Aanpassing subsidieregeling 2022 voor de musea

Het college besluit om:

 

 • 1.

  De subsidieregeling 2022 gemeente Hattem aan te passen voor de musea om hiermee ook het Anton Pieckmuseum een jaarlijkse subsidie toe te kennen van €14.000.

 • 2.

  De voorwaarden van de post “ondersteuning culturele projecten”( 550001) en van de post “Musea”(550003) aan te passen.

Bijlage 1. Aanpassingen aan subsidieregeling gemeente Hattem 2022

 

Beleidsveld

D 105 Kunst en Cultuur

Product

550003 Musea

Activiteiten

De instandhouding van de Hattemse Musea

Aanvrager

 • 1.

  Bakkerijmuseum

 • 2.

  Voerman Stadsmuseum Hattem

 • 3.

  Anton Pieck Museum

Subsidieplafond

€ 48.468,--

Verdeling

subsidieplafond

 • 1.

  Bakkerijmuseum: € 20.406,-- in het kader van de huisvesting van het museum

 • 2.

  Voerman Stadsmuseum Hattem: € 9.386,-- t.b.v. instandhouding € 4.676,-- bijdrage huisvesting

 • 3.

  Anton Pieck Museum € 14.000,-- t.b.v. instandhouding van het museum en bijdrage in de huisvesting van het museum

Criteria

 • 1.

  Openstellen van het museum voor publiek 12 maanden per jaar gedurende 5 dagen per week.

 • 2.

  Inzet plegen om bezoekersaantallen te verhogen.

 • 3.

  Positieve bijdrage leveren met partners aan de profilering van Hattem als Hanzestad op de Veluwe, het trekken van recreanten en cultuurtoeristen uit de regio en het ontwikkelen van gezamenlijke activiteiten en producten.

 • 4.

  Positieve invulling geven aan de maatschappelijke functie voor Hattem door het bieden van ruimte voor vrijwilligerswerk.

Ten aanzien van de verantwoording dient door het Bakkerijmuseum een aanvraag tot vaststelling van de subsidie te worden gedaan. Deze bevat in ieder geval een financieel verslag waaruit blijkt hoe de beschikbare middelen zijn besteed.

Soort subsidie

 • a)

  Activiteitensubsidie

 • b)

  Waarderingssubsidie

 • c)

  Waarderingssubsidie

Formulier

 • 1.

  Aanvraagformulier activiteitensubsidie

 • 2.

  Aanvraagformulier waarderingssubsidie

 • 3.

  Aanvraagformulier waarderingssubsidie

 

Beleidsveld

D 105 Kunst en Cultuur

Product

550001 Lokale en regionale culturele voorzieningen

Activiteiten

a) Uitvoering requiem

b) Oranjefestiviteiten

c) Instandhouding lokale omroep

d) Het dupliceren en conserveren van oud filmmateriaal

e) Heemkunde

f) Kaderopleidingen

g) De programmering van een cultureel, muzikaal en of literair aanbod

h) Speeltuinwerk gericht op de instandhouding van veilige speelvoorzieningen en de organisatie van activiteiten voor kinderen van 0-18 jaar.

i) Belangenbehartiging, advies en voorlichting gericht op de educatieve, sociale en recreatieve ontplooiing van de inwoners van de gemeente Hattem. Dit om hen daardoor mede in staat te stellen een positieve bijdrage te leveren aan de eigen ontwikkeling en die van de samenleving.

j) De ondersteuning van culturele, kunstzinnige en cultuurhistorische projecten

Aanvrager

 • a)

  Jaarlijks rouleert de uitvoering van het requiem over de verschillende zangverenigingen. De betreffende vereniging ontvangt de bijdrage als aanvulling op de reguliere subsidieaanvraag.

 • b)

  Hattemer Oranjevereniging

 • c)

  Stichting Omroep Hattem

 • d)

  D’ Olde Dreideuze

 • e)

  Vereniging Heemkunde

 • f)

  Vrijwilligersorganisaties

 • g)

  Stichting Kunstkring Hattem en Jazzclub Hattem

 • h)

  Speeltuinverenigingen

 • i)

  Ouderenbonden en ‘vrouwenbewegingen’

 • j)

  Lokale organisaties die zich bezig houden met Kunst, cultuur, educatie, cultuurhistorie en/of cultuurtoerisme

Subsidieplafond

Ten aanzien van de onderdelen f en j is een subsidieplafond van toepassing. Voor de overige activiteiten is als grondslag van de subsidie een genormeerd bedrag van toepassing.

 • a)

  € 2.967,--

 • b)

  Waarderingssubsidie € 2285,--

 • c)

  - Waarderingssubsidie € 536,-- - bedrag per huishouden van € 1,39 o.b.v. mediawet

 • d)

  € 269,--

 • e)

  € 269,--

 • f)

  Maximaal € 238,-- per aanvraag (zie criteria); subsidieplafond totaal € 3.223,--

 • g)

  € 269,-- Stichting kunstkring Hattem € 536,--

 • h)

  € 269,--

 • i)

  € 269,--

 • j)

  € 9.637,-- subsidieplafond Maximaal € 2.500,-- per aanvraag (zie criteria).

Criteria

f) Kaderopleidingen:

- Een aanvraag kan uitsluitend worden gedaan door Hattemse verenigingen.

- De aanvrager kan maximaal 3x per jaar gebruik maken van de regeling.

- De maximale bijdrage per cursus/opleiding bedraagt € 238,-- per persoon, inclusief cursusmateriaal.

- Bij de aanvraag dienen de personalia van de betreffende cursist alsmede de instelling die de cursus verzorgd vermeld te worden.

- Cursussen met meerdere deelnemers kunnen als 1 aanvraag worden beschouwt.

- De cursus dient in het jaar van aanvraag plaats te vinden/aan te vangen.

- Voor voorgaande jaren kan geen aanvraag meer worden ingediend.

- Reiskosten worden niet vergoed.

 

j) Ondersteuning culturele projecten: De gemeentelijke bijdrage bedraagt maximaal 50% van de totale kosten en is nooit hoger dan het tekort van het project. Het betreft hier incidentele activiteiten en een aanvraag valt derhalve onder de voorwaarden uit artikel 6.2 van de Asv. De musea kunnen geen aanspraak doen op deze regeling.

Criteria:

 • a)

  Is gericht op de cultuurdeelname, educatie en/ of (cultuur)historie van Hattem en haar inwoners.

 • b)

  verbreedt de cultuurparticipatie en het cultuurbereik;

 • c)

  is origineel en vernieuwend;

 • d)

  is gericht op bewoners van Hattem en/of haar bezoekers;

 • e)

  is toegankelijk voor iedereen;

 • f)

  vindt plaats in de gemeente Hattem;

 • g)

  is eenmalig van karakter;

Soort subsidie

Waarderingssubsidie onderdeel j: incidentele activiteitensubsidie

Formulier

Aanvraagformulier waarderingssubsidie

f) aanvrager dient een kopie in van de factuur van de gevolgde cursus of training

j) aanvrager dient een projectplan met bijbehorende begroting in.

 

 

Naar boven