VERKEERSBESLUIT Opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Waterrad te Grootebroek

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stede Broec:

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994, is het college van Burgemeester en Wethouders bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

 

Vereiste van besluit:

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

Overwegende,

Wegens privé-omstandigheden, de gehandicaptenparkeerplaats die is gelegen op de parkeerplaats voor de woning aan Waterrad 50 te Grootebroek op te heffen. Conform bijgevoegde situatieschets.

 

b e s l u i t :

Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders om de gehandicaptenparkeerplaats die is gelegen op de parkeerplaats voor de woning aan Waterrad 50 te Grootebroek op te heffen. Conform bijgevoegde situatieschets.

 

Stede Broec, 9 december 2021

 

Burgemeester en wethouders van Stede Broec

 

namens dezen, R.I.M. Kok, afdeling Leefomgeving.

 

Bezwaarschrift:

 

U heeft de mogelijkheid tegen dit besluit binnen 6 weken na de dag van toezending daarvan een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van Stede Broec, Postbus 20, 1610 AA, Bovenkarspel.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener

b. de dagtekening

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht

d. de gronden van het bezwaar.

Vergeet niet het bezwaarschrift te ondertekenen.

Ook is het mogelijk om digitaal bezwaar in te dienen met behulp van uw digiD. Ga daarvoor naar onze website, https://www.stedebroec.nl/bezwaar-en-beroep

Het besluit blijft van kracht, ook als daartegen bezwaar is gemaakt. Wilt u dat het besluit wordt geschorst of dat de rechter een voorlopige voorziening treft, dan kunt u een verzoek doen aan de RechtbankNoord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR, Haarlem. Zo’n verzoek kunt u alleen doen als u bezwaar heeftgemaakt. Aan de rechtbank moet u een griffierecht betalen. Voor de hoogte van het griffierecht verwijzenwij u naar www.rechtspraak.nl.

 

Naar boven