Gemeenteblad van Ommen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OmmenGemeenteblad 2021, 44744VerordeningenVerordening geurhinder en veehouderij Witharen fase 2

De verordening geurhinder en veehouderij Witharen fase 2 maakt een hogere geurbelasting mogelijk voor het plangebied van het bestemmingsplan Woningbouw Tolhuisweg fase 2, Witharen. Op basis van de onderliggende onderzoeksresultaten wordt geconcludeerd dat met de versoepeling van de geurnorm een ruimtelijk ontwikkeling mogelijk kan worden gemaakt, zonder dat daarbij het goed woon- en leefklimaat van de boogde woningen in het gevaar komt en de rechten van de nabij liggende veehouderij worden beperkt.

 

De verordening geurhinder een veehouderij Witharen fase 2 is op 28 januari 2021 door de gemeenteraad van Ommen vastgesteld. De verordening treedt in werking een dag na de bekendmaking.

 

Vanaf donderdag 11 februari 2021 is de Verordening geurhinder en veehouderij Witharen fase 2, te bekijken:

- op de gemeentelijke website: https://www.ommen.nl/inwoners/bouwen/ruimtelijke-plannen/bestemmingsplannen/witharen.html

- in het gemeentehuis van Ommen door een afspraak te maken bij de publieksdienst.

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

a. Veehouderij: inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer aangewezen categorie behoord en is bestemd voor het fokken, mesten, houden, verhandelen, verleden of wegen van dieren;

b. Geurgevoelig object: een object zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet geurhinder en veehouderij;

c. Wet: de Wet geurhinder en veehouderij.

Artikel 2 Aanwijzing gebied

Als gebied als bedoeld in artikel 6 van de Wet wordt aangewezen het volgende gebied:

- Plangebied Tolhuisweg, Witharen fase 2, zoals nader aangegeven is op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart.

Artikel 3 Afwijkende waarden voor geurbelasting

In het gebied als omschreven in artikel 2 van deze verordening, geldt de volgende andere waarde. Op grond van artikel 6, eerste lid, van de Wet en in afwijking van artikel 3, eerste lid van de Wet, bedraagt de maximale waarde voor de geurbelasting van een veehouderij voor geur gevoelige objecten: 4 ou / m3.

Artikel 4 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als de “Verordening geurhinder en veehouderij Witharen, fase 2”.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na publicatie van de verordening.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Ommen van 28 januari 2021

 

Namens deze,

De raad voornoemd, de griffier J.A.R. Tenkink, de voorzitter mr. drs. J.M. Vroomen,