Gemeenteblad van Enkhuizen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EnkhuizenGemeenteblad 2021, 45340Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunning (uitgebreid) nabij Eiland 4, Enkhuizen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende omgevingsvergunning verleend:

 

Locatie: nabij Eiland 4, Enkhuizen

Voor: het renoveren van de Sassluis

Datum verzonden: 9 februari 2021

 

Degene wiens belang rechtstreeks bij een van de besluiten is betrokken kan een beroepschrift indienen op grond van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Het indienen van beroep moet binnen zes weken, na de datum die achter het besluit staat, gebeuren. Als er geen datum achter het besluit staat geldt een termijn van zes weken na deze publicatie.

 

Procedure en coördinatie met andere procedures

Gedeputeerde Staten sturen de ingediende zienswijzen door naar de betreffende bestuursorganen. Deze behandelen de zienswijzen en nemen definitieve besluiten over de besluiten waarvoor zij bevoegd zijn. Na vaststelling van het definitieve projectplan inzake de Waterwet door het Algemeen Bestuur van HHNK, wordt deze door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland getoetst conform artikel 5.7 Waterwet. Na goedkeuring van het definitieve projectplan door Gedeputeerde Staten wordt dit besluit, samen met alle uitvoeringsbesluiten, op een nader te bepalen tijdstip voor zes weken ter inzage gelegd. Hierbij is voor belanghebbenden beroep mogelijk bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inwerkingtreding

Gelet op artikel 6.1 lid 2 onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht treedt dit besluit in werking met ingang van de dag na afloop van de termijn voor het indienen van een beroepschrift mits er geen verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.

In het beroepsschrift moet in ieder geval zijn opgenomen:

• Naam, adres en handtekening van de indiener;

• De dagtekening;

• Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar/beroep is gericht;

• De gronden van het bezwaar/beroep.

Het bezwaar- of beroepsschrift moet in de Nederlandse taal zijn gesteld. Vergeet niet het beroepschrift te ondertekenen.

Voorlopige voorziening

Een beroep schorst de werking van het besluit niet.

Om het buiten werking te stellen kan de voorzieningenrechter, op verzoek, een voorlopige voorziening treffen indien daarvoor een spoedeisend belang is. Dit verzoek kan ingediend worden bij de Rechtbank Noord-Holland, sectie bestuur, Postbus 1621, 2003 BR HAARLEM.

Informatie over het besluit

U kunt meer informatie over dit besluit vragen bij afdeling Ruimte , telefoon: (0228) 36 01 00.