Nadere regels parkeervergunningen ’s-Hertogenbosch 2022

Het college van burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch;

In zijn vergadering van 7 december 2021,

Gezien het voorstel met reg.nr. 11720023,

Gelet op de Parkeerverordening ’s-Hertogenbosch 2021;

Gelet op het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

Gelet op het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

 

Besluit:

 

Tot het vaststellen van nadere regels parkeervergunningen ’s-Hertogenbosch 2022

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze nadere regels wordt aanvullend op de begrippen genoemd in de verordening op de parkeerbelastingen ’s-Hertogenbosch dan wel de parkeerverordening ’s-Hertogenbosch verstaan onder:

 • a.

  Huishouden: Persoon of groep personen die een huishouding voert, waarbij sprake is van onderlinge verbondenheid en continuïteit in de samenstelling ervan en van legale bewoning van een kamer, woning of daarmee vergelijkbare woonvormen.

 • b.

  Sector: een groep straten binnen een aangewezen gebied met parkeerplaatsen voor vergunninghouders.

 • c.

  Vergunninghouder: de natuurlijk of rechtspersoon aan wie de parkeervergunning is verleend.

 • d.

  Brp: Basisregistratie personen.

 • e.

  Werkadres: het adres waar men voor meer dan vier weken verblijft ten behoeve van het uitvoeren van werkzaamheden in dienstverband of ten behoeve van een eigen bedrijf of beroep.

 • f.

  Woonadres: het adres waar men staat ingeschreven volgens de Brp.

 • g.

  Dag: een kalenderdag.

 • h.

  College: het college van burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch.

 • i.

  Eigen parkeergelegenheid: een parkeerplaats, waaronder in elk geval begrepen een terrein, garage of carport, welke juridisch, feitelijk of planologisch bestemd of bedoeld is om motorvoertuigen te stallen, gelegen buiten de openbare weg en niet voor het openbaar verkeer openstaand of toegankelijk waarover de aanvrager kan beschikken of moet kunnen beschikken. Hieronder wordt tevens verstaan de parkeerplaats behorende bij wooncomplexen, die – al dan niet tegen betaling – aan bewoners van een dergelijk complex beschikbaar dienen te staan en parkeergelegenheden, die door de eigenaar een andere bestemming hebben gekregen.

 • j.

  Binnenstad: het gebied omsloten door de Zuid-Willemsvaart, de Dommel en de stadswallen.

 

Artikel 2. Aanvraag en geldigheid parkeervergunning

 • 1.

  Aanvragen voor een parkeervergunning worden per categorie als bedoeld in artikel 3 van de Parkeerverordening 2021 van de gemeente ’s-Hertogenbosch behandeld op volgorde van binnenkomst. Indien de aanvrager met toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid is gesteld de aanvraag aan te vullen geldt als datum van ontvangst de dag waarop de gevraagde aanvulling is ontvangen.

 • 2.

  Een bedrijfs- of beroepsvergunning kan ook aan een instelling worden verleend.

 • 3.

  De parkeervergunning is geldig vanaf het moment dat de verschuldigde parkeerbelasting is voldaan, tenzij anders is bepaald.

 • 4.

  Een parkeervergunning is persoons-, bedrijfs- of beroepsgebonden en is gerelateerd aan een woon- of werkadres.

 • 5.

  Een parkeervergunning is niet overdraagbaar en kan niet naar een nieuw adres worden meegenomen.

 • 6.

  Voertuigen als bedoeld in de APV van de gemeente ’s-Hertogenbosch komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning.

 • 7.

  Een aanvraag voor een bewonersvergunning voor de binnenstad wordt beschouwd als een aanvraag voor de sector waarbinnen de woning van de aanvrager zich bevindt en voor de sectoren gelegen binnen een afstand van 500 meter van de woning van de aanvrager. Afhankelijk van de parkeerdruk wordt beoordeeld voor welke sector de parkeervergunning kan worden verleend.

 • 8.

  Een parkeervergunning geeft het recht om te parkeren op een belanghebbendenparkeerplaats of bij een parkeerapparatuur plaats.

 • 9.

  Er kunnen voorschriften worden verbonden aan een parkeervergunning.

 

Artikel 3. Vergunningenplafond

 • 1.

  Het college kan per sector een vergunningenplafond vaststellen.

 • 2.

  Een vergunningenplafond betreft het maximaal aantal te verstrekken parkeervergunningen per te onderscheiden categorie als bedoeld in artikel 2, eerste lid van deze nadere regels.

 • 3.

  Een vast te stellen plafond is afhankelijk van het aantal parkeerplaatsen, het beleid voor de gewenste inrichting van de openbare ruimte en de parkeerdruk in een sector.

 

Artikel 4. Wachtlijst

 • 1.

  Indien het maximaal aantal beschikbare vergunningen voor enige gebied is uitgegeven wordt de aanvraag op een wachtlijst geplaatst indien de aanvrager voldoet aan alle overige criteria voor het verlenen van een parkeervergunning.

 • 2.

  In de sector Binnenstad kan een parkeervergunning tijdelijk in een andere deelsector worden verleend dan de deelsector waar het woon- of werkadres van de aanvrager is gevestigd.

 • 3.

  De volgorde op de wachtlijst wordt bepaald door de in het parkeersysteem vermelde inschrijfdatum.

 • 4.

  Het verlenen van een parkeervergunning gebeurt in overeenstemming met de volgorde op de wachtlijst.

 • 5.

  De plaatsing op de wachtlijst komt te vervallen:

  • a.

   op schriftelijk verzoek van de aanvrager;

  • b.

   wanneer niet meer aan de criteria voor het verlenen van een parkeervergunning wordt voldaan;

  • c.

   wanneer de parkeervergunning is verleend;

  • d.

   wanneer men een parkeervergunning niet binnen de daarbij gestelde termijn schriftelijk heeft geaccepteerd.

 

Artikel 5. Weigeringsgronden parkeervergunningen

 • 1.

  Een parkeervergunning wordt geweigerd indien een aanvrager de beschikking heeft of kan hebben over een eigen parkeergelegenheid.

 • 2.

  Onder een eigen parkeergelegenheid als bedoeld in het eerste lid wordt in elk geval verstaan:

  • a.

   een parkeerplaats, waaronder begrepen een terrein, garage of carport waarover de aanvrager beschikt of kan beschikken;

  • b.

   een parkeerplaats behorende bij wooncomplexen, die - al dan niet tegen betaling - aan bewoners van een dergelijk complex beschikbaar dienen te staan;

  • c.

   parkeergelegenheden die door de eigenaar een andere bestemming hebben gekregen.

  • d.

   een gehandicaptenparkeerplaats behorende bij het woonadres.

 • 3.

  Een parkeervergunning wordt eveneens geweigerd indien deze vergunning betrekking heeft op:

  • a.

   een gebied dat geheel valt binnen een als zodanig aangewezen milieuzone en

  • b.

   een motorvoertuig dat niet voldoet aan de toelatingseisen voor die milieuzone.

 • 4.

  De parkeervergunning wordt geweigerd indien het door het college gestelde vergunningenplafond daarmee zou worden overschreden of wanneer de aanvrager niet voldoet aan de gestelde criteria in deze regeling.

 

Artikel 6. Parkeervergunning bewoner

 • 1.

  Er is een parkeervergunning bewoner.

 • 2.

  Een parkeervergunning bewoner kan worden verstrekt aan een persoon die:

  • a.

   in de Brp staat ingeschreven op een woonadres in het gefiscaliseerde gebied en

  • b.

   houder is van een voertuig.

 • 3.

  Als houder van een voertuig wordt de persoon aangemerkt op wiens naam het kenteken volgens de gegevens van de RDW staat. Een bewoner die beschikt over een voertuig op grond van een lease-overeenkomst dan wel daarmee gelijk te stellen overeenkomst wordt eveneens als houder aangemerkt.

 • 4.

  Er wordt in de Binnenstad slechts één parkeervergunning per kadastraal geregistreerd woonadres uitgegeven uitgezonderd het bepaalde in lid 8 van dit artikel.

 • 5.

  De parkeervergunning bewoner wordt op kenteken uitgegeven.

 • 6.

  Indien wordt voldaan aan de gestelde criteria worden op verzoek van de aanvrager op de parkeervergunning maximaal drie kentekens vermeld. Daarbij geldt dat slechts één voertuig tegelijkertijd van de vergunning gebruik kan maken en mag parkeren.

 • 7.

  Een parkeervergunning bewoner wordt voor bepaalde tijd uitgegeven.

 • 8.

  Een parkeervergunning bewoner kan in de vorm van een avondvergunning worden verleend. Per huishouden worden maximaal twee avondvergunningen verleend. Wanneer op één woonadres een reguliere parkeervergunning is afgegeven kan daarnaast nog slechts één avondvergunning worden verleend.

 

Artikel 7. Parkeervergunning bedrijf of beroep

 • 1.

  Er is een parkeervergunning bedrijf of beroep.

 • 2.

  Een parkeervergunning bedrijf of beroep wordt uitgegeven aan de eigenaar of houder van een voertuig die ter plaatse een bedrijf of beroep uitoefent en het in kader van de bedrijfs- dan wel beroepsuitoefening noodzakelijk is om in een bepaalde sector te parkeren.

 • 3.

  Voor een bedrijf geldt dat dit bedrijf ingeschreven moet staan bij de Kamer van Koophandel op een kadastraal geregistreerd adres in het gefiscaliseerde gebied.

 • 4.

  Voor een beroep geldt dat dit beroep moet worden uitgeoefend op een woonadres als bedoeld in de Brp in een als zodanig aangewezen sector.

 • 5.

  Het aantal beschikbare eigen parkeergelegenheden waarover de aanvrager beschikt dan wel behoort te beschikken wordt in mindering gebracht op het maximaal aantal te verlenen vergunningen.

 • 6.

  De parkeervergunning wordt verstrekt voor het gebied waar het bedrijf van aanvrager is gevestigd dan wel waar het beroep wordt uitgeoefend.

 • 7.

  Een parkeervergunning bedrijf of beroep wordt voor bepaalde tijd uitgegeven.

 • 8.

  Op een parkeervergunning voor bedrijven kunnen meerdere kentekens worden geregistreerd. Er kan slechts één kenteken tegelijkertijd gebruik maken van de vergunning.

 • 9.

  Voor de binnenstad worden maximaal 5 parkeervergunningen per bedrijf verleend. Voor de sectoren buiten de binnenstad worden maximaal 10 parkeervergunningen per bedrijf verleend.

 • 10.

  Indien er in een sector buiten de binnenstad ruimte is binnen het vergunningenplafond en er geen sprake is van een wachtlijst dan kan een parkeervergunning bedrijf of beroep worden uitgegeven aan een bedrijf dat dat enkel voldoet aan de voorwaarden als gesteld in het derde lid van dit artikel.

 • 11.

  Het college kan indien specifieke belangen dat rechtvaardigen meer parkeervergunningen verlenen dan de in het negende lid genoemde maxima.

 

Artikel 8. Parkeervergunning voor professionele hulpverleners

 • 1.

  Er is een parkeervergunning voor professionele hulpverleners.

 • 2.

  Een parkeervergunning kan desgevraagd aan professionele hulpverleners worden toegekend die zorg verlenen op een woonadres of een (woon)voorziening gelegen in een of meerdere sector(en).

 • 3.

  Als professioneel hulpverlener worden in elk geval aangemerkt: een medewerker van een professionele (thuis)zorg of hulpverleningsorganisatie en een als zodanig in het BIG register geregistreerde arts, verloskundige, verpleegkundige of verzorgende.

 • 4.

  Het maximaal aantal te verlenen parkeervergunningen wordt op maat afgestemd op het aantal dat nodig is voor een efficiënte uitvoering van de werkzaamheden.

 

Artikel 9. Digitale bezoekersregeling

 • 1.

  De bezoekersregeling is een (digitale) regeling waarmee bezoekers tegen een gereduceerd tarief binnen een sector kunnen parkeren.

 • 2.

  De bezoekersregeling werkt middels een digitaal systeem voor het aan- en afmelden van het kenteken van het bezoek in de bezoekersapplicatie of via een callcenter.

 • 3.

  De bezoekersregeling is beschikbaar voor bezoek aan bewoners, bezoek aan functies en bestemmingen, mantelzorgers en vrijwilligers.

 • 4.

  Bij de aanvraag voor mantelzorg dient een indicatiebesluit van het CIZ, of de WMO-beschikking dan wel een verklaring van het steunpunt Mantelzorg ’s-Hertogenbosch of een daarmee gelijk te stellen verklaring te worden overgelegd.

 • 5.

  De bezoekersregeling voor vrijwilligers en bezoek aan functies en bestemmingen geldt niet voor de binnenstad.

 • 6.

  Voor de binnenstad geldt dat op grond van de bezoekersregeling alleen tijdens de uren gelegen buiten de winkeltijden, op Zondagen en aangewezen feestdagen mag worden geparkeerd op betaalde parkeerplaatsen.

 • 7.

  De bezoekersregeling buiten de binnenstad geeft het recht om op vergunninghouderplaatsen en betaalde parkeerplaatsen te parkeren.

 • 8.

  Een bezoekersregeling wordt toegekend voor een gebied waarin de aanvrager volgens de Basisregistratie personen woonachtig is dan wel werkt of zijn beroep uitoefent en het bezoek moet zijn aangewezen op parkeergelegenheid in de openbare ruimte.

 • 9.

  Per woon- of werkadres wordt slechts één bezoekersregeling toegekend.

 • 10.

  De aanvrager hoeft niet in het bezit te zijn van een voertuig of parkeervergunning.

 • 11.

  De bezoekersregeling is beperkt in parkeertijd zoals nader bepaalt in de tarieventabel behorende bij de verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen.

 

Artikel 10. Tijdelijke parkeervergunning voor aannemers

 • 1.

  Er is een tijdelijke parkeervergunning voor aannemers.

 • 2.

  Een tijdelijke parkeervergunning voor aannemers kan worden verleend aan een eigenaar of houder van een motorvoertuig, voor zover het gebruik van het voertuig noodzakelijk is voor het uitvoeren van werkzaamheden.

 • 3.

  De aannemer moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.

 • 4.

  De aannemer heeft een opdracht waarin plaats, duur en het werk beschreven staan.

 

Artikel 11. Intrekken en vervallen van de parkeervergunning

 • 1.

  Het college kan een parkeervergunning intrekken indien:

  • a.

   de houder daarom schriftelijk verzoekt;

  • b.

   de houder van een parkeervergunning niet meer in het gebied woonachtig is of het door hem uitgeoefende bedrijf of beroep is beëindigd;

  • c.

   zich een wijziging voordoet in een van de omstandigheden die hebben geleid tot vergunningverlening;

  • d.

   in strijd met de aan de vergunning verbonden voorschriften is gehandeld;

  • e.

   de parkeervergunning ten onrechte is verleend en de vergunninghouder dit wist of behoorde te weten;

  • f.

   blijkt dat bij de aanvraag voor een parkeervergunning onjuiste gegevens zijn verstrekt;

  • g.

   niet of niet langer wordt voldaan aan de voorwaarden gesteld bij of krachtens deze regeling of de vigerende verordening Parkeerbelasting.

 • 2.

  De parkeervergunning komt te vervallen indien voor het betreffende gebied geen vergunningenstelsel meer van toepassing is.

 

Artikel 12. Hardheidsclausule

Het college is bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze regeling naar zijn oordeel tot een bijzondere en onvoorzienbare hardheid leidt, ten gunste van de aanvrager af te wijken van deze verordening, indien daar zeer dringende redenen voor zijn.

 

Artikel 13. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling treedt op 1 januari 2022 in werking.

 • 2.

  De vergunningverlening vindt vanaf de datum van inwerkingtreding plaats op basis van deze regeling.

 

Artikel 13. Overgangs- en slotbepalingen

 • 1.

  Het Reglement ontheffingen en vergunningen motorvoertuigen 2019 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Vergunningen die zijn verleend met toepassing van het Reglement ontheffingen en vergunningen motorvoertuigen 2019 worden geacht te zijn verleend krachtens deze nadere regels.

 • 3.

  Deze regeling kan worden aangehaald als: nadere regels parkeervergunningen ’s-Hertogenbosch 2021

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 7 december 2021,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente ’s-Hertogenbosch;

 

De secretaris,

Drs. B. van der Ploeg

De burgemeester,

Drs. J.M.L.N. Mikkers

 

 

Naar boven