Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak Rivierenland

Het college en de burgemeester van de gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder- Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

 

overwegende dat het Dagelijks Bestuur van Werkzaak Rivierenland heeft besloten om de deelnemende gemeenten voor te stellen de Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak Rivierenland te wijzigen;

 

overwegende dat het wenselijk is de tekst van de Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak Rivierenland te wijzigen in verband met de wens om tot een aangepaste verdeelsystematiek en wijze van besluitvorming in het Algemeen Bestuur te komen en kleine onvolkomenheden te herstellen;

 

gezien het besluit van de onderscheiden gemeenteraden waarbij toestemming is verleend voor onderstaande wijzigingen;

 

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet;

 

hebben besloten de Gemeenschappelijke regeling Werkzaak Rivierenland als volgt te wijzigen:

Artikel I Wijzigingen

A

Onder vernummering van artikel 1, derde lid, tot het tweede lid, vervalt het tweede lid.

B

 • 1.

  In artikel 4, eerste lid, vervalt “de Wet Participatiebudget,”.

 • 2.

  In artikel 5 eerste lid wordt ingevoegd de uitvoering van de niet op toeleiding naar werk gerichte begeleiding van werkzoekenden uit klantgroep 4.

C

In artikel 6, onderdeel d, wordt ‘bestuurscommissies’ vervangen door ‘commissies’ en “(indien ingesteld)” vervangen door “als bedoeld in artikel 19”.

D

In artikel 10, tweede lid, wordt na “Gemeentewet” ingevoegd “en artikel 33a, tweede lid, van de Wgr”.

E

Aan artikel 14, derde lid, wordt toegevoegd “Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen”.

F

In artikel 18, tweede lid, wordt na “meerderheid” de puntkomma vervangen door een punt en vervalt “bij het staken van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend”.

G

 • 1.

  Artikel 31, tweede en derde lid, worden vervangen door:

  • “2.

   Deelnemers betalen een bijdrage voor de Wet sociale werkvoorziening gelijk aan het saldo van de kosten en de opbrengsten van Werkzaak Rivierenland die aan de Wet sociale werkvoorziening kunnen worden toegerekend.

  • 3.

   Voor de financiering van de niet Wsw gerelateerde taken geldt het volgende:

   • a.

    financiering vindt plaats vanuit gemeentelijke bijdragen.

   • b.

    de bijdrage per deelnemer wordt als volgt vastgesteld:

    • i.

     deelnemers brengen hun specifieke budgetten in, die zij voor de Participatiewet ontvangen op basis van de stand septembercirculaire jaar ‘t’.

    • ii.

     deelnemers brengen de middelen in die zij ontvangen via het gemeentefonds en specifiek aan de Participatiewet kunnen worden toegerekend op basis van de stand septembercirculaire jaar ‘t’.

    • iii.

     Het verschil tussen de begroting en de inbreng vanuit specifieke budgetten en de aan de Participatiewet toe te rekenen middelen in het gemeentefonds wordt verdeeld naar rato van het aantal cliënten. Het aantal cliënten wordt berekend door het aantal bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies bij elkaar op te tellen (stand septembercirculaire gemeentefonds).

    • iv.

     deelnemers die klantgroep 4 nog niet hebben overgedragen aan Werkzaak Rivierenland betalen 95% van het participatiebudget.

   • c.

    In jaar ‘t+1’ vindt de definitieve afrekening plaats op basis van de realisaties in jaarrekening jaar ‘t’.”

 • 2.

  In artikel 31 wordt na het vierde lid een extra lid toegevoegd:

  • “5.

   Indien aan de orde kan in afwijking van de in lid 3 onderdeel b genoemde septembercirculaire de decembercirculaire gehanteerd worden.”

H

In artikel 32, eerste lid, vervalt de zinsnede “overeenkomstig de regelgeving die geldt binnen de gemeente Tiel”.

I

Artikel 39 vervalt.

J

Artikel 40 wordt vernummerd naar artikel 39 en het tweede lid alsmede de aanduiding “1.” voor het eerste lid vervallen.

K

Artikel 41 wordt vernummerd tot 40.

Artikel II Inwerkingtreding

Deze wijzigingsregeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking in het elektronisch Gemeenteblad.

Toelichting behorend bij de wijzigingsregeling

Artikel 14

In de tekst van GR werkzaak Rivierenland was niet expliciet opgenomen op welke wijze besluiten van het AB tot stand komen. Met de wijziging is van de bepaling is opgenomen dat het Algemeen Bestuur met gewone meerderheid een besluit kan nemen. Het betekent dat meer dan de helft vóór moet stemmen, met andere woorden: de helft plus één.

artikel 18

De voorzitter van het DB is ook voorzitter van het AB. De voorzitter heeft daarmee een bepaalde mate van doordrukkingsmacht vanuit het DB naar het AB en vervolgens de besluitvorming in het AB (zie ook art. 20 lid 1 en 2 waarin staat dat de voorzitter de leiding heeft van vergaderingen van het AB en DB en de stukken van het DB en AB ondertekent). Een doorslaggevende stem van de voorzitter kan hem/haar in een lastige positie brengen en daarom is dit artikel aangepast.

Artikel 31

Met de wijziging van artikel 31 wordt een nieuwe wijze van bekostiging gehanteerd. Bij de toepassing geldt het volgende:

 • ‘t’ is het uitvoeringsjaar waarop de begroting en de rijksbijdrage van toepassing is;

 • ‘t+1’ is het jaar na afloop van het uitvoeringsjaar, waarin bekend is hoeveel Werkzaak Rivierenland precies heeft uitgegeven en de gemeentelijke bijdrage precies kan worden vastgesteld. Gemeenten betalen dan bij of ze krijgen geld terug.

Naar boven