Verkeersbesluit – gemeente Haarlemmermeer – Nieuw-Vennep – Veldbloemstraat

Onderwerp: instellen eenrichtingsverkeer

Nummer: X.2021.08023

Gelet op het volgende:

• Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

• De Algemene wet bestuursrecht (AWB) vereist zorgvuldigheid en belangenafweging bij de totstandkoming van besluiten, waaronder verkeersbesluiten. Artikel 3:2 van de AWB schrijft voor dat het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen vergaart. Naast de belangenafweging bepaalt artikel 3:4 van de AWB dat de voor een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen niet onevenredig mogen zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen.

• Artikel 21 van het BABW bevat voorschriften omtrent de motivering van verkeersbesluiten. Het verkeersbesluit moet in ieder geval weergeven welke doelstelling of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogd. Daarbij moet worden aangegeven welke van de in artikel 2, eerste en tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen ten grondslag liggen aan het besluit. Indien tevens andere van die belangen in het geding zijn, wordt voorts aangegeven op welke wijze de belangen tegen elkaar zijn afgewogen.

• Artikel 2 van de Wegenverkeerswet noemt de volgende doelen:

1. In eerste instantie:

a. het verzekeren van de veiligheid op de weg;

b. het beschermen van weggebruikers en passagiers;

c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

d. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

2. In tweede instantie ook voor:

a. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

b. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

• Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) dient overleg te worden gevoerd met de korpschef van de Nationale Politie.

• De vermelde wegen zijn in eigendom, beheer en onderhoud van de gemeente Haarlemmermeer.

• Krachtens artikel 18, lid 1 onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 worden verkeersbesluiten genomen door het college van B&W. In het Mandaat-, machtiging en volmachtbesluit Haarlemmermeer 2020 is de bevoegdheid tot het nemen en intrekken van verkeersbesluiten een ondermandaat verleend aan de cluster- en teammanagers van de cluster B&O (Beheer & Onderhoud). De maatregelen vallen onder dit ondermandaat.

Overwegingen en motivatie

Op het braakliggende terrein binnen het gebied Veldbloemstraat, Madeliefstraat en Dotterbloemstraat, in Nieuw-Vennep, waar voorheen de Rehobothschool was gevestigd, worden woningen gerealiseerd. Het plan ligt binnen een bestaand 30 km/u-gebied en bestaat uit 43 woningen, met name voor starters en jongeren.

Het plan wordt voorzien van een parkeerstraat om de benodigde parkeervraag binnen het plan op te kunnen lossen. Er worden twee aansluitingen gerealiseerd; een aansluiting op de Veldbloemstraat en een aansluiting op de Dotterbloemstraat. Om zoveel mogelijk groen en vooral ook bomen te kunnen behouden wordt de parkeerstraat voorzien van eenrichtingsverkeer vanaf de Veldbloemstraat naar de Dotterbloemstraat. Langzaam verkeer wordt hiervan uitgezonderd. Het instellen van eenrichtingsverkeer is hier goed mogelijk omdat intensiteiten zeer laag zijn en omdat het gaat om twee korte wegvakken van zo’n 50 meter lang, waardoor de snelheid laag zal blijven. Door de haakse bocht in het plan kan niet door de hele straat heen gekeken worden waardoor de kans dat men tegen het verkeer in zal rijden ook zeer klein is. Sluipverkeer is ook niet te verwachten omdat de omliggende rasterstructuur de logische wegenstructuur is en blijft, met bovendien ook zeer lage intensiteiten.

Omdat het hier dus niet gaat om een volwaardige zijstraat, maar een parkeerstraat, is gekozen om een uitritconstructie aan te leggen in plaats van een gelijkwaardig kruispunt. Het gaat hier feitelijk om een beperkte bestemming en de het gebruik van de omliggende rasterstructuur wordt hierdoor voor het verkeer benadrukt.

Met de maatregel wordt beoogd de verkeersveiligheid, de leefbaarheid en de bereikbaarheid in dit nieuwbouwplan te garanderen.

 

Maatregelen (bebording en belijning)

Het gaat om het instellen van eenrichtingsverkeer door het plaatsen van borden C2 en C3 RVV 1990 op de volgende locaties:

- bord C2 op de parkeerstraat ter hoogte van de Dotterbloemstraat;

- bord C3 op de parkeerstraat ter hoogte van de Veldbloemstraat.

Onder beide verkeersborden wordt onderbord OB54 toegepast om de (brom)fietsers van het eenrichtingsverkeer uit te zonderen.

De aan te brengen bebording staat aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening met het nummer DO-008.

 

Motivering Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994):

Motivatie van de maatregel geschiedt uit het oogpunt van:

• artikel 2, lid 1a van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het verzekeren van de veiligheid op de weg;

• artikel 2, lid 1b van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het beschermen van weggebruikers en passagiers;

• artikel 2, lid 1c van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

• artikel 2, lid 2a van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

• artikel 2, lid 2b van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

De maatregel dient ter bescherming van voetgangers en fietsers. Door de maatregelen wordt van de belangen genoemd in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 er één geschaad, namelijk het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer (lid 1d). Het instellen van eenrichtingsverkeer beperkt het verkeer in de vrijheid om te kiezen van waar zij het plan inrijden. Echter, omdat de keuze voor eenrichtingsverkeer onderbouwd is en omdat de gevolgen hiervan gering zijn, wegen de met het besluit gediende belangen zwaarder.

 

Belangenafweging

Bewoners

De maatregel is in het belang van de (toekomstige) bewoners. Door het instellen van eenrichtingsverkeer ontstaat er een duidelijke verkeerssituatie voor zowel gemotoriseerd verkeer als voor het langzaam verkeer. Dit komt ten goede aan de verkeersveiligheid en de leefbaarheid.

Bedrijven

De maatregel heeft geen gevolgen voor bedrijven.

(Doorgaand) gemotoriseerd verkeer

De maatregel is in het belang van gemotoriseerd verkeer. Door het instellen van eenrichtingsverkeer ontstaat er een duidelijke verkeerssituatie. Dit komt ten goede aan de verkeersveiligheid en de leefbaarheid. De maatregel heeft geen gevolgen voor doorgaand gemotoriseerd verkeer omdat de parkeerstraat hier niet voor bestemd is.

Langzaam verkeer

De maatregel is in het belang van langzaam verkeer. Door het instellen van eenrichtingsverkeer ontstaat er een duidelijke verkeerssituatie. Dit komt ten goede aan de verkeersveiligheid en de leefbaarheid.

Parkeerders

De maatregel heeft geen gevolgen voor parkeerders. In het nieuwbouwplan worden voldoende parkeerplaatsen aangelegd. Zodanig dat er wordt voldaan aan de parkeervraag.

Openbaar vervoer

De maatregel heeft geen gevolgen voor openbaar vervoer.

Nood- en hulpdiensten

De maatregel heeft geen gevolgen voor nood- en hulpdiensten. Ondanks het eenrichtingsverkeer blijft het voor nood- en hulpdiensten mogelijk om het woningbouwplan vanuit twee richtingen te benaderen. Het hele gebied is vanaf de Hoofdweg Oostzijde, de Zuiderdreef, de Oosterdreef en de Venneperweg/Kerkstraat ook zeer goed toegankelijk.

Algemeen belang

De maatregel verbetert de verkeersveiligheid en de leefbaarheid, maar ook de bereikbaarheid. Dit is in het algemeen belang.

Afweging

Alles afwegende zijn burgemeester en wethouders van mening dat de maatregelen in het algemeen belang zijn en in het bijzonder in het belang van bewoners en langzaam verkeer. De belangen van andere weggebruikers worden niet onevenredig geschaad.

 

Voorbereiding en overleg

In oktober 2020 was er een eerste informatiebijeenkomst met de participatiegroep van de Veldbloemstraat, waarbij ook buurtbewoners aanwezig waren. In november 2020 was er een tweede bijeenkomst waarin alle reacties en opmerkingen vanuit de eerste bijeenkomst zoveel mogelijk zijn meegenomen. Het plan werd positief ontvangen. In januari 2020 was nog een derde bijeenkomst en in april 2021 heeft de omgeving een videopresentatie ontvangen waarop mensen via een digitaal formulier op hebben kunnen reageren. De reacties zijn beantwoord, waarna het bestemmingsplan in augustus 2021 ter inzage is gelegd. Dit omdat het huidige bestemmingsplan geen woningbouw toestaat. Het realiseren van het woningbouwplan en daarmee dus ook het instellen van eenrichtingsverkeer wordt pas uitgevoerd nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is vastgesteld.

Om de rechtstreeks bij het verkeersbesluit betrokken belangen goed af te kunnen wegen verdient het de aanbeveling om, vooral bij complexe en omstreden maatregelen, een voorbereidingsprocedure te volgen. Hier is van afgezien omdat de maatregel geen complexe maatregel betreft en de belangen voldoende in beeld zijn.

Overleg met de Nationale Politie heeft plaatsgevonden in de Werkgroep Verkeer, waarin de door de korpschef gemachtigde medewerker verkeersadvisering, alsmede de Brandweer en Connexxion, vertegenwoordigd zijn. Op 09-11-2021 is dit besluit behandeld in de werkgroep. De leden van de Werkgroep gaan akkoord met de voorgestelde maatregelen.

 

Publicatie

Het besluit wordt gepubliceerd in het digitale Gemeenteblad van Haarlemmermeer.

 

Besluiten

In overeenstemming met de tekening met het nummer DO-008, die een onderdeel is van dit besluit, wordt besloten tot de volgende verkeersmaatregel:

1. Het instellen van eenrichtingsverkeer door het plaatsen van borden conform model C2 en C3 uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op de volgende locaties in Nieuw-Vennep:

a. bord C2 op de parkeerstraat ter hoogte van de Dotterbloemstraat;

b. bord C3 op de parkeerstraat ter hoogte van de Veldbloemstraat.

Onder beide verkeersborden wordt onderbord OB54 toegepast om de (brom)fietsers van het eenrichtingsverkeer uit te zonderen.

2. Dit besluit ter openbare kennis te brengen op 9-12-2021.

 

 

Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer

namens dezen,

de gemeentesecretaris,

voor deze,

de teammanager Vakdisciplines,

 

 

S. Sasburg

 

Terinzagelegging

Het besluit wordt gepubliceerd in het digitale Gemeenteblad van Haarlemmermeer (overheid.nl). Het besluit en de tekening waarop de maatregelen staan aangegeven, liggen gedurende zes weken vanaf de publicatiedatum voor een ieder na een telefonische afspraak ter inzage op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur in het Informatiecentrum van het raadhuis, Raadhuisplein 1 in Hoofddorp.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, binnen zes weken na publicatie van dit besluit een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer, het cluster Juridische Zaken van het team Ondersteuning, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, p/a Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan als het bezwaarschrift is ingediend en onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dat vereist. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Naar boven