Ontwerp exploitatieplan ‘Bronsgeest’ ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van artikel 6.14 van de Wet ruimtelijke ordening, juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerp exploitatieplan ‘Bronsgeest’ ter inzage ligt.

Plan

De gemeente Noordwijk is voornemens het plangebied aangeduid als Bronsgeest tot ontwikkeling te brengen. Het plangebied ligt ten noordoosten van de dorpskern van Noordwijk Binnen en bestaat voor het grootste gedeelte uit bollenvelden. De plangrenzen zijn globaal: de Van Berckelweg (N444), de Gooweg, de N206 en de voormalige gemeentegrens met Noordwijkerhout. De bedoeling is hier in de toekomst woningbouw te realiseren uitgaande van maximaal 350 woningen.

Doel exploitatieplan

Samengevat dient de vaststelling van het exploitatieplan ertoe om de noodzakelijke publiekrechtelijke basis te leggen voor het kostenverhaal (art. 6.17 Wro) en voor het stellen van locatie-eisen (art. 6.13 Wro) bij een gebiedsontwikkeling.

Inzage

Het ontwerp exploitatieplan ‘Bronsgeest’ ligt met ingang van woensdag 15 december 2021 tot en met dinsdag 25 januari 2022 voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis aan de Voorstraat 42. Tevens is het plan te raadplegen op de gemeentelijke website www.noordwijk.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl onder de planidentificatienummer NL.IMRO.0575.EPBronsgeest-ON01

In verband met de geldende beperkingen wegens de volksgezondheid is inzage in het gemeentehuis alleen mogelijk op afspraak. Inzien kan alleen van 9:00-12:00 uur en tussen 14:00-16:00 uur. Voor het maken van een inzage-afspraak kunt u bellen met +31 (0)71 36 60 000. U wordt echter dringend verzocht het plan digitaal te bekijken en alleen een afspraak te maken als dit niet anders kan.

Zienswijze

Gedurende de bovengenoemde inzagetermijn kunnen belanghebbenden, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze over het ontwerp exploitatieplan indienen. De zienswijze kan worden gericht aan de gemeenteraad (Postbus 298, 2200 AG Noordwijk) onder vermelding van ‘Zienswijze ontwerp exploitatieplan Bronsgeest’. Ook het indienen van een mondelinge zienswijze (op afspraak) is mogelijk.

Voor een eventuele mondeling zienswijze kunt u contact opnemen met het projectteam Bronsgeest. Telefonisch te bereiken onder nummer 071-366 0000.

Naar boven