Gemeenteblad van Zandvoort

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZandvoortGemeenteblad 2021, 4444Beschikkingen | afhandelingZandvoort, verleende omgevingsvergunning Mr. Troelstrastraat 18, ODIJ-Z-20-085380, gevelwijziging voorzijde, 29 december 2020 Het college van burgemeester en wethouders heeft de bovenstaande omgevingsvergunning op grond van de Wabo verleend.

De hierboven genoemde verleende vergunningen/genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage of digitaal in te zien op de computer in de hal van raadhuis. U kunt ze inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. Indien het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.

U richt uw bezwaarschrift met vermelding van "bezwaar" in de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 511, 2003 PB Haarlem. Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de website van de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Gemotiveerde bezwaarschriften tegen bovengenoemd besluit kunnen gedurende 6 weken na de dag van verzending van het besluit worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders Postbus 511, 2003 PB in Haarlem, onder vermelding van “bezwaar” in de linkerbovenhoek. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. U kunt ook met een DigiD een verzoek om voorlopige voorziening digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.