De verordening tot eerste wijziging van de “Verordening van de gemeenteraad van de gemeente ’s-Hertogenbosch, houdende regels betreffende de heffing en de invordering van leges 2022 en bijbehorende tarieventabel 2022”.

De gemeenteraad van 's-Hertogenbosch in zijn openbare vergadering van 7 december 2021;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 november 2021, regnr. 11769772;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, 216 en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

heeft vastgesteld:

 

Artikel 1

 

Titel 1, hoofdstuk 5 (Rijbewijzen) van de tarieventabel 2021 behorende bij de “Legesverordening 2021” wordt gelezen als volgt:

Rijbewijzen Hoofdstuk 5

De leges bedragen voor:

a.

het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs (NRD creditcardmodel)

41,60

b.

Het tarief genoemd in lid a geldt tot aan de verhoging van de rijkskostencomponent door de invoering van de Wet digitale overheid (34.792). Vanaf de inwerkingtreding van genoemde wet geldt dan een tarief van

 

 

 

 

45,10

c.

Het tarief als genoemd in onderdeel a. van dit hoofdstuk wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

34,10

 

Artikel 2
  • 1.

   Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking, met dien verstande dat de bepalingen die ingevolge deze verordening worden gewijzigd van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor de in het derde lid genoemde datum van ingang van heffing hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het derde lid genoemde datum van ingang van heffing, blijven de bepalingen die ingevolge deze verordening worden gewijzigd gelden voor de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

  • 3.

   De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

 

 

Verordening tot eerste wijziging van de “Verordening van de gemeenteraad van de gemeente ’s-Hertogenbosch, houdende regels betreffende de heffing en de invordering van leges 2022 en de bijbehorende tarieventabel 2022”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 7 december 2021.

De griffier,

Drs. W.G. Amesz,

De burgemeester,

Drs. J.M.L.N. Mikkers,

Naar boven