiddelen.

 • c.

  seizoenplaatsen: standplaatsen, permanent of niet – permanent, die ter beschikking worden gesteld voor de plaatsing van een kampeermiddel gedurende een zomerseizoen, dat na afloop van het seizoen van de plaats verwijderd wordt en waarbij de standplaatsen niet ter beschikking wordt gesteld voor de volgtijdige plaatsing van verschillende kampeermiddelen;

 • d.

  arrangement: een reservering op een niet – permanente plaats voor een gezin, echtpaar of samen reizende personen gedurende een vooraf vastgelegde periode van minimaal vier weken voor een vast huurbedrag;

 • e.

  voorseizoenarrangement: een arrangement lopend vanaf 1 maart en eindigt 30 juni;

 • f.

  verlengd voorseizoenarrangement: een arrangement lopend vanaf 1 maart en eindigend op 10 juli;

 • g.

  naseizoenarrangement: een arrangement met een looptijd van twee maanden, startend 1 september en eindigend 1 november ;

 • h.

  maandarrangement: een arrangement met een looptijd van één kalendermaand gedurende de maand juni of september;

 • i.

  Winterarrangement 1 : een arrangement met een looptijd van meer dan 28 aaneengesloten overnachtingen, startend vanaf 1 januari t/m 31 maart;

 • j.

  Winterarrangement 2 : een arrangement met een looptijd van meer dan 28 aaneengesloten overnachtingen, startend vanaf 1 november t/m 31 december;

 • k.

  particulier eigenaar: een natuurlijk persoon eigenaar is van een kampeermiddel en geen bedrijf of beroep uitoefent in de exploitatie van dat kampeermiddel.

 • l.

  gezin: ouder(s)/partners en hun thuiswonende kinderen.

 • m.

  laagseizoen: de periode van 1 januari tot 30 april en van 1 september tot en met 31 december

 • n.

  hoogseizoen: de periode van 1 mei tot en met 31 augustus

 • o.

  kleinschalig kampeerterrein(mini camping): Een kampeerterrein bij een (voormalig) agrarisch bedrijf met verblijfsrecreatie als neventak, waarbij minder intensief op het terrein wordt gerecreëerd en maximaal 25 standplaatsen geëxploiteerd mogen worden.

Artikel 2. Belastbaar feit

Ter zake van het houden van verblijf met overnachtingen binnen de gemeente tegen vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn ingeschreven, wordt onder de naam ‘toeristenbelasting’ een directe belasting geheven.

Artikel 3. Belastingplicht

 • 1.

  Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot verblijf als bedoeld in artikel 2 in hem er beschikking staande ruimten dan wel op hem ter beschikking staande terreinen.

 • 2.

  De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene, ter zake van wiens verblijf de belasting verschuldigd wordt.

 • 3.

  Indien met toepassing van het eerste lid geen belastingplichtige is aan te wijzen, is belastingplichtig degene die overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 verblijf houdt.

Artikel 4. Vrijstellingen

De belasting wordt niet geheven ter zake van het verblijf:

 • 1.
  • a.

   van degene die verblijft in een toegelaten instelling als bedoeld in artikel 5, eerste lid van de Wet Toelating Zorginstellingen.

  • b.

   op last of bevel van de overheid binnen de gemeente verblijf houdt.

 • 2.

  van een vreemdeling als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000, die rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van artikel 8, letters c, d, f, g, h, van voornoemde wet, en voor zover deze persoon verblijf houdt in een gelegenheid als bedoeld in artikel 2 van de verordening, onder verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers.

Artikel 5. Maatstaf van heffing

 • 1.

  De belasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen in het belastingjaar. Het aantal overnachtingen wordt gesteld op het aantal overnachtende personen vermenigvuldigd met het aantal nachten dat zij verblijf houden.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid kan de belasting worden geheven naar een vast bedrag per kampeermiddel, als opgenomen in artikel 6, lid 2, voor kampeermiddelen op vaste standplaatsen, voorseizoenarrangement, verlengd voorseizoenarrangement en/of naseizoenarrangement die in bezit zijn van particuliere eigenaren en die uitsluitend bedoeld zijn voor eigen gebruik van de particuliere eigenaar en zijn gezin.

 • 3.

  In afwijking van het eerste lid kan de belasting worden geheven naar een vast bedrag per kampeermiddel, als opgenomen in artikel 6, lid 3, voor kampeermiddelen op standplaatsen waar sprake is van een arrangement te weten een maandarrangement, en winterarrangement.

 • 4.

  Onverminderd het in de leden 2 en 3 is opgenomen is lid 1 van toepassing op het verblijf in de in de leden 2 en 3 bedoelde kampeermiddelen door anderen dan de particuliere eigenaar en zijn gezin

Artikel 6. Belastingtarief

 • 1.

  Het tarief bedraagt per persoon per overnachting

  • -

   hoogseizoen € 1,95

  • -

   laagseizoen € 1,75

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid bedraagt de belasting bij toepassing van artikel 5, tweede lid, per belastingjaar, per kampeermiddel wanneer sprake is van:

  • a)

   een vaste jaarplaatsen of op vaste seizoenplaatsen € 347,80

  • b)

   een voorseizoenarrangement € 151,70

  • c)

   van een naseizoenarrangement, € 112,00

  • d)

   een verlengd voorseizoenarrangement, per belastingjaar € 187,95

 • 3.

  In afwijking van het eerste lid bedraagt de belasting bij toepassing van artikel 5, derde lid, per belastingjaar, per kampeermiddel

  • a)

   indien sprake is van een maandarrangement juni, per belastingjaar € 49,14

  • b)

   indien sprake is van een maandarrangement september, per belastingjaar € 44,10

  • c)

   indien sprake is van een winterarrangement 1, per belastingjaar € 35,00

  • d)

   indien sprake is van een winterarrangement 2, per belastingjaar € 24,50

 • 4.

  In afwijking van het eerste lid bedraagt het tarief bij toepassing van artikel 5, eerst lid, per belastingjaar, per kampeermiddel wanneer sprake is van overnachting op een kleinschalig kampeerterrein € 1,50

 • 5.

  In afwijking van het eerste lid bedraagt de belasting bij toepassing van artikel 5, tweede lid, per belastingjaar, per kampeermiddel wanneer sprake is van overnachting op een kleinschalig kampeerterrein:

  • e)

   een vaste jaarplaatsen of op vaste seizoenplaatsen € 276,00

  • f)

   een voorseizoenarrangement € 123,00

  • g)

   van een naseizoenarrangement, € 96,00

  • h)

   een verlengd voorseizoenarrangement, per belastingjaar € 151,50

 • 6.

  In afwijking van het eerste lid bedraagt de belasting bij toepassing van artikel 5, derde lid, per belastingjaar, per kampeermiddel

  • e)

   indien sprake is van een maandarrangement juni, per belastingjaar € 37,80

  • f)

   indien sprake is van een maandarrangement september, per belastingjaar € 37,80

  • g)

   indien sprake is van een winterarrangement 1, per belastingjaar € 30,00

  • h)

   indien sprake is van een winterarrangement 2, per belastingjaar € 21,00

Artikel 7. Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 8. Wijze van heffing

 • 1.

  De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

 • 2.

  Er kan een voorlopige aanslag worden opgelegd tot ten hoogste het bedrag waarop de aanslag vermoedelijk zal worden vastgesteld.

Artikel 9. Aanslaggrens

Geen belastingaanslag wordt opgelegd indien het aantal overnachtingen, waartoe gelegenheid wordt of is gegeven, tijdens het belastingjaar minder dan tien zal of heeft belopen.

Artikel 10. Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt dat, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische incasso kunnen worden afgeschreven, de aanslagen moeten worden betaald in zoveel gelijke termijnen, als er na de maand van de dagtekening van het aanslagbiljet nog maanden tot 31 december in het kalenderjaar waarin de aanslagen worden opgelegd overblijven, met dien verstande dat het aantal termijnen tenminste vijf en ten hoogste tien bedraagt. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de hiervoor gestelde termijnen.

Artikel 11. Kwijtschelding

Bij invordering van toeristenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12. Aanmeldingsplicht

 • 1.

  De belastingplichtige bedoeld in artikel 3, eerste lid, is gehouden, voordat hij voor de eerste na het in werking treden van deze verordening gelegenheid tot overnachten verschaft, zulks schriftelijk te melden aan de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen gemeenteambtenaren, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdelen b en d, van de Gemeentewet.

 • 2.

  De verplichting als bedoeld in het voorgaande lid geldt niet voor de belastingplichtige die met betrekking tot het jaar voorafgaand aan het belastingjaar in de heffing van de toeristenbelasting betrokken is.

Artikel 13. Overgangsbepaling

De “Verordening toeristenbelasting Schouwen-Duiveland 2021” van 17 december 2020, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 14, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 14. Inwerkingtreding

 • 1.

  De verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Artikel 15. Citeertitel

De verordening wordt aangehaald als “Verordening toeristenbelasting Schouwen-Duiveland 2022”.

Vastgesteld door de raad van de gemeente Schouwen-Duiveland in zijn openbare vergadering van 1-7-2021.

T. van Oostenbrugge

griffier

J. Chr. van der Hoek

voorzitter

Naar boven