Subsidieregeling sportvoorzieningen 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem,

 

Overwegende dat het verstrekken van gemeentelijke investeringsbijdragen aan sportverenigingen en sportstichtingen voor investeringen in de aanpassing, uitbreiding of vernieuwing van sportvoorzieningen bijdraagt aan het bieden van de mogelijkheid om te sporten en bewegen.

 

gelet op artikel 2, tweede lid, artikel 4, derde lid, artikel 6, tweede lid, artikel 7 derde lid, artikel 16 en artikel 17 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lochem 2013,

 

besluiten:

vast te stellen de volgende regeling en bijbehorende toelichting:

Subsidieregeling sportvoorzieningen 2022

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Aanpassing en uitbreiding sportvoorziening: het toevoegen van sportvoorzieningen die sportbeoefening stimuleren of de benodigde capaciteit vergroten.

 • b.

  ASV: de Algemene subsidieverordening van de gemeente Lochem.

 • c.

  Bestemmingsreserve: een financiële reserve die voor een specifiek doel opgenomen is in de gemeentebegroting.

 • d.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem.

 • e.

  Renovatie sportvoorziening: planmatig groot onderhoud dat tot doel heeft om een sportvoorziening in goede conditie te houden.

 • f.

  Subsidieaanvrager: sportverenigingen of sportstichtingen uit de gemeente Lochem, die voldoen aan de gestelde subsidievoorwaarden. Hierna te noemen: de aanvrager.

 • g.

  Vernieuwing sportvoorziening: maatregelen voor het verbeteren van de kwaliteit of het verduurzamen van een sportvoorziening met aantoonbare meerwaarde in het gebruik en/of onderhoud.

Artikel 2. Subsidiabele voorzieningen

Voorzieningen die voor subsidie in aanmerking komen zijn:

 • a.

  sportveld

 • b.

  sporttechnische inrichting

 • c.

  was- en kleedgelegenheid

 • d.

  berging voor sportmaterialen en -materieel

 • e.

  EHBO ruimte

 • f.

  lichtmastinstallatie

 • g.

  duurzaamheidsinvesteringen

Artikel 3. Vereisten aanvrager en aanvraag

 • 1.

  Subsidie op grond van deze regeling kan alleen worden aangevraagd door:

 • a.

  een sportvereniging of -stichting gevestigd in de gemeente Lochem, aangesloten bij een door het NOC*NSF erkende sportbond, of aangesloten bij een regionale of landelijke bond; of

 • b.

  twee of meer sportverenigingen en/of een omni-sportvereniging namens twee of meer afdelingen zoals onder a. in dit artikel omschreven, gezamenlijk.

 • c.

  een vereniging of stichting die zelf opstallen in eigendom heeft op het sportcomplex.

 • d.

  een aanvrager die zelf verantwoordelijk is/wordt voor het beheer en onderhoud van de sportvoorziening.

 • 2.

  De aanvraag heeft betrekking op de aanpassing, uitbreiding of vernieuwing van een subsidiabele voorziening zoals genoemd in artikel 2. Niet zijnde renovatie van een bestaande voorziening in een bestaande constructie.

 • 3.

  Naast de in artikel 5 van de ASV genoemde gegevens, dient de aanvrager bij een aanvraag om subsidie een uittreksel van de Kamer van Koophandel met KVK-nummer te overleggen waaruit blijkt dat aanvrager gevestigd is in de gemeente Lochem en een rechtspersoon is.

 • 4.

  De aanvrager overlegt bij de aanvraag bij een investering boven de € 100.000 minimaal drie offertes voor de te realiseren sportvoorziening en een meerjarenbegroting van haar exploitatie.

 • 5.

  De aanvraag wordt schriftelijk ingediend bij het college, door middel van het hiertoe vastgestelde aanvraagformulier.

 

Artikel 4. Aanvraag- en beslistermijn

 • 1.

  In afwijking van artikel 6 lid 1 en lid 2 ASV en op grond van en artikel 7 lid 1 en lid 3, geldt een afwijkende aanvraag- en beslistermijn:

 • 2.

  Een aanvraag voor subsidie wordt gedaan uiterlijk 1 februari van enig jaar.

 • 3.

  Wordt een aanvraag niet voor de aanvraagdatum die in het eerste lid is vermeld, ingediend dan kan deze buiten behandeling worden gelaten op grond van artikel 6 lid 3 van de ASV.

 • 4.

  Het college toetst de aanvragen aan de criteria van de regeling en beslist op een aanvraag uiterlijk voor 1 mei van enig jaar.

 • 5.

  Bij een onvolledige aanvraag geeft het college aanvrager de gelegenheid de aanvraag binnen twee weken aan te vullen.

 • 6.

  Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid krijgt de aanvraag aan te vullen, schort het college de beslistermijn op tot het moment dat de aanvraag volledig is aangevuld of de gestelde termijn van twee weken is verstreken.

 

Artikel 5. Berekening subsidie

 • 1.

  Het college maakt onderscheid tussen grote verenigingen (meer dan 100 leden) en kleine verenigingen (tot 100 leden).

 • a.

  Vereniging met meer dan 100 leden: 25% van het totale investeringsbedrag tot een maximale bijdrage van € 125.000;

 • b.

  Vereniging tot 100 leden en maximale investering van € 25.000: 25% van het totale investeringsbedrag tot een maximale bijdrage van € 6.250;

 • c.

  Vereniging tot 100 leden en investering boven € 25.000:

 • Stap 1: 25% van de investering;

 • Stap 2: het ledenaantal naar evenredigheid van 100 leden. 100 leden is 100%. Tot een maximale bijdrage van € 125.000.

 • 2.

  Het college beloont investeringen in duurzaamheid met een extra subsidie van 10% op het investeringsbedrag van deze duurzaamheidsmaatregelen.

 • 3.

  Alleen investeringen van minimaal € 10.000 komen in aanmerking voor subsidie.

 • 4.

  De economisch meest voordelige aanbieding voor de te realiseren sportvoorziening is leidend voor de bepaling van de gemeentelijke bijdrage waarbij prijs, kwaliteit en levertijd in ogenschouw wordt genomen.

Artikel 6. Bestemmingsreserve

De gemeenteraad stelt een bestemmingsreserve vast voor deze regeling.

Artikel 7. Beoordeling subsidie

 • 1.

  Subsidieaanvragen tot € 25.000 worden ambtelijk getoetst en beoordeeld.

 • 2.

  Subsidieaanvragen boven € 25.000 worden ter besluitvorming voorgelegd aan het college middels een collegeadvies.

Artikel 8. Bevoorschotting subsidie

 • 1.

  Het college betaalt subsidies tot € 5.000 direct uit.

 • 2.

  Bij een subsidie vanaf € 5.000 verleent het college een voorschot van 90% op de subsidie nadat aanvrager aannemelijk heeft gemaakt dat opdracht is verleend aan een bedrijf tot de te realiseren sportvoorziening. Hiervoor overlegt aanvrager binnen één jaar na afgifte van de subsidiebeschikking een kopie van een uitvoeringsovereenkomst die zij met een bedrijf of aannemer(s) is aangegaan.

Artikel 9. Verantwoording en vaststelling subsidie

 • 1.

  Het college stelt subsidies tot € 5.000 direct vast.

 • 2.

  Bij een subsidie vanaf € 5.000 dient de subsidieontvanger uiterlijk 13 weken na het realiseren van de voorzieningen een aanvraag tot vaststelling in bij het college. De aanvraag tot vaststelling bevat:

 • Een inhoudelijk verslag waaruit blijkt dat de voorziening, waarvoor de subsidie is verleend, is

 • gerealiseerd.

 • Een financieel verslag of overzicht van de investeringen en onderliggende facturen.

 • 3.

  Het college kan bepalen dat ook andere informatie die van belang is voor het vaststellen van de subsidie wordt overlegd.

Artikel 10. Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikelen 8 en 9 van de ASV, kan het college een aanvraag voor subsidie weigeren indien naar het oordeel van het college:

 • 1.

  De aanvraag niet voldoet aan het bepaalde in deze regeling; of

 • 2.

  De bestemmingsreserve wordt overschreden.

Artikel 11. Hardheidsclausule

Op deze regeling is de hardheidsclausule van toepassing zoals bedoeld in artikel 21 van de ASV. Het gaat dan in deze regeling om artikel 2, 3 en 4.

Artikel 12. Intrekking

De subsidieregeling sportvoorzieningen (2010) wordt ingetrokken.

Artikel 13. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2022.

Artikel 14. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling sportvoorzieningen 2022

 

Aldus besloten op 7 december 2021.

Het college van burgemeester en wethouders,

R. Starke S.W. van ’t Erve

secretaris burgemeester

Naar boven