Rectificatie ontwerp-omgevingsvisie Bommelerwaard

 

In de publicatie van 8 december 2021 stond abusievelijk een verkeerde einddatum van de inzagetermijn.

Burgemeester en wethouders van Zaltbommel maken bekend dat de ontwerp-omgevingsvisie Bommelerwaard ter inzage ligt.

Sinds eind 2019 hebben de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel samen met inwoners, ondernemers, verenigingen, instellingen en overige partners aan de gezamenlijke omgevingsvisie voor de Bommelerwaard gewerkt. In de visie zijn keuzes gemaakt die invloed hebben op de toekomstige fysieke leefomgeving van iedereen in de Bommelerwaard. Denk aan keuzes op het gebied van bijvoorbeeld klimaat, wonen, landbouw, economie, gezondheid en leefbaarheid.

De visie die nu ter inzage ligt is het resultaat van een lang en zorgvuldig proces. Het stuk schetst een toekomstbeeld voor de Bommelerwaard, maar laat ook ruimte voor de eigen identiteit van Zaltbommel en Maasdriel. Tijdens de periode dat de visie ter inzage ligt heeft u nog een laatste mogelijkheid om op het stuk te reageren. Uw inbreng wordt meegewogen bij het opstellen van de definitieve visie. Deze wordt na de verkiezingen door de nieuwe gemeenteraden vastgesteld.

 

Inzage

De ontwerp-omgevingsvisie Bommelerwaard ligt van donderdag 9 december 2021 tot en met 2 februari 2022 (8 weken) voor iedereen ter inzage. Vanwege de kerstperiode ligt de ontwerp-omgevingsvisie langer ter inzage dan de wettelijk vereiste termijn van 6 weken.

De stukken bekijkt u via onze website www.zaltbommel.nl. De informatie vindt u onder bouwen en verbouwen / bestemmingsplannen / overzicht bestemmingsplannen.

Ook kunt u ze bekijken tijdens de openingstijden bij de afdeling Publiekszaken op het gemeentekantoor van Zaltbommel. Neem hiervoor contact op met het Omgevingsloket via 14 0418 of omgevingsloket@zaltbommel.nl. Het gemeentekantoor ligt aan de Hogeweg 11 te Zaltbommel.

 

Zienswijze

Tijdens de inzagetermijn kunt u uw zienswijze (opmerkingen) aan de gemeenteraad duidelijk maken. Wij ontvangen dit het graag schriftelijk. Dit kan op twee manieren.

Elektronisch: info@zaltbommel.nl

Op papier: Postbus 10.002, 5300 DA Zaltbommel.

In de zienswijze neemt u op: omschrijving van het (voorgenomen) besluit waar uw zienswijze over gaat, uw naam en adres, datum, telefoonnummer, handtekening en de motivering van uw zienswijze.

U kunt uw zienswijze ook mondeling naar voren brengen. Bel hiervoor naar de afdeling Leefomgeving via 14 0418 en maak een afspraak.

Het identificatienummer van de ontwerp-omgevingsvisie is NL.IMRO.0297.BGBSVG20210031-OW01.

 

Vragen?

Neemt u dan contact met de afdeling Leefomgeving.

 

Naar boven