Financieel besluit jeugdhulp gemeente Hoorn 2021

 

Zaaknummer: 1842106

 

Gelezen het voorstel ‘Financieel besluit jeugdhulp 2021’ van Zorg & Samenleving

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn besluit:

 

 • het ‘Financieel besluit jeugdhulp 2021’ met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van het ‘Financieel besluit jeugdhulp 2020’.

 

Te bepalen dat bovenstaand wordt bekend gemaakt.

 

Aldus vastgesteld, 19 januari 2021

 

College van burgemeester en wethouders,

 

De secretaris,                                de burgmeester,

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  In dit financieel besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  College: het college van burgemeester en wethouder(s) van de gemeente Hoorn

 • b.

  Instelling: Organisatorisch verband dat als een eigenstandige, juridische entiteit naar derden optreedt. De leiding hiervan berust bij een (raad van) bestuur of directie.

 • c.

  Jeugdige: persoon die gebruik maakt van een overige voorziening of aan wie een individuele voorziening of persoonsgebonden budget is verstrekt, als bedoeld in artikel 1.1 Jeugdwet;

 • d.

  Ouders: de (gezaghebbende) ouder(s) van de jeugdige dan wel zijn wettelijk vertegenwoordiger(s);

 • e.

  Pgb: persoonsgebonden budget (pgb)

 • f.

  Pgb/budgetplan: plan waaruit blijkt dat de jeugdige en/of zijn ouders zich gemotiveerd op het standpunt stellen dat een individuele voorziening via het zorgaanbod van gecontracteerde zorgaanbieders niet passend is en hoe zij de zorg willen gaan inzetten.

 • g.

  Verordening: de Verordening jeugdhulp gemeente Hoorn 2020

 • h.

  Zzp-er: een zelfstandig werkende jeugdhulpverlener die staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel waarbij de activiteiten blijkens deze inschrijving bestaan uit het verlenen van jeugdhulp die past binnen de kaders van de verordening, die voldoet aan de basiseisen en die geen eerste- of tweedegraads bloed- of aanverwant is van degene aan wie hij ondersteuning biedt;

 • 2.

  Alle begrippen die in dit besluit worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Verordening Jeugdhulp, de Jeugdwet, de Regeling jeugdwet en de Algemene wet bestuursrecht.

 

Artikel 2. Formele hulp

 • 1.

  Voor het berekenen van een pgb wordt uitgegaan van het tarief van het toepasselijke arrangement via zorg in natura.

 • 2.

  Wanneer uit het pgb-plan blijkt dat het bovengenoemde tarief niet reëel of toereikend is en niet bij een aanbieder hulp ingekocht kan worden, kan het college besluiten tot een inspanningsgerichte bekostiging en wordt een uurtarief gehanteerd.

 • 3.

  Het niveau van de te leveren hulp wordt ingedeeld op basis van de benodigde kwaliteit van de pgb-aanbieder.

 • 4.

  Een passende voorziening wordt tegen een toereikend tarief toegekend.

 

Artikel 3. Toereikend tarief formele hulp

 • 1.

  Het toereikend tarief voor jeugdhulp door een hulpverlener is een bedrag per uur, op basis van de volgende kwaliteit:

 • a.

  jeugdhulp op mbo-niveau, uitgevoerd door een instelling € 60,60

 • b.

  jeugdhulp op mbo-niveau, uitgevoerd door een zzp-er 85% € 51,51

 • c.

  jeugdhulp op hbo-niveau, uitgevoerd door een instelling € 77,40

 • d.

  jeugdhulp op hbo-niveau, uitgevoerd door een zzp-er 85% € 65,79

 • e.

  jeugdhulp op wo-niveau, uitgevoerd door een instelling € 100,80

 • f.

  jeugdhulp op wo-niveau, uitgevoerd door een zzp-er 85% € 85,68

 • 2.

  Het tarief voor de verblijfscomponent baseren op de tarieven vermeld in de Raamovereenkomst specialistische jeugdhulp.

 • 3.

  Het tarief voor rolstoelgebonden en niet-rolstoelgebonden vervoer, per retour baseren op de tarieven vermeld in de Raamovereenkomst specialistische jeugdhulp.

 

Artikel 4. Informele hulp

Het tarief voor informele ondersteuning wordt gebaseerd op 60% van het zorg in natura tarief van het toepasselijke arrangement met een maximum van € 20,32 per uur en een maximum van € 20,32 per etmaal voor specialistische jeugdhulp met verblijf.

 

Artikel 5 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2021 en het Financieel besluit jeugdhulp 2020 wordt per die datum ingetrokken.

Artikel 6 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als Financieel besluit jeugdhulp gemeente Hoorn 2021.

 

Vastgesteld bij collegebesluit in de vergadering van burgemeester en wethouders van Hoorn d.d. 19 januari 2021

 

De secretaris,                                De burgemeester,

 

 

Naar boven