Besluit van het college van de gemeente Lelystad houdende regels inzake subsidie voor een gesloten kassasysteem (Subsidieregeling gesloten kassasysteem Lelycentre)

Nummer:

 

Het college van de gemeente Lelystad;

 

gelet op:

 

artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de navolgende ‘Subsidieregeling gesloten kassasysteem Lelycentre’.

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 

Deze subsidieregeling verstaat onder:

 

 • a.

  ASVL: Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad.

 • b.

  Gesloten kassasysteem: een systeem wat zorgt voor een veilige verwerking van contant geld. De klant werpt contant geld in het systeem en het systeem geeft automatisch wisselgeld terug.

 • c.

  Ondernemer: de rechtspersoon die een onderneming, als bedoeld in de Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad, in stand houdt.

 • d.

  De-minimisverordening: de Europese de-minimisverordeningen zoals genoemd onder het begrip “de-minimisverordening” in de Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad.

 

Artikel 2. Toepassingsbereik

 

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 5 bedoelde activiteiten en voor zover passend binnen het gestelde in de ASVL.

 

Artikel 3. Doelgroep

 

De subsidie kan worden aangevraagd:

 

tot 1 augustus 2021 uitsluitend door ondernemers die zijn gevestigd in het winkelcentrum Lelycentre te Lelystad.

 

Artikel 4. Europees steunkader

 

 • 1.

  Deze regeling wordt uitgevoerd in lijn met de regels van de-minimisverordening;

 • 2.

  Bij de aanvraag dient de ondernemer een naar waarheid ingevulde de-minimisverklaring in.

 

Artikel 5. Activiteiten

 

Subsidie kan worden verstrekt voor het aanschaffen van een gesloten kassasysteem.

 

Artikel 6. Voorwaarden en verplichtingen

 

 • 1.

  De aanvraag tot het verlenen van subsidie is uitsluitend bedoeld voor de aanschaf van een gesloten kassasysteem;

 • 2.

  Het gesloten kassasysteem dient te zijn van een merk/model/type dat is toegelaten op de Nederlandse markt en voldoet aan de technische criteria genoemd in artikel 7.

 • 3.

  De ondernemer verplicht zich bij het verlenen van de subsidie tot deelname aan een evaluatie die uiterlijk 2 jaar na aanschaf van het systeem in samenwerking met de gemeente plaatsvindt;

 

Artikel 7. Technische voorwaarden

 

Het gesloten kassasysteem moet voldoen aan technische criteria die erin voorzien dat er geen vals geld in omloop wordt gebracht.

 

Artikel 8. Subsidiabele kosten

 

 • 1.

  Voor subsidie komen alleen in aanmerking de redelijkerwijs te maken kosten die direct verbonden zijn met de aanschaf van een gesloten kassasysteem als bedoeld in artikel 5.

 • 2.

  De te maken kosten dienen aantoonbaar te zijn middels een aantal bewijsstukken zoals genoemd in artikel 15 van deze subsidieregeling.

 

Artikel 9. Kosten die niet voor subsidie in aanmerking komen

 

Niet voor subsidie in aanmerking komen in ieder geval:

 • 1.

  personeel en eigen uren;

 • 2.

  kosten die al op andere wijze zijn of worden gesubsidieerd;

 • 3.

  de aan de subsidie-aanvrager in rekening gebrachte BTW die door hem kan worden teruggevorderd.

 

Artikel 10. Hoogte van de subsidie

 

 • 1.

  De subsidie bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten;

 • 2.

  Het maximale subsidiebedrag bedraagt € 3.000,- per aanvraag

 

Artikel 11. Aanvraag

 

 • 1.

  De verplichtingen zoals opgenomen in artikel 8, lid 3, 4 en 5 van de ASVL zijn niet van toepassing.

 • 2.

  De aanvrager maakt gebruik van het door het college vastgestelde aanvraagformulier dat op de gevraagde subsidie van toepassing is.

 • 3.

  Bij de aanvraag moeten de navolgende bijlagen worden ingediend:

  • a.

   Offerte van een gesloten kassasysteem waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de technische criteria zoals omschreven in artikel 7;

  • b.

   Een de-minimisverklaring.

 

Artikel 12. Aanvraagtermijnen

 

 • 1.

  Een subsidieaanvraag moet worden ingediend vóórdat een opdracht is verstrekt voor de aanschaf van een gesloten kassasysteem

 • 2.

  Een aanvraag tot subsidie moet vóór 1 augustus 2021 door het college zijn ontvangen.

 

Artikel 13. Subsidieplafond en wijze van verdeling

 

 • 1.

  Voor het verlenen van subsidies op grond van deze subsidieregeling is er een subsidieplafond vastgesteld van € 20.000,00.

 • 2.

  Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschieden in volgorde van de datum van ontvangst bij het college, geschiede met inachtneming van artikel 10 lid 2, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 3.

  Alleen volledige subsidieaanvragen worden in behandeling genomen. Indien een onvolledige aanvraag is ingediend, wordt de aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet Bestuursrecht een redelijke hersteltermijn geboden om de aanvraag te completeren. Wordt binnen de hersteltermijn het gevraagde niet aangeleverd, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

 • 4.

  Indien de aanvrager met toepassing van het derde lid van dit artikel de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, is bepalend voor de datum van ontvangst, het moment waarop de aanvraag compleet is.

 • 5.

  Indien er op dezelfde dag meerdere aanvragen zijn ontvangen, geschiedt honorering op het tijdstip van binnenkomst.

 

Artikel 14. Overige verplichtingen

 

 • 1.

  Uiterlijk op 31 december 2021 dient het gesloten kassasysteem te zijn geïnstalleerd en dienen alle daarvoor gemaakte kosten te zijn betaald.

 

Artikel 15. Eindverantwoording

 

 • 1.

  Binnen 12 weken na installatie van het gesloten kassasysteem dient het verzoek tot vaststelling met eindverantwoording worden ingediend.

 • 2.

  Bij de eindverantwoording dient de subsidieontvanger in ieder geval te overleggen:

  • a.

   Een getekende opdrachtbevestiging voor aanschaf gesloten kassasysteem, waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de technische criteria zoals omschreven in artikel 7 ;

  • b.

   De facturen en bankafschriften waaruit blijkt dat de te verantwoorde kosten zijn betaald;

  • c.

   Een foto van het gesloten kassasysteem op locatie voorzien van een datum.

  • d.

   Een bewijsstuk waaruit een datum van installatie blijkt

 

Artikel 16. Hardheidsclausule

 

 • 1.

  Het college kan in bijzondere gevallen, met uitzondering van de artikelen 1 t/m 11 gelet op het belang van een aanvrager, artikelen van deze subsidieregeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing, naar oordeel van het college, leidt tot onbillijke of onevenredige gevolgen.

 • 2.

  Toepassing van het vorige lid wordt gemotiveerd in de subsidiebeschikking.

 

Artikel 17. Slotbepalingen

 

 • 1.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling gesloten kassasysteem Lelycentre.

 • 2.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag nadat deze regeling bekend is gemaakt.

 • 3.

  Deze subsidieregeling heeft een looptijd tot 1 januari 2022 en treedt daarna uit werking;

 • 4.

  Indien een aanvraag wordt ingediend vóór 1 augustus 2021, maar de uitvoering vindt plaats na deze datum, wordt deze aanvraag beoordeeld en verantwoord op grond van deze regeling.

 

 

 

Lelystad 2 februari 2021

Het college van de gemeente Lelystad,

de secretaris, de burgemeester,

Aanvraagformulier subsidieregeling “Gesloten kassasysteem Lelycentre”

Dit formulier kunt u gebruiken voor het aanvragen van bovengenoemde subsidie. Alle subsidieaanvragen worden getoetst aan de Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad (hierna ASVL) en aan de betreffende subsidieregeling. .

 

Wanneer kunt u voor subsidie in aanmerking komen?

 • als u een activiteit heeft die gericht is op de gemeente Lelystad en haar inwoners;

 • die voldoet aan de voorwaarden van de ASVL en de betreffende subsidieregeling;

 • en waarvan het subsidieplafond (maximum aan financiële middelen) nog niet is bereikt.

 

Hoe vraagt u subsidie aan?

 • door het aanvraagformulier volledig in te vullen, te ondertekenen en op tijd in te dienen via:

  • post: Gemeente Lelystad, t.a.v. het subsidiebureau, Postbus 91, 8200 AB Lelystad;

  • (voorkeur) mail: via subsidiebureau@lelystad.nl.

 • door alle noodzakelijke bijlagen mee te sturen. Zie punt 3 van dit formulier.

Op welk moment kunt u subsidie aanvragen?

 • Vanaf datum inwerkingtreding subsidieregeling tot uiterlijk 1 augustus 2021;

 • U gebruikt het voorgeschreven aanvraagformulier;

 • Subsidie kan worden aangevraagd voor de kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van de activiteiten, als bedoeld in artikel 5 en 8 van de subsidieregeling;

 • De aanvraag moet worden ingediend vóórdat een opdracht is verstrekt voor de aanschaf van een gesloten kassasysteem;

 • Toekenning van de subsidie vindt (mede) plaats op basis van de ingeleverde offerte(s).

 

Wat heeft u nodig om dit formulier in te vullen?

 • kennis van de bepalingen die zijn opgenomen in de ASVL en de desbetreffende subsidieregeling;

 • bijlagen zoals opgenomen in de desbetreffende subsidieregeling.

 •  

Na verzending van dit formulier:

 • ontvangt u een bevestiging per e-mail dat wij uw subsidieaanvraag hebben ontvangen;

 • ontvangt u binnen enkele weken bericht of uw aanvraag volledig is en binnen welke termijn op uw aanvraag wordt beslist.

 

Nog vragen?

Heeft u vragen over het invullen van dit formulier? Neem dan contact op met het subsidiebureau via telefoonnummer 140320 of via subsidiebureau@lelystad.nl.

 

 

1. ALGEMENE GEGEVENS AANVRAGER

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam organisatie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KVK-nummer:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorletters:

 

 

 

 

Tussenvoegsel:

 

 

 

 

Achternaam:

 

 

 

 

Geslacht □ Man □ Vrouw

 

 

 

Geboortedatum:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Straat:

 

 

 

 

 

Huisnummer:

 

 

 

 

Postcode:

 

 

 

 

 

Plaats:

 

 

 

 

 

E-mailadres:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefoonnummer:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op welk bankrekeningnummer kan de subsidie worden overgemaakt?

 

 

 

 

 

IBAN:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten name van:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. AANVRAAG SUBSIDIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik vraag subsidie aan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als ondernemer/rechtspersoon gevestigd in het winkelcentrum “Lelycentre” te Lelystad

 

 

 

Voor een gesloten kassasysteem die voldoet aan artikel 4 en 7 van de subsidieregeling

 

 

 

Voorziene kosten?

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoogte aangevraagde subsidie?

 

 

(max € 3.000,-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. BIJLAGEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offerte(s) van het gesloten Kassasysteem

 

 

 

 

 

 

HYPERLINK "http://www.lelystad.nl/subsidies" Een ingevulde de-minimis verklaring (zie ook www.lelystad.nl/subsidies)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. VERKLARING EN ONDERTEKENING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De aanvrager verklaart:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•    

alle gegevens in het aanvraagformulier en de bijlagen naar waarheid en beste weten te hebben verstrekt;

•    

bekend te zijn met en zich te houden aan de voorwaarden en verplichtingen zoals bepaald in de ASVL en de

 

subsidieregeling “Gesloten kassasysteem Lelycentre”

 

 

 

 

 

•    

bereid te zijn aanvullende informatie te verstrekken aan de gemeente Lelystad indien dit nodig blijkt voor de

 

beoordeling van de aanvraag of een steekproef.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(plaats en datum)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam tekeningsbevoegde:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(handtekening)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar boven