Subsidieregeling Actieplan Cultuur Nijmegen 2022

Toelichting

Op 23 maart 2021heeft het college van burgemeester en wethouders het Actieplan Cultuur Nijmegen vastgesteld. Het Actieplan is gericht op het bestrijden van de effecten van Corona op de culturele sector in Nijmegen. Met diverse maatregelen werken we aan Overbrugging en herstel van de sector en het weerbaar en wendbaar maken door middel van innovatie en samenwerking voor de lange termijn.

 

Het college van burgemeester en wethouders

 

gelet op artikel 3 lid 5 Nijmeegse Kaderverordening Subsidies 2019

 

BESLUIT

vast te stellen de Subsidieregeling Actieplan Cultuur Nijmegen 2022

 

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen voor verstrekking van subsidies Cultuur

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  NKS: Nijmeegse Kaderverordening Subsidies 2019.

 • 2.

  Organisatie: een organisatie die rechtspersoonlijkheid bezit en die zich ten doel stelt activiteiten zonder winstoogmerk te verrichten ten behoeve van de burgers van de gemeente Nijmegen.

 • 3.

  Culturele Zelfstandige zonder personeel: persoon die achttien jaar of ouder is maar de pensioenleeftijd nog niet heeft bereikt en die voor de voorziening in het bestaan aangewezen is op arbeid in eigen bedrijf of zelfstandig beroep hier in Nederland en die een artistieke en of inhoudelijke bijdrage levert aan de culturele sector, die daarbij geen personeel in dienst heeft, en die als zodanig ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel; verder aangeduid als culturele ZZP’er

 • 4.

  Cultureel project: een eenmalige culturele activiteit/project.

 • 5.

  Code Diversiteit & Inclusie: instrument om culturele diversiteit in de organisaties te verankeren.

 • 6.

  Fair Practice Code: gedragscode voor ondernemen en werken in kunst, cultuur en de creatieve industrie.

 • 7.

  Governance Code Cultuur: instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector.

 • 8.

  Algemene reserve: de op de jaarrekening voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd genoemde vrij besteedbare reserves, inclusief continuïteitsreserves, waarvoor geen verplichtingen gelden om deze aan te houden op grond van wet of subsidieverplichtingen zoals deze gelden op datum inwerkingtreding van deze regeling.

 • 9.

  Eigen inkomsten: alle inkomsten van de organisatie, met uitzondering van publieke subsidiebedragen. Het percentage eigen inkomsten wordt berekend ten opzichte van de totale baten.

 • 10.

  Netto schade: het exploitatietekort van de betreffende instelling in de periode 1 januari 2021 t/m 31december 2021, voor zover dat wordt veroorzaakt door de Coronamaatregelen die door de rijksoverheid zijn getroffen.

 • 11.

  Cultuurregio 025: Dit is de cultuurregio bestaand uit de gemeenten Arnhem, Berg en Dal, Beuningen, Duiven, Doesburg, Druten, Heumen, Lingewaard, Montferland, Mook en Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort, Wijchen en Zevenaar;

 

Artikel 2 Beleidsdoelstelling

Wij beogen de gevolgen van corona voor de culturele sector zoveel mogelijk op te vangen, door instandhouding van (een gedeelte) van de culturele infrastructuur. Daarnaast stimuleren we innovatie en transformatie om de culturele sector op de langere termijn weerbaar en wendbaar te maken.

 

Voor alle subsidies geldt dat deze moeten bijdragen aan de programmalijnen uit de cultuurvisie Groei.:

 • 1.

  Kunst en Cultuur voor en door iedereen.

 • 2.

  Aantrekkingskracht van Nijmegen vergroten door middel van cultuur.

 • 3.

  Ruimte voor innovatie en creativiteit.

 

Artikel 3 Algemene bepalingen

 • 1.

  Subsidie kan worden aangevraagd voor activiteiten die actief en aantoonbaar bijdragen aan cultuur in Nijmegen.

 • 2.

  De uitvoering van de activiteiten moet (grotendeels) plaatsvinden in Nijmegen en passen binnen de dan geldende maatregelen.

 • 3.

  Per deelregeling mag een aanvrager één aanvraag indienen.

 • 4.

  De subsidieaanvraag wordt ingediend volgens onderstaand schema:

Deelregeling

Openstelling aanvraag

Verwijzing

Scholing en Ontwikkeling ZZP’ers

1 januari t/m 1 oktober 2022

Artikel 8

Weerbaar&Wendbaar

17 december 2021 t/m 28 januari 2022

Artikel 9

Overbrugging/noodsteun

17 december 2021 t/m 15 februari 2022

Artikel 10

 

Artikel 4 Indieningsvereisten aanvraag

 • 1.

  De aanvragen dienen digitaal ingevuld te worden via het webformulier op www.nijmegen.nl/diensten/subsidies

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in de NKS, dienen de volgende gegevens ingediend te worden:

 • Een projectplan waar wordt ingegaan op de geformuleerde criteria per deelregeling en rekening houdend met de codes voor Diversiteit & Inclusie, Fair Practice en Governance.

 • Een sluitende, realistische begroting met dekkingsplan aansluitend op de looptijd van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd en een uitgebreide toelichting daarop.

 • Als een aanvrager voor het eerst subsidie aanvraagt bij de gemeente Nijmegen, voegt de aanvrager ook de volgende documenten als bijlage toe:

  • Een actueel exemplaar van het uittreksel van de Kamer van Koophandel.

  • Een actueel rekeningafschrift.

  • De meest recente statuten (indien het een rechtspersoon betreft).

 

Artikel 5 Subsidieplafonds

De subsidieplafonds zijn voorlopig vastgesteld via onderstaand schema. Bij overschotten of overschrijdingen houden wij ons het recht voor tussen de regelingen te schuiven met budgetten.

Deelregeling

Verwijzing

Subsidieplafond

Scholing en Ontwikkeling ZZP’ers

Artikel 8

€ 50.000

Weerbaar&Wendbaar

Artikel 9

€ 750.000

Overbrugging/noodsteun

Artikel 10

€ 400.000

 

Artikel 6 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van de NKS, wordt de subsidie in ieder geval geweigerd voor activiteiten:

 • 1.

  Met een overwegend politiek, godsdienstig of levensbeschouwelijk karakter.

 • 2.

  Met een fondsenwervende doelsteling.

 • 3.

  In het kader van een opleiding of studie (stage-opdracht, schoolvoorstelling).

 • 4.

  Die ook zonder financiële steun van de gemeente kunnen plaatsvinden.

 • 5.

  Die een onvoldoende betrouwbare financiële basis hebben, indien dat blijkt uit de begroting.

 • 6.

  Waarvoor al vanuit de gemeente subsidie is verstrekt.

 • 7.

  Voor projecten met winstoogmerk.

 • 8.

  De aanvraag niet aan het bepaalde in deze regeling voldoet.

 • 9.

  De continuïteit van de subsidieaanvrager in gevaar is door voor de coronacrisis bestaande financiële problemen.

 •  

Artikel 7 Niet-subsidiabele kosten

Als niet-subsidiabele kosten gelden:

 • 1.

  De kosten voor de oprichting en de vervaardiging van gedenktekens.

 • 2.

  De kosten voor oprichting van een rechtspersoon.

 • 3.

  Onvoorziene kosten (post onvoorzien).

 

Hoofdstuk 2: Deelregelingen

Artikel 8: Scholing en Ontwikkeling ZZP’ers (SOZ)

De deelregeling SOZ is bedoeld om door middel van scholing en ontwikkeling een impuls te geven aan de werkpraktijk in tijden van corona op het gebied van vakmanschap en andere deskundigheid. Nijmegen haakt aan bij het programma Permanente Professionele Ontwikkeling (werktuig PPO) dat ondersteund wordt door het ministerie van OCW.

 

De aanvraag

Culturele ZZP’ers woonachtig in Nijmegen of met een werkpraktijk in Nijmegen, kunnen een aanvraag indienen voor cofinanciering van een gehonoreerde PPO-aanvraag (via www.werktuigppo.nl).

 

De gemeente Nijmegen financiert het resterende opleidingsbudget tot een bedrag van €4.000 dat niet wordt vergoed door PPO minus €50. De ZZP’er betaalt dus altijd een eigen bijdrage van €50 voor het leertraject.

 

De aanvraag dient digitaal ingediend te worden via het webformulier op www.nijmegen.nl/subsidies. De toegekende aanvraag voor studieondersteuning via www.werktuigppo.nl dient meegestuurd te worden met de aanvraag.

 

Criteria en beoordeling

De beoordeling geschiedt door een ambtelijke commissie. Toekenning van subsidie gaat op volgorde van binnenkomst tot het subsidieplafond bereikt is.

 

Artikel 9: Weerbaar & Wendbaar

Doel van deze regeling is culturele sector perspectief bieden voor de toekomst door vernieuwing en experiment te stimuleren. De aanvragen zijn gericht op innovaties in organisatie, programmering, producten, publieksbenadering en faciliteiten en hebben een duurzaam karakter. Een belangrijke opgave voor de sector is innovatie in publieksbereik en –aanbod en daarmee het aanboren van andere, nieuwe afzetmarkten en -kanalen. Deze regeling stimuleert de culturele sector om nieuwe en blijvende samenwerkingsverbanden (eventueel in cultuurregio verband) aan te gaan.

 

De aanvraag

 • 1.

  Subsidie kan worden aangevraagd door culturele organisaties waarvan de activiteiten plaatsvinden in Nijmegen en ten goede komen aan de Nijmeegse culturele infrastructuur.

 • 2.

  Het aangevraagde bedrag bedraagt minimaal € 10.000 en maximaal € 50.000.

 • 3.

  Indien er sprake is van een duurzaam samenwerkingsverband tussen culturele organisaties uit Nijmegen en andere gemeenten uit Cultuurregio 025 is het maximale subsidiebedrag €75.000.

 • 4.

  De subsidie bedraagt maximaal 75% van de totale projectkosten.

 • 5.

  De aanvraag is gericht op:

 • a.

  Innovatieve vormen van productie en/of presentatie afgestemd op (toekomstig) publiek.

 • b.

  Innovatieve vormen van publieksbenadering via andere kanalen en andere domeinen met als doel nieuwe afzetmarkten en verdienmodellen te ontwikkelen.

 • c.

  Samenwerkingsverbanden die aantoonbaar duurzame effectievere inzet van organisatie, faciliteiten en middelen genereren.

 • 6.

  De kennis en de innovatie die wordt opgedaan moet overdraagbaar zijn en actief worden gedeeld met de culturele sector in cultuurregio 025.

 • 7.

  Activiteiten mogen bij voortzetting niet leiden tot een structurele verhoging van de subsidiebehoefte.

 

Criteria en beoordeling

 • 1.

  De te subsidiëren activiteiten geven uitvoering aan onderstaande criteria

 • Artistieke kwaliteit

 • Duurzame innovatie op het gebied van product en/of presentatie

 • Ondernemerschap

 • Publieksbereik

 • Meerwaarde van het samenwerkingsverband

 • 2.

  De beoordeling geschiedt door de commissie Groei. Indien het totale bedrag van de ingediende subsidiabele aanvragen het subsidieplafond overschrijdt, komen de aanvragen die de beste invulling geven aan de criteria als eerste voor subsidiëring in aanmerking.

 

Artikel 10: Overbrugging en herstel: Noodsteun

Het doel van deze regeling is ondersteuning van culturele organisaties door financiële compensatie te verlenen zodat (herziene) activiteiten voortgezet kunnen worden. Subsidie is bedoeld om de netto schade 01-01-2021en 31-12-2021 te compenseren die is ontstaan als gevolg van de Coronamaatregelen die door de rijksoverheid zijn getroffen.

 

De aanvraag

 • 1.

  Subsidie kan worden aangevraagd door culturele organisaties met een meerjarige subsidie relatie, uitgezonderd de 6 grote culturele organisaties (Doornroosje, De Lindenberg, LUX, Museum het Valkhof, OBGZ, Stadsschouwburg en De Vereeniging).

 • 2.

  De subsidieaanvraag bestaat uit:

 • a.

  een volledig ingevuld format ‘compensatie tekort 2021’;

 • b.

  de (concept)jaarrekening 2021;

 • c.

  een toelichting op bovengenoemde bijlagen.

 • 3.

  Subsidie is bedoeld voor de netto schade (tekort als gevolg van corona). Er is sprake van een duidelijke impact door de coronacrisis waardoor het continueren van de aanvrager in gevaar komt zonder subsidie op grond van deze subsidieregeling.

 • 4.

  Aangetoond moet worden dat er kostenbesparingen zijn doorgevoerd en dat de exploitatie erop gericht is om aanbod voor de stad en keten zoveel als mogelijk in leven te houden.

 • 5.

  De subsidie bedraagt maximaal het bedrag dat jaarlijks aan subsidie wordt verleend.

 • 6.

  De subsidie bedraagt maximaal de verwachte netto schade tussen 01- 01-2021 en 31-12-2021, rekening houdend met onderstaande eigen bijdrage:

 • a.

  Organisaties die 50% of meer eigen inkomsten in 2018 en 2019 hebben gerealiseerd, moeten een eigen bijdrage uit hun algemene reserve leveren, waarbij 10% van de gemiddelde omzet van 2018 en 2019 is vrijgesteld.

 • b.

  Organisaties die 25- 50% eigen inkomsten in 2018 en 2019 hebben gerealiseerd, moeten een eigen bijdrage uit hun algemene reserve leveren, waarbij 7.5% van de gemiddelde omzet van 2018 en 2019 is vrijgesteld.

 • c.

  Organisaties die 25 % of minder eigen inkomsten in 2018 en 2019 hebben gerealiseerd, moeten een eigen bijdrage uit hun algemene reserve leveren, waarbij 5% van de gemiddelde omzet van 2018 en 2019 is vrijgesteld.

 • 7.

  De financiële compensatie wordt verleend als subsidie, tenzij de aanvrager NOW ontvangt én huurt bij de gemeente Nijmegen. In dat geval kan de subsidie worden verrekend met een korting op de huurverplichting. Als de aanvrager hierdoor in liquiditeitsproblemen komt, kan er alsnog worden gekozen voor een subsidie.

 

Criteria en beoordeling

 • 1.

  De toelichting op kostenbesparende maatregelen en de mate waarin deze hebben bijgedragen om het verwachte tekort van 2021 te beperken.

 • 2.

  De toelichting op de (kern)activiteiten en de wijze waarop deze zorg dragen voor de instandhouding van de cultuursector in Nijmegen.

 • 3.

  De aanvrager heeft, waar mogelijk, aantoonbaar gebruik gemaakt van de aanvullende rijks- en provinciale ondersteuning, hetzij door bijdragen uit het extra steunpakket voor de cultuur- en erfgoedsector en/of de specifieke en reguliere regelingen (zoals NOW, TOGS en TVL). De schattingen voor de bepaling van de verwachte netto schade voor 2021dienen realistisch te zijn (zoals bijvoorbeeld een doorrekening van de ontvangen rijks- en/of provinciale ondersteuning).

 • 4.

  Indien bij verlening van het bedrag dat is berekend de continuïteit van aanvrager niet in het geding is, kan de te verstrekken subsidie naar beneden worden bijgesteld.

 • 5.

  De beoordeling geschiedt door een ambtelijke commissie. Deze commissie kan zich laten adviseren door een externe adviseur. Indien het subsidieplafond wordt bereikt, wordt de subsidie naar rato uitgekeerd over alle aanvragers die aan de voorwaarden voldoen.

 

Artikel 11: Overige bepalingen

Bij een besluit tot subsidieverstrekking worden aan de subsidieontvanger in ieder geval de volgende verplichtingen opgelegd:

 • De subsidieontvanger verleent alle medewerking aan evaluatie en monitoring.

 • De subsidieontvanger meldt onmiddellijk iedere relevante wijziging ten opzichte van de gegevens die bij de aanvraag zijn overlegd.

 • 1.

  Het college kan nadere voorwaarden stellen aan de inrichting van de verantwoording.

 

Artikel 12 Citeerartikel – Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Actieplan Cultuur Nijmegen 2022”.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op 17 december 2021onder gelijktijdige intrekking van De Subsidieregeling Actieplan Cultuur Nijmegen 2021

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 7 december 2021,

De secretaris,

mr. drs. A.H. van Hout

De burgemeester,

drs. H.M.F. Bruls

Naar boven