Registratie aanduiding politieke groepering

 

Volgens artikel G3 van de Kieswet maakt de voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Hoorn bekend dat het centraal stembureau bij zijn beschikking van 2 december 2021 het registratieverzoek van ÉénHoorn heeft goedgekeurd om voor de verkiezingen van de leden van de raad de volgende aanduiding van deze politieke groepering te registreren:

 

ÉénHoorn

 

Belanghebbenden kunnen uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van deze publicatie in beroep gaan door het indienen van een beroepschrift in tweevoud bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Plaats: Hoorn

Datum: 2 december 2021

Naar boven