Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2022 en de bijbehorende tarieventabel

De raad van de gemeente Beverwijk;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 oktober 2021, nummer INT-21-61058;

 

gehoord de Raadscommissie;

 

gelet op artikel 228 van de Gemeentewet;

 

 

besluit

 

 

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2022 en de bijbehorende tarieventabel (Verordening precariobelasting 2022)

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: een periode van 24 uren, aanvangende te 00.00 uur, of een gedeelte daarvan;

 • b.

  week: een periode van zeven achtereenvolgende dagen;

 • c.

  maand: een kalendermaand;

 • d.

  kwartaal: een kalenderkwartaal;

 • e.

  jaar: een kalenderjaar;

 • f.

  vergunning: een door het gemeentebestuur verleende en in een gemeentelijke registratie opgenomen toestemming op grond waarvan een persoon een of meer voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond mag hebben.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam precariobelasting wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, bedoeld of genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  De precariobelasting wordt geheven van degene die het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft, dan wel van degenen ten behoeve van wie dat voorwerp of die voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond aanwezig zijn.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid wordt, indien de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, degene aan wie de vergunning is verleend of diens rechtsopvolger aangemerkt als degene bedoeld in het eerste lid, tenzij blijkt dat hij niet het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft.

Artikel 4 Vrijstellingen

De precariobelasting wordt niet geheven:

 • a.

  voor het hebben van vlaggen en vlaggenstokken met de bijbehorende vlaggestok-houders, voor zover niet met teken of opschrift;

 • b.

  voor het hebben van zonneschermen en markiezen;

 • c.

  ter zake van voorwerpen en werken aangebracht, geplaatst of gebruikt voor de duur en in het kader van door of vanwege het gemeentebestuur georganiseerde evenementen;

 • d.

  voor het hebben van voorwerpen aangebracht of geplaatst, voor zover deze voorwerpen uitsluitend een openbaar belang dienen en een verkeersaanduiding bevatten;

 • e.

  voor het hebben van voorwerpen waarvoor een privaatrechtelijke vergoeding is overeengekomen.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De precariobelasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in deze verordening bepaalde.

Artikel 6 Berekening van de precariobelasting

 • 1.

  Voor de berekening van de precariobelasting wordt met betrekking tot een in de tarieventabel genoemde lengte- of oppervlaktemaat een gedeelte daarvan als een volle eenheid aangemerkt.

 • 2.

  Indien een tarief per oppervlakte is vastgesteld, wordt de precariobelasting berekend naar de oppervlakte van de horizontale projectie van de voorwerpen, tenzij anders is bepaald.

 • 3.

  De oppervlakte van andere dan rechthoekige voorwerpen wordt gesteld op het product van de twee aangrenzende zijden van een om het voorwerp geplaatste denkbeeldige rechthoek.

 • 4.

  Bij het hebben van voorwerpen op of boven gemeentegrond, voor de openbare dienst bestemd, wordt de oppervlakte bepaald op die welke door de voorwerpen wordt overdekt, tenzij anders is bepaald.

Artikel 7 Belastingtijdvak

 • 1.

  In de gevallen waarin de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, is het belastingtijdvak de periode waarvoor de vergunning is verleend, met dien verstande dat bij een kalenderjaaroverschrijdende geldigheidsduur van de vergunning het belastingtijdvak gelijk is aan het kalenderjaar.

 • 2.

  In andere dan de in het eerste lid bedoelde gevallen, is het belastingtijdvak de in het kalenderjaar gelegen aaneengesloten periode gedurende welke het belastbaar feit zich voordoet of heeft voorgedaan.

Artikel 8 Wijze van heffing

 • 1.

  De precariobelasting wordt geheven bij wege van aanslag.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid wordt de voor een dag verschuldigde precariobelasting geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, dan wel gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 • 3.

  In afwijking van het eerste en tweede lid wordt de precariobelasting onder de nummers 6.1 tot en met 6.2 van de in de tarieventabel genoemde voorwerpen geheven bij wege van voldoening op aangifte.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De precariobelasting is verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien het belastingtijdvak een kalenderjaar is en het aanwezig zijn van voorwerpen als bedoeld in artikel 2, dan wel het in artikel 2 bedoelde gebruik in de loop van dat jaar aanvangt, wordt de precariobelasting geheven over zoveel twaalfde gedeelten als na het tijdstip van de aanvang van de belastingplicht nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien het belastingtijdvak een kalenderjaar is en het aanwezig zijn van voorwerpen als bedoeld in artikel 2, dan wel het in artikel 2 bedoelde gebruik in de loop van dat jaar is beëindigd, wordt op verzoek van de belastingplichtige ontheffing verleend over zoveel twaalfde gedeelten als na het tijdstip van de beëindiging van de belastingplicht nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  Met elke aankomst van een schip dat wordt beladen of gelost op de openbare kade ontstaat een nieuw belastingtijdvak zoals omschreven onder 14.1 en 14.2 van de tarieventabel.

Artikel 9A Ontheffing wegens coronamaatregelen

 • 1.

  Indien als gevolg van door de overheid gestelde coronamaatregelen het gebruik van de voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond ten behoeve van terrassen behorende bij ondernemingen zoals opgenomen in de tarieventabel precariobelasting 2022, onderdeel 8. Terrassen, in het geheel niet plaatsvindt of niet plaatsvindt naar de wezenlijke bedoeling van de betreffende voorwerpen, kan ontheffing worden verleend van de precariobelasting voor de periode dat die regelgeving van kracht is.

 • 2.

  Bij toepassing van het eerste lid wordt de hoogte van de precariobelasting als volgt berekend:

 • De hoogte van de precariobelasting die onder normale toepassing van deze verordening zou worden opgelegd wordt verminderd met de hoogte van de precariobelasting zoals deze geheven zou worden in de eerste lid bedoelde periode.

Artikel 10 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet een aanslag betaald worden binnen twee maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid moet de precariobelasting worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in art 8, tweede lid:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van het uitreiken van de kennisgeving, dan wel ingeval van toezending ervan, binnen twee maanden na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 3.

  In afwijking van het eerste lid en tweede lid moet de precariobelasting ingeval van de aangifte bedoeld in artikel 8 derde lid terstond worden betaald.

 • 4.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening precariobelasting 2021" wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

 • 3.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening precariobelasting 2022.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 11 november 2021

Beverwijk,

de raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,

Bijlage 1 TARIEVENTABEL PRECARIOBELASTING 2022 behorende bij raadsbesluitnummer: INT-21-61058 , documentnummer : INT-21-61088

Tarieventabel, behorende bij en deeluitmakende van de "Verordening

precariobelasting 2022".

 

1. Algemeen tarief precariobelasting

Nr.

Omschrijving

Eenheid

Periode

Tarief

1.1

Voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond voor de openbare dienst bestemd, en voor het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen en van voor de openbare dienst bestemde werken en inrichtingen die bij de gemeente in be­heer of in onder­houd zijn, voor zover voor het hebben van deze voorwerpen of dit gebruik in deze tarie­ventabel niet in een bijzonder tarief is voorzien:

per m²

per m²

per m²

per dag

per maand

per jaar

€0,71

€2,38

€19,23

1.2

Voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond voor de openbare dienst bestemd is en wordt gebruikt overeenkomstig de bestemming voor betaald parkeren, voor zover voor het hebben van deze voorwerpen of dit gebruik in deze tarieventabel niet in een bijzonder tarief is voorzien:

per m²

per m²

per m²

per dag

per maand

per jaar

€5,87

€117,84

€942,82

 

2. Bouwmaterialen en dergelijke

Nr.

Omschrijving

Eenheid

Periode

Tarief

2.1

Voor de door bouwmaterialen, overkappingen, grond, keten, loodsen, bouwwerktuigen (waaronder begrepen rails en kraan­banen) en

stellingen ingenomen of door schuttingen of omheiningen afgesloten oppervlakte of inrichtingen onder of boven de openbare grond of water:

2.1a

Indien het gebruik of genot betreft openbaar groen of openbaar water:

per m²

per week

€0,86

2.1b

Indien het gebruik of genot betreft een openbaar trottoir:

per m²

per week

€1,35

2.1c

Indien het gebruik of genot betreft een openbare parkeerhaven of een openbaar parkeerterrein:

per m²

per week

€2,01

2.1d

Indien het gebruik of genot betreft een openbare rijweg:

per m²

per week

€2,36

2.2

voor zover het betreft de bouw van woningen in een uit­brei­dingsplan:

per m²

per maand

€1,24

2.3

voor zover de ingenomen of afgesloten oppervlakte niet ver­harde grond is:

per m²

per maand

€1,24

2.4

Indien een belastbaar feit als bedoeld onder nr. 2.1 t/m 2.3 zich voordoet, waaronder tevens een voor de openbare dienst bestemde

(water)weg voor het verkeer geheel of gedeeltelijk moet worden afgesloten, wordt bovenop de bij de nrs. 2.1 t/m 2.3 genoemde bedragen een extra bedrag geheven per hele of gedeeltelijke afsluiting:

per m²

per maand

€10,22

2.5

Stutten, schoren en palen:

per stuk

per week

€0,86

 

3. Vaste onderdelen van gebouwde eigendommen en aangebouwde eigendommen aangebrachte voorwerpen

Nr.

Omschrijving

Eenheid

Periode

Tarief

3.1

Voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond, voor de openbare dienst bestemd niet zijnde de onder 3.2 tot en met 3.8 genoemde voorwerpen:

per m²

per jaar

€12,77

3.2

Overkappingen, luifels en balkons:

per m²

per jaar

€15,10

3.3

Lampen, luidsprekers en alarminstallaties:

per stuk

per jaar

€10,79

3.4a

Contourbalken en dergelijke, al dan niet verlicht:

per meter

per jaar

€5,31

3.4b

Contourbalken en dergelijke, al dan niet verlicht:

per meter

per maand

€1,01

3.5

Rolluikkasten:

per m

per jaar

€4,23

3.6

Ventilatiekasten, doorgeefkasten en filmboxen:

per stuk

per jaar

€20,08

3.7

Zonneschermen en markiezen met teken of opschrift:

per stuk

per jaar

€59,79

3.8

Stutten, schoren en palen:

per stuk

per jaar

€10,58

 

4. Evenementen: vervallen.

 

5. Buizen, kabels, Kraanbanen en leidingviaducten

Nr.

Omschrijving

Eenheid

Periode

Tarief

5.1

Buizen en (transport) leidingen

per meter

per jaar

€6,86

5.2

Kraanbanen:

per meter

per jaar

€8,42

5.3

Leidingviaducten:

per m²

per jaar

€8,42

 

6. Uitstallen en verkopingen van goederen langs percelen voor zaken van handel en nijverheid

Nr.

Omschrijving

Eenheid

Periode

Tarief

6.1

Uitstallen van goederen en dergelijke:

per m²

per jaar

€30,10

6.2

Uitstallen van goederen en dergelijke:

per m²

per maand

€3,84

 

7. Voertuigen

Nr.

Omschrijving

Eenheid

Periode

Tarief

7.1

Opleggers, aanhangwagens, chassis en dergelijke:

per m²

per jaar

€21,30

7.2

Opleggers, aanhangwagens, chassis en dergelijke:

per m²

per maand

€2,56

7.3

Voor recreatiedoeleinden gebruikte voertuigen:

per m²

per maand

€4,45

 

8. Terrassen

Nr.

Omschrijving

Eenheid

Periode

Tarief

8.1

Terrassen met uitzondering de terrassen gelegen op de Breestraat, Zeestraat, Zwaanstraat en Bloksteeg (niet overdekt) voor het innemen van openbare grond ten behoeve van cafés, restaurants, lunchrooms en dergelijke inrichtingen tot het plaatsen, ter uitoefening van het bedrijf, van tafels, parasols, stoelen, banken, tochtschermen, bloempotten of –bakken en dergelijke:

per m²

a. per dag

b. per maand

c. per jaar

€0,58

€2,41

€26,02

8.2

Terrassen gelegen op de Breestraat, Zeestraat, Zwaanstraat en Bloksteeg (niet overdekt) voor het innemen van openbare grond ten behoeve van cafés, restaurants, lunchrooms en dergelijke inrichtingen tot het plaatsen, ter uitoefening van het bedrijf, van tafels, parasols, stoelen, banken, tochtschermen, bloempotten of –bakken en dergelijke:

per m²

a. per dag

b. per maand

c. per jaar

€0,79

€3,20

€33,83

8.3

Terrassen met uitzondering de terrassen Gelegen op de Breestraat, Zeestraat, Zwaanstraat en Bloksteeg (overdekt) voor het innemen van openbare grond ten behoeve van cafés, restaurants, lunchrooms en dergelijke inrichtingen tot het plaatsen, ter uitoefening van het bedrijf, van tafels, parasols, stoelen, banken, tochtschermen, bloempotten of –bakken en dergelijke:

per m²

a. per dag

b. per maand

c. per jaar

€0,90

€3,67

€39,01

8.4

Terrassen gelegen op de Breestraat, Zeestraat, Zwaanstraat en Bloksteeg (overdekt) voor het innemen van openbare grond ten behoeve van cafés restaurants, lunchrooms en dergelijke inrichtingen tot het plaatsen, ter uitoefening van het bedrijf, van tafels, parasols, stoelen, banken, tochtschermen, bloempotten of –bakken en dergelijke:

per m²

a. per dag

b. per maand

c. per jaar

€1,53

€4,78

€50,60

 

9. Spoorrails

Nr.

Omschrijving

Eenheid

Periode

Tarief

9.1

Voor het hebben van spoorrails, met uitzondering van die voor openbare middelen van vervoer:

Per strek-kende meter

per maand

€0,49

9.2

Voor het hebben van spoorrails, met uitzondering van die voor openbare middelen van vervoer:

Per strek-kende meter

per jaar

€5,36

 

10. Reclametegels en Spandoeken

Nr.

Omschrijving

Eenheid

Periode

Tarief

10.1

Voor het hebben van reclametegels:

per 900 cm²

per jaar

€10,77

10.2

Spandoeken:

per meter

per dag

€9,73

10.3

Reclame-uiting op lichtmasten:

per lichtmast

per dag

€5,72

 

11. Standplaatsen op openbare gemeentegrond voor de verkoop van waren, anders dan op markten waarvoor de verordening Marktgelden geldt, gedurende de aangewezen dagen

Nr.

Omschrijving

Eenheid

Periode

Tarief

11.1

Standplaatsen, ingenomen met overdekte en aan drie zijden gesloten verkoopwa­gens, kramen, kiosken, tenten e.d. (geen handwagens of dergelijke), voorzien van een toonbank of een daar­mee gelijk te stellen afscheiding, waarover de waren aan het publiek wor­den ver­kocht, met inbegrip van eventueel voor uit­stalling en/of opslag in gebruik zijnde naastliggende openbare gemeentegrond:

per m²

a. per dag

b. per maand

c. per jaar

€0,58

€4,02

 • 1.

   

11.2

Standplaatsen, ingenomen met overdekte, aan drie zijden gesloten verkoopwagens, kramen, kiosken, tenten e.d. (geen handwagens of dergelijke), zonder toonbank of daarmede gelijk te stellen afscheiding, waarover de waren aan het publiek worden verkocht, met inbegrip van eventueel voor uitstalling en/of opslag in gebruik zijnde naastliggende openbare gemeentegrond:

per m²

a. per dag

b. per maand

c. per jaar

€0,55

€3,84

€30,10

11.3

Standplaatsen, ingenomen met een vaste, aan drie zijden gesloten opbouw voorziene hand­wagens of daar­mee gelijk te stellen vervoermiddelen, waarvan al dan niet een luifel en/of houten of glazen zijschotten is of zijn bevestigd, met inbegrip van eventueel voor uitstalling en/of opslag in gebruik zijnde naastlig­gende open­ba­re gemeentegrond:

per m²

a. per dag

b. per maand

c. per jaar

€0,58

€4,02

€31,32

11.4

Standplaatsen, ingenomen met handwagens, bakfietsen of daarmee gelijk te stellen vervoermiddelen, al dan niet voorzien van een eenvoudige overkapping, alsmede met andere

voorwerpen, waaruit de waren aan het publiek worden verkocht, met inbegrip van eventueel voor uitstalling en/of opslag in gebruik zijnde naastliggende openbare gemeentegrond:

per m²

a. per dag

b. per maand

c. per jaar

€0,55

€3,84

€30,10

 

12. Verkoopplaatsen van motorbrandstoffen

Nr.

Omschrijving

Eenheid

Periode

Tarief

12.1

Aftappunten voor de levering van benzine, olie of persgas:

per stuk

per jaar

€931,63

12.2

Water- en luchtaftappunten:

per stuk

per jaar

€74,14

12.3

Perrons en voetstukken:

per m²

per jaar

€21,56

12.4

Benzine-, olie- en gastanks:

per m²

per jaar

€29,90

12.5

Benzine-, olie- en gasleidingen alsmede ontluchtingsleidingen:

per meter

per jaar

€21,34

12.6

Vulputten:

per stuk

per jaar

€21,34

12.7

Lichtmasten:

per stuk

per jaar

€16,26

 

13. Tanks voor huisbrandolie

Nr.

Omschrijving

Eenheid

Periode

Tarief

13.1

Voor het hebben van een tank voor huisbrandolie:

per m²

per m²

a. per maand

b. per jaar

€0,33

€4,29

 

14. Havenexploitatie voor kaden langs De Pijp, de zwaaihavens en Zijkanaal A

Nr.

Omschrijving

Eenheid

Periode

Tarief

14.1

Gebruik van openbare kade voor overslag en/of opslag van goederen die zijn aangevoerd en/of worden afgevoerd per zeeschip voor een periode van vier aaneengesloten dagen of een gedeelte daarvan. Het aantal m2 wordt bepaald op 10 x de lengte van het schip in meters.

per m²

vier dagen

€0,37

14.2

Gebruik van openbare kade voor overslag en/of opslag van goederen die zijn aangevoerd en/of worden afgevoerd per binnenvaartschip voor een periode van vier aaneengesloten dagen of een gedeelte daarvan. Het aantal m2 wordt bepaald op 6 x de lengte van het schip in meters.

per m²

vier dagen

€0,37

14.3

Gebruik van openbare kade voor alle overige voorwerpen of goederen, voor een periode van een maand of een gedeelte daarvan.

per m²

per maand

€0,62

14.4

Beveiligingstoeslag voor activiteiten buiten werktijden die vallen onder de ISPS-wetgeving op de Port Security-faciliteit aan de Noorderkade:

 

 

 

 

 

a. op werkdagen van 9:00 tot 17:00

 

per uur

€22,38

 

b. op werkdagen voor 9:00 of na 17:00

 

per uur

€36,44

 

c. in het weekend en op feestdagen

 

per uur

€50,53

 

15. Automaten

Nr.

Omschrijving

Eenheid

Periode

Tarief

15.1

Automatische weeg-, verkoop- of andere toestellen:

per stuk

per jaar

€52,45

15.2

Idem, voor zover minder dan 0,1 m²:

per stuk

per jaar

€23,89

 

16. Woonschepen

Nr.

Omschrijving

Eenheid

Periode

Tarief

16.1

Woonschepen, bij een verblijf van meer als 14 dagen al dan niet opvolgend, binnen hetzelfde kalenderjaar:

gebruik

per week

€1,73

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 11 november 2021

 

Beverwijk,

de raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

Naar boven