Verordening tot wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2022 (1e wijziging Legesverordening 2022)

Het college van de gemeente Montferland;

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onder h, en artikel 229, eerste lid, aanhef en onder b, van de Gemeentewet, en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet en artikel 10 van de “Verordening op de heffing en invordering van Leges Montferland 2022;

BESLUIT:

 

vast te stellen de:

 

Verordening tot wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2022 (1e wijziging Legesverordening 2022)

Artikel I

De tarieventabel bij de Legesverordening 2022, behorende bij en deel uitmakende van de “Verordening op de heffing en de invordering van leges 2022 wordt als volgt gewijzigd onder Titel 1, hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3.

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 

 

 

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,80*

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 57,30*

1.2.2.

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijde bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,80*

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 57,30

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteiten paspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,80*

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 57,30*

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 57,30*

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 68,50*

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 36,95*

1.2.6

van een nationaal paspoort voor niet-ingezetenen:

 

1.2.6.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 114,30*

1.2.6.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 95,80*

1.2.7

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort bedoeld in 1.2.6 (zakenpaspoort) voor niet-ingezetenen:

 

1.2.7.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 114,30*

1.2.7.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 95,80*

1.2.8

van een Nederlandse identiteitskaart voor niet-ingezetenen:

 

1.2.8.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 110,25*

1.2.8.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 78,70*

1.2.9

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 51,60*

1.2.10

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

€ 33,35*

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 41,60*

1.3.2

het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10*

1.3.3

voor het afgeven van een gezondheidsverklaring

€ 41,30

Artikel II Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De bepalingen die op grond van deze verordening worden gewijzigd blijven van toepassing op belastbare feiten die zich voor de in het derde lid genoemde datum van heffing hebben voorgedaan.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als 1e wijziging Legesverordening 2022.

   

Didam, 7 december 2021.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland,

de secretaris,

drs. M.J.J. Wagener

de burgemeester,

H.H. de Vries

Naar boven