Algemene Plaatselijke Verordening (wijziging 2021)

De raad van de gemeente Het Hogeland;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 september 2021

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

 

besluit tot vaststelling van de navolgende verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Het Hogeland (wijziging 2021)

A

Onder het opschrift van artikel 2:7 wordt ‘[gereserveerd]’ toegevoegd.

B

Artikel 2:24 wordt als volgt gewijzigd:

In het eerste lid, onder sub d, wordt ‘Drank- en Horecawet’ gewijzigd in ‘Alcoholwet’.

C

Artikel 2:28 wordt als volgt gewijzigd:

In het vijfde lid, aanhef, wordt ‘Drank- en Horecawet’ gewijzigd in ‘Alcoholwet’ en achter

‘indien’ een dubbele punt (:) geplaatst.

D

Artikel 2:29 wordt als volgt gewijzigd:

In lid 1, sub 1, wordt 1.1 t/m 1.3 gewijzigd in a t/m c.

In lid 2, sub 2, wordt 2.1 t/m 2.6 gewijzigd in a t/m f.

E

In de aanhef van Afdeling 5 wordt ‘Drank- en Horecawet’ gewijzigd in ‘Alcoholwet’.

F

Artikel 2:48 wordt als volgt gewijzigd:

In het tweede lid, onder sub a en onder sub b, wordt ‘Drank- en Horecawet’ gewijzigd in

‘Alcoholwet’.

G

In artikel 2:48a, eerste lid, wordt het laatste woord ‘veroorzaken’ gewijzigd in ‘hinder tot

gevolg hebben’.

H

Artikel 2:64 wordt als volgt gewijzigd:

In het tweede en derde lid wordt “Het in het eerste lid bedoelde verbod” vervangen door

“Het verbod, bedoeld in het eerste lid, “

In het vierde lid wordt “Het verbod in het eerste lid, “ vervangen door “Het verbod, bedoeld

in het eerste lid, “

I

Artikel 2:73a wordt als volgt gewijzigd:

Lid 3, sub b

De letters i t/m iv worden gewijzigd in aandachtstreepjes ( - );

De volgende voorwaarden worden toegevoegd:

- degene die carbid schiet of daarbij behulpzaam is, mag niet onder invloed van

alcohol of drugs zijn;

- er mogen in totaal maximaal zes bussen voor het carbidschieten worden gebruikt of

gebruiksklaar voor carbidschieten aanwezig zijn;

- er mogen geen busdeksels of soortgelijke gevaarlijke harde projectielen worden

gebruikt om met behulp van carbid te worden weggeschoten;

- het gebruik van (voet)ballen of andere afsluitingen van de bus waarmee geschoten

wordt, moet op een dusdanige manier geschieden dat hierdoor geen schade aan

mens, dier of goed wordt veroorzaakt;

- er mag niet in de richting van de bebouwing geschoten worden;

- degene die het carbidschieten verricht, moet een schriftelijke toestemming

overleggen van de eigenaar van het terrein van waaraf geschoten wordt;

J

Artikel 2:74a Openlijk drugsgebruik

Het is verboden op of aan de weg, op een andere openbare plaats of in een voor publiek

toegankelijk gebouw middelen als bedoeld in de artikelen 2 of 3 van de Opiumwet of daarop

gelijkende waar (zoals lachgas) te gebruiken, toe te dienen, dan wel voorbereidingen

daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen voorhanden te

hebben.

K

Artikel 3:7 wordt als volgt gewijzigd:

In het eerste lid worden de volgende wijzigingen aangebracht:

- In de aanhef wordt ‘Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 wordt een vergunning

geweigerd als’ vervangen door ‘Een vergunning wordt geweigerd als’.

- In sub h, onder i, wordt ‘Drank- en Horecawet’ gewijzigd in ‘Alcoholwet’.

- In sub i wordt ‘is al is bereikt’ gewijzigd in ‘al is bereikt’.

In het tweede lid wordt de volgende wijziging aangebracht:

- In de aanhef wordt ‘in het eerste lid, onder g’ vervangen door ‘in het eerste lid,

onder g en h’.

- In sub b wordt het woord ‘vrijwillig’ geschrapt en ‘artikel 76, derde lid, onder a’

gewijzigd in ‘artikel 76, tweede lid’.

L

Artikel 3:8 wordt als volgt gewijzigd:

In lid 1, sub h, wordt de puntkomma (;) gewijzigd in een punt (.).

M

Artikel 3:17 wordt als volgt gewijzigd:

Na iv. onder sub b van het tweede lid worden sub a t/m e gewijzigd in sub c t/m g.

N

Artikel 4:9a wordt als volgt gewijzigd:

Aan het einde van het tweede lid wordt de puntkomma (;) vervangen door een punt (.).

O

Artikel 5:1 wordt als volgt gewijzigd:

- de leden a en b worden gewijzigd en de leden 1 en 2.

P

Artikel 5:2 wordt als volgt gewijzigd:

- in het opschrift wordt ‘Parkeren van’ verwijderd.

Q

In de artikel 5:6 wordt als volgt gewijzigd:

Lid 1, sub a, wordt gewijzigd in:

a. langer dan drie achtereenvolgende dagen binnen de bebouwde kom op de weg te

plaatsen of hebben of zodanig te plaatsen of te hebben waar dit naar het oordeel

van het college de verkeersveiligheid in gevaar komt door belemmering van het

uitzicht (op de weg);

R

Artikel 5:18, lid 3, wordt als volgt gewijzigd:

3. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de vergunning worden geweigerd als:

a. de standplaats hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet

aan redelijke eisen van welstand; of

b. een kwantitatieve of territoriale beperking als gevolg van bijzondere

omstandigheden in de gemeente of in een deel van de gemeente noodzakelijk

is in verband met een dwingende reden van algemeen belang.

S

In artikel 5:23, derde lid, wordt ‘Op de vergunning’, vervangen door ‘Op de aanvraag om

een vergunning’.

T

Artikel 6:4 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 6:4 Wijziging verordening

De Algemene plaatselijke verordening gemeente Het Hogeland vervalt voor de onderdelen

die bij raadsbesluit van 13 oktober 2021 gewijzigd zijn.

 

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij bekendgemaakt is.

 

Aldus vastgesteld door de raad van Het Hogeland op 13 oktober 2021

H.J. Bolding, burgemeester

P. Norder, griffier

Naar boven