Verleende omgevingsvergunningen

Het college heeft de volgende omgevingsvergunningen verleend en op de tussen haakjes vermelde data aan de aanvragers verzonden:

 • 1.

  Het constructief herstellen van de woning op de locatie Anselderlaan 27, 6471 GJ (d.d. 01.12.2021)

 • 2.

  Het verbreden van de bestaande inrit op de locatie Kaalheidersteenweg 192, 6467 AG (d.d. 06.12.2021)

 • 3.

  Het kappen van een Robinia pseudoacacia op de locatie Tunnelweg 92, 6468 EK (d.d. 06.12.2021)

 • 4.

  Het aanleggen van een inrit op de locatie Debijestraat 2, 6471 HW (d.d. 06.12.2021)

 • 5.

  Het verbreden van de bestaande inrit op de locatie Kremerstraat 108, 6466 JC (d.d. 07.12.2021)

 • 6.

  Het verbreden van de bestaande inrit op de locatie Gravenweg 22, 6471 VX (d.d. 07.12.2021)

 • 7.

  Het verbreden van de bestaande inrit op de locatie Gravenweg 28, 6471 VX (d.d. 07.12.2021)

 • 8.

  Het aanleggen van een tweede inrit op de locatie Gravenweg 50, 6471 VZ (d.d. 08.12.2021)

 • 9.

  Het verbreden van de bestaande inrit op de locatie Gravenweg 58, 6471 VZ (d.d. 08.12.2021)

 • 10.

  Het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening t.b.v. het realiseren van een kapsalon/pedicure in een bestaand bijgebouw op de locatie Prins Bernhardstraat 31, 6461 BE (d.d. 09.12.2021)

De stukken liggen, na telefonische afspraak, ter inzage bij de vakbalie Bouwen, Wonen, Leefmilieu, op de begane grond van het stadskantoor.

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de datum van verzending van de vergunning aan aanvrager een bezwaarschrift tegen dit besluit indienen. Het bezwaarschrift dient schriftelijk bij het college te worden ingediend (adres: Postbus 600 te 6460 AP Kerkrade).

Een bezwaar schorst echter niet de werking van de vergunning.

U kunt de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg te Roermond, sector Bestuursrecht, gevestigd Willem II Singel 67 te 6041HR Roermond (correspondentieadres: Postbus 950, 6040 AZ Roermond), verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is dat u ook bezwaar heeft gemaakt.

U kunt ook digitaal een verzoekschrift indienen bij bovengenoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Kerkrade, 15 december 2021

Naar boven