Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van 13 woningen; Terpkamer 1 t/m 25 (oneven), 8281 HN te Genemuiden

10 februari 2021

Terpkamer 1 t/m 25 (oneven), 8281 HN te Genemuiden: voor het bouwen van 13 woningen

Gedurende een termijn van zes weken na de hierboven gestelde datum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit echter niet. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met het team Vergunningen.

Naar boven