Vastgesteld bestemmingsplan 'Buitengebied, Kruisallee 2/2a Wijnbergen en Braamtseweg 4 Kilder', Montferland

Burgemeester en wethouders van Montferland maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 2 december 2021 het bestemmingsplan 'Buitengebied, Kruisallee 2/2a Wijnbergen en Braamtseweg 4 Kilder' heeft vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan 'Buitengebied, Kruisallee 2/2a Wijnbergen en Braamtseweg 4 Kilder' voorziet in een herziening van het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied’ ten behoeve van functieverandering naar wonen op de locaties Kruisallee 2/2a te Wijnbergen en Braamtseweg 4 te Kilder. Op verzoek van de huidige bewoners worden op beide locaties de bestaande agrarische bestemmingen gewijzigd in een woonbestemming en worden de bestaande agrarische bedrijfsgebouwen gesloopt. Daarnaast vindt er aan de Kruisallee 2/2a te Wijnbergen nieuwbouw van een vrijstaande woning plaats. Op beide locaties worden de woonbestemmingen landschappelijk ingepast volgens daarvoor opgestelde landschappelijke inpassingsplannen.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van woensdag 15 december 2021 gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Bergvredestraat 10 in Didam, en is tevens te raadplegen via www.montferland.info en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de bovengenoemde termijn kunnen de hieronder genoemde belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

  • 1.

    een belanghebbende die tijdig een zienswijze omtrent het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad heeft kenbaar gemaakt;

  • 2.

    een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken.

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking daags na afloop van de bovengenoemde termijn, tenzij binnen de beroepstermijn in samenhang met een ingediend beroep een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van bovengenoemde afdeling van de Raad van State is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Didam, 14 december 2021

Burgemeester en wethouders van Montferland.

Naar boven