Wijziging Financiële verordening gemeente Doesburg 2020 (bijlage)

De gemeenteraad van de gemeente Doesburg

Besluit

Zonder verdere beraadslagingen en zonder hoofdelijke stemming is besloten de afschrijvingstabel behorende bij artikel 9 van de financiële verordening 2020 conform bijgaand concept vast te stellen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021.

Bijlage afschrijvingsbeleid bij artikel 9

Afschrijvingsbeleid immateriële vaste activa

De volgende immateriële vaste activa worden lineair afgeschreven in:

 • a.

  maximaal 10 jaar: bijdragen aan activa in eigendom van derden;

 • b.

  5 jaar: kosten voor onderzoek en ontwikkeling;

 • c.

  5 jaar: computerapplicaties.

Afschrijvingsbeleid materiële vaste activa met economisch nut

Activa met economisch nut en een verkrijgingsprijs van minder dan € 2.500 worden niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. Gronden en terreinen worden altijd geactiveerd.

 

Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven.

 

De volgende materiële vaste activa met economisch nut worden lineair afgeschreven in:

 • a.

  maximaal 40 jaar: rioleringen;

 • b.

  10 jaar: aanleg tijdelijke terreinwerken;

 • c.

  40 jaar: nieuwbouw woonruimten en schoolgebouwen;

 • d.

  40 jaar: nieuwbouw kantoren en bedrijfsgebouwen;

 • e.

  10 jaar: nieuwbouw tijdelijke woonruimten en tijdelijke bedrijfsgebouwen;

 • f.

  25 jaar: renovatie, restauratie en aankoop woonruimten, en schoolgebouwen;

 • g.

  25 jaar: renovatie, restauratie en aankoop kantoren en bedrijfsgebouwen;

 • h.

  15 jaar: technische installaties in bedrijfsgebouwen;

 • i.

  10 jaar: veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen;

 • j.

  10 jaar: telefooninstallaties;

 • k.

  5 jaar: automatiseringsapparatuur;

 • l.

  10 jaar: kantoormeubilair en schoolmeubilair;

 • m.

  15 jaar: motorvaartuigen;

 • n.

  maximaal 10 jaar: zware transportmiddelen en schuiten;

 • o.

  7 jaar: aanhangwagens, personenauto’s en lichte motorvoertuigen;

 • p.

  25 jaar: zonnepanelen;

 • q.

  15 jaar: zoutstrooiers.

Afschrijvingsbeleid materiële vaste activa met maatschappelijk nut

De volgende materiële vaste activa met maatschappelijk nut worden lineair afgeschreven in:

 • a.

  maximaal 25 jaar: parken, sportvelden en groenvoorzieningen;

 • b.

  maximaal 25 jaar: wegen, pleinen en rotondes;

 • c.

  maximaal 40 jaar: tunnels, viaducten en bruggen;

 • d.

  maximaal 25 jaar: geluidswallen;

 • e.

  20 jaar: armaturen openbare verlichting;

 • f.

  Maximaal 60 jaar: lichtmasten openbare verlichting;

 • g.

  10 jaar: straatmeubilair;

 • h.

  maximaal 20 jaar: havens, kades, sluizen en waterkeringen;

 • i.

  maximaal 20 jaar: waterwegen, waterbergingen en walbeschoeiing;

 • j.

  25 jaar: pompen en gemalen;

 • k.

  maximaal 40 jaar: urnenmuur.

Vastgesteld door de raad van de gemeente Doesburg op 25 november 2021

Naar boven