Gemeente Amsterdam – kennisgeving inspraakprocedure wijziging van de beleidsnotitie ‘compensatie en herplant van bomen’

Het college van burgemeesters en wethouders heeft op 26 oktober 2021 het concept besluit tot de wijziging van de beleidsnotitie ‘compensatie en herplant van bomen’ vrijgegeven voor inspraak.

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

gelet op artikel 160 van de Gemeentewet,

besluit de notitie ‘Compensatie en herplant van bomen’ als volgt te wijzigen:

Op de titelpagina de omschrijving te wijzigen:

Was: Uitwerking van de Amsterdamse Bomenverordening 2014 over dewerking en de inzet van de financiële middelen uit het gemeentelijkherplantfonds.

Wordt: Een uitwerking van de Amsterdamse Bomenverordening 2014 over de toepassing van artikel 7 uit de Bomenverordening 2014. Over compensatie, herplant en de inzet van de financiële middelen uit het gemeentelijk herplantfonds.

Op pagina 2 de volgende alinea’s te vervangen:

Was: De algemene Herplantplicht, in de bomenverordening van 2014, schrijft voor dat een te kappenboom wordt vervangen door één of meer bomen van in totaal gelijke ‘boomwaarde’. Ook voorzietde verordening in een gemeentelijk herplantfonds, dat financiële compensatie van bomenmogelijk maakt. Wanneer gekapte bomen niet fysiek gecompenseerd kunnen worden, word degeldwaarde die deze bomen vertegenwoordigen, in het fonds gestort. Deze middelen wordenvervolgens benut voor aanplant van bomen elders in de stad.Op 1 oktober 2016 is de nieuwe Bomenverordening van kracht. Hierin staat in artikel 7 deHerplantplicht, waarbij het mogelijk is om bomen fysiek (één op één) te compenseren of als datniet mogelijk is dat de monetaire waarde wordt gestort in het gemeentelijk herplantfonds.

Wordt:

In artikel 7, eerste lid van de Bomenverordening 2014 wordt bepaald dat in beginsel altijd een herplantplicht als voorschrift aan de vergunning wordt verbonden. Alleen als zwaarwegende omstandigheden zich daartegen verzetten kan worden afgezien van de herplantplicht .

Met het tweede lid van artikel 7 wordt beoogd om bij herplant zoveel mogelijk te streven naar herplant met vergelijkbare aantallen bomen van vergelijkbare leeftijd of dikte. De omschrijving geeft ruimte om al naar gelang de omstandigheden het meest haalbare resultaat na te streven.

Ook voorziet de verordening in een gemeentelijk herplantfonds , dat financiële compensatie van bomen mogelijk maakt. Wanneer gekapte bomen niet fysiek gecompenseerd kunnen worden, kan de geldwaarde die deze bomen vertegenwoordigen, in het fonds gestort worden. Deze middelen worden vervolgens benut voor aanplant van bomen elders in de stad.

Onder het kopje ‘Een grondslag voor compensatie’ komen de volgende alinea’s te vervallen.

Denken in ecosysteemdiensten biedt een breder palet van compensatiemogelijkheden dan boom voorboom. Bij compensatie van ecosysteemdiensten past de gedachte dat een gekapte boom niet per se als boom hoeft te reïncarneren, maar ook kan worden vervangen door andere vormen van groen, zoals kruiden of struiken. Je zou kunnen zeggen dat het gaat om het vervangen van het volume aan chlorofyl van de gekapte boom. Ook compenseren door het verbeteren van groeiomstandigheden past in deze gedachtenlijn. Bomen ontwikkelen zich immers beter (en leveren dus ook meer ecosysteemdiensten) op betere groeiplaatsen. Een vervangende boom planten op een kansloze groeiplaats is kapitaalvernietiging.

Pagina 3 alinea onder het kopje ‘herstructurering apart benaderen’ is herschreven.

Was:

Herstructurering: apart benaderen

Hoe wordt dit principe in de praktijk van de vergunningverlening toegepast? Eenvoudig gesteld doen zich bij kapaanvragen twee situaties voor:

 • 1.

  Kap van bomen door gemeentelijke beheerorganisaties of door particulieren. Dit betreft kapaanvragen voor beperkte aantallen bomen in situaties waarin de stedelijke omgeving niet wezenlijk verandert. Het kan gaan om inboeten1, profielwijziging, herstel van kademuren of vanwege veiligheid. In deze gevallen kunnen bomen gewoonlijk ter plekke vervangen worden. Boom-door-boom vervanging is hierin de eenvoudigste en geprefereerde oplossing. Als dat niet mogelijk is, wordt financieel gecompenseerd met behulp van het herplantfonds.

 • 2.

  Kap van bomen bij stedelijke herstructureringen en grote groenrenovaties. Dit betreft kapaanvragen voor grotere aantallen bomen, doorgaans in het kader van een stedelijke of een ‘groene’ herstructurering. Denk aan een bomenrijk stadsrandgebied dat wordt omgevormd tot een woon- of kantorengebied (Zuidas, Science Park, Amstelkwartier) of de renovatie van een park of een volkstuinpark waarbij het bomenbestand wordt uitgedund. In dit soort projecten is het meestal niet mogelijk elke boom fysiek te compenseren. In veel gevallen gaat het hierbij om een vergunningaanvraag uit hoofde van een grootstedelijk project (herstructurering, renovatie, gebiedsontwikkeling). Zulke kapaanvragen maken veelal deel uit van Fase 4 van het Plaberum (Uitvoeringsfase).

  Indien gelijkwaardige herplant niet (volledig) tot de mogelijkheden behoort is financiële compensatie mogelijk, voor de hoeveelheid bomen die NIET herplant kunnen worden. Storting dient plaats te vinden in het Amsterdamse herplantfonds of in een projectgebonden herplantfonds dat standaard is bij dit soort stedelijke bouwprojecten.

Wordt:

Veel voorkomende situaties

Hoe wordt dit principe in de praktijk van de vergunningverlening toegepast? Eenvoudig gesteld doen zich bij het verbinden van een herplantplicht aan kapvergunningen de volgende situaties voor, waarbij in alle situaties wordt gestreefd naar een gelijkwaardige herplant maar daaraan per situatie een verschillende invulling wordt gegeven.

 • 1.

  Kap van bomen door particulieren in veelal (binnen)tuinen.

 • Dit betreft veelal kapaanvragen voor beperkte aantallen bomen in situaties waarin de stedelijke omgeving niet wezenlijk verandert. De groenadviseur van de gemeente adviseert over de aanvraag en indien de kapvergunning wordt verleend, is het uitgangspunt op grond van artikel 7 Bomenverordening dat een boom die wordt gekapt, door een boom wordt vervangen. Maatwerk is nodig om te bepalen welke eisen worden gesteld aan grootte van de herplantmaat en grootte van de uiteindelijke volwassen boom (welke soort boom wordt herplant ). Dit is mede afhankelijk van de tuin (grootte, ligging, gebruik) en de toegankelijkheid, en de staat of leeftijd van de te kappen boom. Het advies van de gemeentelijke groenadviseur is hierin leidend en gericht op herstel van het groenbeeld in de tuin. Dat betekent dat in bijv. kleine binnentuinen gekozen kan worden om in plaats van een boom, boomvormers terug te planten. In sommige situaties, bijvoorbeeld als het gaat om tuinen van instellingen, woningbouwverenigingen of het particuliere terrein rond bedrijven kan de groenadviseur tot de conclusie komen dat toepassing van de tabellen (zie hierna) redelijk is.

 • 2.

  Kap van bomen door (vaak) gemeentelijke beheerorganisaties.

 • Dit betreft kapaanvragen voor bomen in de openbare ruimte in situaties waarin de stedelijke omgeving niet wezenlijk verandert. Het volgt meestal uit het onderhoud van de stad. Het kan gaan om inboeten (het vervangen van zieke of oude bomen), profielwijziging of groot onderhoud aan de weg, herstel van kademuren of vanwege veiligheid. In deze gevallen kunnen bomen gewoonlijk ter plekke vervangen worden. Boom-door-boom vervanging is ook hier het uitgangspunt. De gemeentelijke groenadviseur gaat bij zijn advies over de herplant uit van de boommaat in het Handboek Groen (onderdeel van de Puccinimethode). Als vervanging van de boom ter plekke niet meer mogelijk is, en ook elders in het plangebied niet kan worden herplant , kan in de vergunning de mogelijkheid worden geboden tot financiële compensatie door storting van de monetaire waarde van de gevelde boom in het herplantfonds zodat elders een boom kan worden gerealiseerd.

 • 3.

  Kap van bomen bij stedelijke herstructureringen en grote groenrenovaties.

 • Dit betreft kapaanvragen voor grotere aantallen bomen, doorgaans in het kader van een stedelijke of een ‘groene’ herstructurering. De aanvragers zijn vaak bouwondernemers, maar ook gemeentelijke beheerorganisaties. Denk aan een bomenrijk stadsrandgebied dat wordt omgevormd tot een woon- of kantorengebied ( Zuidas , Science Park, Amstelkwartier) of de renovatie van een park of een volkstuinpark waarbij het bomenbestand wordt uitgedund. Uitgangspunt is om gevelde houtopstanden te vervangen door een gelijkwaardige houtopstand. Dat betekent dat een te kappen boom moet worden vervangen door een gelijkwaardige boom. Dat wil zeggen dat de boom vervangen moet worden door een boom met dezelfde fysieke boomwaarde, uitgedrukt in leeftijd, of stamdikte als maat voor de leeftijd. Het is daarbij mogelijk een boom te vervangen door meerdere bomen, mits die samen gelijkwaardig zijn aan de gevelde boom. De herplant dient in principe plaats te vinden in het plangebied.

 • ls dat niet mogelijk is, dan kan de herplant nabij het plangebied plaatsvinden. In dit soort projecten is het echter meestal niet mogelijk om een gelijkwaardige houtopstand op of nabij de locatie te realiseren. In veel gevallen gaat het hierbij om een vergunningaanvraag uit hoofde van een grootstedelijk project (herstructurering, renovatie, gebiedsontwikkeling). Zulke kapaanvragen maken veelal deel uit van Fase 4 van het Plaberum (Uitvoeringsfase). Indien gelijkwaardige herplant niet (volledig) tot de mogelijkheden behoort is financiële compensatie mogelijk, voor de hoeveelheid bomen die NIET herplant kunnen worden. Storting dient plaats te vinden in het Amsterdamse oftewel gemeentelijk herplantfonds .

Daarnaast zullen er situaties zijn die niet onder de 3 hierboven genoemde situaties vallen. Per situatie wordt bekeken wat wenselijk en redelijk is, uitgaande van de herplantplicht en het streven naar gelijkwaardige herplant .

Op pagina 4 worden de alinea’s onder ‘Het herplantfonds’ verplaatst naar verder in de notitie, waar de regels staan over het herplantfonds, en herschreven.

Was:

Het herplantfonds

Het gemeentelijk herplantfonds maakt het mogelijk bomen tijdelijk als geld ‘op de bank te zetten’, zodat dit geld later weer omgezet kan worden in bomen en groen. Het resultaat dat hiermee wordt beoogd, is het versnellen van de stedelijke planvorming zonder dat dit ten koste gaat van de totale hoeveelheid groen in de stad. Vergunningaanvragers die financieel compenseren, storten het verschuldigde geldbedrag op het rekeningnummer van Middelen en Control, Gemeente Amsterdam. De financiële boekhouding en rapportage wordt binnen de gemeente uitgevoerd door Ruimte en Duurzaamheid. Ook projectgebieden met een lokaal herplantfonds storten in het gemeentelijke fonds, wanneer middelen niet binnen de door de vergunningverlener gestelde periode kunnen worden besteed.

Wordt:

Gemeentelijk herplantfonds

Het gemeentelijk herplantfonds maakt het mogelijk bomen tijdelijk als geld ‘op de bank te zetten’, zodat dit geld later weer omgezet kan worden in bomen en groen. Het resultaat dat hiermee wordt beoogd, is het versnellen van de stedelijke planvorming zonder dat dit ten koste gaat van de totale hoeveelheid groen in de stad.

Vergunningaanvragers die niet fysiek kunnen herplanten en daarom financieel moeten compenseren, storten het verschuldigde geldbedrag op het rekeningnummer van Middelen en Control, Gemeente Amsterdam. De financiële boekhouding en rapportage wordt binnen de gemeente uitgevoerd door Ruimte en Duurzaamheid.

Er worden geen projectgebonden herplantfondsen meer vastgesteld. Projectgebonden herplantfondsen , fondsen voor afgebakende, projectgebonden gebieden, die reeds bestonden voor het vaststellen van deze beleidsregels, blijven bestaan.

De alinea onder het kopje ‘Bomenboekhouding’ is verplaatst naar verder in de notitie.

Onder de kop ‘Uitwerking compensatie bomen’:

De titel ‘1. Kap van bomen door gemeentelijke beheerorganisatie of door particulieren’ is vervangen door de kop ‘Fysieke compensatie middels bepaling fysieke boomwaarde

De alinea hieronder is aangepast.

Was:

De Bomenverordening 2014 schrijft voor dat gevelde houtopstanden worden vervangen door een gelijkwaardige houtopstand. Het is daarbij mogelijk een boom te vervangen door meerdere bomen, mits die samen gelijkwaardig zijn aan de gevelde boom. De ‘munteenheid’ voor vervanging is de fysieke boomwaarde, uitgedrukt in leeftijd (of stamdikte als maat) voor leeftijd. Hieronder de bestaande en te handhaven wijze van compenseren. Deze manier van compenseren wordt al sinds 2008 toegepast bij de grootstedelijke vergunningen en bij het merendeel van de bestuurscommissies.

Wordt:

De Bomenverordening 2014 schrijft voor dat gevelde houtopstanden kúnnen worden vervangen door een gelijkwaardige houtopstand. Het is daarbij mogelijk een boom te vervangen door meerdere bomen, mits die samen gelijkwaardig zijn aan de gevelde boom. Waar in de vergunning besloten wordt tot het opleggen van een herplantplicht waarbij een gelijkwaardige houtopstand teruggeplant moet worden, zal de fysieke boomwaarde van de te vellen houtopstand bepaald moeten worden. De ‘munteenheid’ voor vervanging is de fysieke boomwaarde, uitgedrukt in leeftijd (of stamdikte als maat) voor leeftijd.

Daar waar in de notitie naar de ‘Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied’ wordt verwezen als vergunningverlener, is dit aangepast naar ‘Bestuurscommissies danwel de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied’

Tabel 1 en 2 op pagina 5 is gewijzigd naar een eenvoudiger toe te passen tabel:

Was:

Tabel 1. Omrekentabel herplant aantal bomen op basis van de leeftijd van de gekapte bomen.

Leeftijd in jaren

Aantal te herplanten ‘Standaardbomen’ stamomtrek 18-20 cm op 1 m hoogte

< 16

1

16-23

2

24-31

3

32-39

4

40-47

5

48-55

6

56-63

7

64-71

9

72-79

10

80-87

11

88-95

12

 

Tabel 2. Omrekentabel van ‘standaardboom’ naar dunnere of dikkere bomen (omtrek gemeten op 1 meter hoogte)

Herplant met stamomtrek van 14-17 cm

‘standaardboom’

Stamomtrek van 18-20 cm

Herplnat met stamomtrek van 21-35 cm

Herplant met stamomtrek van 36-45 cm

Herplant met stamomtrek van 46-55 cm

Factor 2,0

Factor 1,0

Factor 0,5

Factor 0,25

Factor 0,1

 

Wordt:

Leeftijd in jaren

Aantal te herplanten bomen (stamomtrek 18-20 cm op 1 m hoogte)

Herplant van één dikkere boom met stamomtrek van …. cm

tot en met 15

1

18 – 20

16-23

2

20 – 25

24-31

3

25 – 30

32-39

4

30 – 35

40-47

5

35 – 40

48-55

6

40 – 45

56-63

7

45 – 50

64-71

9

50 – 60

72-79

10

60 – 70

80-87

11

70 – 80

88-95

12

80 – 90

 

Ten gevolgde daarvan is op plekken waar naar de tabel 1 of 2 verwezen wordt, dit aangepast naar tabel 1, kolom 1 respectievelijk tabel 1, kolom 2.

De volgende alinea is toegevoegd:

Uiteindelijk adviseert de groenadviseur aan de hand van de bepaalde monetaire waarde en met inachtneming van de feitelijke omstandigheden op welke wijze het streven naar een gelijkwaardige herplantplicht vorm krijgt.

Onder het kopje ‘Financiële compensatie middels bepaling economische boomwaarde’ is de daaronder staande alinea aangepast:

Was:

De bomenverordening 2014 schrijft voor: “Als herplant niet tot de mogelijkheden behoort, kan aan de vergunning of de jaarvergunning het voorschrift worden verbonden dat de monetaire boomwaarde van de gevelde houtopstand wordt gestort in het van de gemeente of een vergelijkbare gemeentelijke herplantregeling .”

Wordt:

Artikel 7, lid 4, van de bomenverordening 2014 bepaalt: “Als herplant niet tot de mogelijkheden behoort, kan aan de vergunning of de jaarvergunning het voorschrift worden verbonden dat de monetaire boomwaarde van de gevelde houtopstand wordt gestort in het gemeentelijke herplantfonds . De volgende stappen dienen te worden gezet bij het verbinden van een voorschrift tot financiële compensatie aan een vergunning:

De zin ‘Hieronder de nieuwe, aanvullende en bredere toepassing van compenseren. Het voorstel om te kunnen compenseren, waarbij de financiële middelen uit het herplantfonds ook mogen wordeningezet voor ander groen.’ is verwijdert.

De titel ‘2. Kap van bomen bij stedelijke herstructureringen en grote groenrenovaties.’

De gehele alinea daaronder komt te vervallen.

Was:

Bij renovatie en herstructurering wordt, indien en voorzover de gevelde houtopstanden niet fysiek kunnen worden vervangen door een gelijkwaardige houtopstand, gecompenseerd op basis van de monetaire waarde van de in het plangebeid te kappen houtopstanden.

 • 10.

  De monetaire waarde (de geldwaarde) van de te kappen bomen wordt berekend volgens een gestandaardiseerde methode. Momenteel gebeurt dit op basis van de rekenmethode van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB);

 • 11.

  De berekening van de monetaire boomwaarde dient opgesteld of goedgekeurd te zijn door een geregistreerd boomtaxateur (lid NVTB);

 • 12.

  De monetaire boomwaarde wordt bepaald door de aanvrager van de kapvergunning en vastgesteld door de vergunningverlener (Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, in opdracht van het college van burgemeester en wethouders);

 • 13.

  Een gemeentelijk initiatiefnemer heeft de mogelijkheid een projectgebonden herplantfonds in te stellen (of middelen direct over te hevelen aan gemeentelijke herplantfonds). Dit herplantfonds moet wel bestuurlijk worden vastgesteld. Het compensatiebedrag wordt aan dit fonds toegevoegd of geoormerkt opgenomen in een bestaand fonds. Aanvragen uit dit fonds worden beoordeeld door de directeur van het project;

 • 14.

  Het geldbedrag dat de gekapte bomen vertegenwoordigen wordt in het plangebied op onderstaande wijze ingezet:

  • o

   Compensatie van gekapte bomen vindt primair plaats door directe herplant of aanplant van vervangende bomen inclusief de (ondergrondse) voorzieningen die nodig zijn om de bomen tot wasdom te laten komen;

  • o

   Als het plangebied onvoldoende mogelijkheden biedt om alle gekapte bomen fysiek te herplaatsen of te vervangen, wordt het resterende compensatiebudget gebruikt voor:

   • -

    aanplant van vervangende bomen inclusief de voorzieningen die nodig zijn om de bomen tot wasdom te laten komen binnen het plangebied op een later moment;

   • -

    Het verbeteren van de groeiplaatsen van de bestaande bomen en ander groen binnen het plangebied, direct of op een later moment onder voorschrift van punt

 • 15.

   

  • -

   verplanten van bestaande bomen, direct of op een later moment.

  • -

   de aanleg van openbaar groen en natuur in het plangebied, inclusief

 • faunavoorzieningen binnen het plangebied, direct of op een later moment.

 • 15.

  Het compensatiebedrag kan niet worden besteed aan aanleg of beheer van openbare ruimte, water, educatie, informatie, speelvoorzieningen of andere zaken anders dan genoemd onder

 • 16.

   

 • 16.

  In gevallen waarin het onder 14 genoemde niet voorziet, beslist de wethouder Groen op advies van Ruimte en Duurzaamheid, Gemeente Amsterdam;

 • 17.

  De vergunningaanvrager (projectleider) onderbouwt bij aanvraag van de kapvergunning het compensatiebedrag. Het compensatiebedrag dient aan het einde van de stedelijke herstructurering of groenrenovatie te zijn besteed. Elk jaar wordt gerapporteerd aan het college van burgemeester en wethouders en de Omgevingsdienst (vergunningverlener).

Wordt:

Ook bij grote stedelijke projecten, renovatie en herstructurering was en blijft het uitgangspunt dat herplant in of in de directe nabijheid (indien mogelijk) van het projectgebied plaatsvindt. Alleen voor de bomen die niet herplant kunnen worden, kan, indien daartoe een voorschrift aan de vergunning is verbonden, storting van de monetaire waarde in het Amsterdamse herplantfonds plaatsvinden. De mogelijkheid tot het instellen van een projectgebonden herplantfonds is komen te vervallen. Projectgebonden herplantfondsen die reeds bestonden ten tijde van het vaststellen van deze notitie blijven bestaan.

Punt 18 tot en met 21 is daardoor vernummert tot 10 tot en met 13.

Bijlage 1 is verwijderd. Bijlage 4 is verwijderd. Bijlage 2 en 3 zijn daardoor vernummert tot bijlage 1 en 2.

In Bijlage 2 (nu bijlage 1), ‘Rolverdeling vergunningprocedure’ zijn enkele zinnen gewijzigd.

Was:

 • -

  geeft bij het indienen van een kapaanvraag de fysieke of monetaire boomwaarde aan van het te kappen houtopstand inclusief onderbouwing, onder de geldende spelregels;

Wordt:

 • -

  geeft, indien nodig en dat is in ieder geval altijd nodig bij grote projecten, bij het indienen van een kapaanvraag de fysieke of monetaire boomwaarde aan van het te kappen houtopstand inclusief onderbouwing, onder de geldende spelregels;

Was:

 • -

  geeft de kapvergunning af;

Wordt:

 • -

  neemt het besluit op het al dan niet verlenen van een kapvergunning;

Bijlage 3 (nu bijlage 2) ‘Voorbeeldsituaties’ is aangepast.

Was:

Bijlage 3: Voorbeeldsituaties

 • -

  Een storm ontwortelt een boom van dertig jaar oud (leeftijdsklasse 24-31) in een winkelstraat en de gemeente is genoodzaakt de boom te verwijderen. Het blijkt niet mogelijk een boom van dezelfde dikte terug te planten. Ter compensatie worden drie standaardbomen’ met een stamomtrek van 18-20 cm omtrek geplant. Als dat niet op

 • -

  Een boomrijk gebied in de stadsrand wordt aangewezen als bouwlocatie. Het is duidelijk dat de gekapte bomen niet volledig in het plan kunnen worden gecompenseerd. Van de gekapte bomen wordt de monetaire waarde bepaald. Dit bedrag wordt door het projectmanagement via de compensatieladder besteed aan nieuwe bomen en groen in het plangebied. Het totale bedrag kan niet in zijn geheel worden besteed. Het restant wordt overgeheveld naar het gemeentelijke herplantfonds .

 • -

  In een plangebied moeten 155 standaardbomen met een stamomtrek van 18-20 cm worden gecompenseerd. Dit kan in de vorm van:

 • -

  78 bomen (factor 0,5) met een stamomtrek van 21-35 cm;

 • -

  38 bomen (factor 0,25) met een stamomtrek van 36-45 cm; of

 • -

  16 bomen (factor 0,1) met een stamomtrek van 46-55 cm.

Wordt:

Bijlage 2: Voorbeeldsituaties

 • -

  Een storm ontwortelt een boom van dertig jaar oud (leeftijdsklasse 24-31) in een winkelstraat en de gemeente is genoodzaakt de boom te verwijderen. Er wordt een boom teruggeplant met de standaardmaat zoals opgenomen in het Handboek Groen (onderdeel van de Puccinimethode).

 • -

  Een boomrijk gebied in de stadsrand wordt aangewezen als bouwlocatie. Het is duidelijk dat de gekapte bomen niet volledig in het plan (of de nabijheid) kunnen worden gecompenseerd. Van het aantal bomen dat niet kan worden herplant , wordt de monetaire waarde bepaald. Dit bedrag wordt gestort in het gemeentelijke herplantfonds .

 • -

  Er wordt een wijk gebouwd in een grootstedelijk project waar op locatie momenteel 1250 bomen groeien.

Uit de plannen blijkt dat 100 bomen kunnen blijven staan. Er worden dus in totaal 1150 bomen gekapt. Volgens beleid moet er als eerste fysiek gecompenseerd worden, dat in dit geval kan voor 650 bomen.

Dat betekent dat van:

1250 (totaal aantal bomen in project)

minus 100 – (bomen die behouden blijven)

minus 650 – (bomen die kunnen worden herplant )

-------

Van 750 bomen de waarde in het gemeentelijk herplantfonds gestort moet worden.

Echter, er worden bomen van verschillende waarden gekapt en van verschillende diktes en leeftijden. Men plaatst een standaardmaat terug. Hoe bereken je dan wat die 750 bomen waard zijn? Dan ga je uit van de gemiddelde waarde van de bomen. Dit gemiddelde bereken je door om te rekenen naar standaardbomen.

In dit project is bepaald dat er 650 bomen terug worden geplaatst die één maat groter zijn dan de standaardboom. Omgerekend zijn dat 1300 standaard bomen.

De 1150 bomen die worden gekapt zijn 25 jaar (1000 stuks) en 40 jaar (150 stuks) oud.

Dat zijn omgerekend naar standaardbomen, 1000 stuks x 3 plus 150 stuks x 5 = 3750 standaardbomen.

In dit gebied blijkt dat de totale monetaire waarde, beoordeeld door een bomentaxateur, van de 1150 te kappen bomen 7.500.000,- is. Hierdoor is één standaardboom = 7.500.000 / 3750 = 2.000,- waard.

Er worden 650 bomen van een grotere maat teruggeplant , dat zijn omgerekend 1300 standaardbomen. De waarde hiervan is 1300 x 2.000 is 260.000,-.

De waarde van de 750 bomen die niet worden teruggeplant zijn daarom: 7.500.000 minus 2.600.000 = 4.900.000,-.

Conclusie: Er worden 650 bomen teruggeplant . Daarnáást moet er 4.900.000 in het stedelijk herplantfonds gestort worden. Dit wordt geïnvesteerd in bomen in de stad.

(Evt. Concept besluit tot de wijziging van de beleidsnotitie ‘Compensatie en herplant van bomen’

inzien:

Het concept besluit is tijdens de inspraakperiode van <nog in te vullen> tot en met <nog in te vullen> in te zien bij:

U kunt op dit moment alleen op afspraak langskomen. Kijk bij Afspraak maken op een Stadsloket voor welke onderwerpen u een afspraak kunt maken.

Digitaal in de linker kantlijn te downloaden.)

Inspraakreactie

Tijdens de inspraakperiode van <nog in te vullen> tot en met <nog in te vullen> kan een ieder een inspraakreactie indienen.

Dat kan op onderstaande manieren:

 • -

  Per mail: u kunt uw reactie mailen naar Inspraak.bomenbeleid@amsterdam.nl

 • -

  Per post: u kunt uw reactie schriftelijk indienen per brief naar:

Gemeente Amsterdam Directeur Ruimte en Duurzaamheid t.a.v. team Groene en Gezonde Stad, o.v.v. inspraak ‘Herplant en compensatie’, Postbus 2758 1000 CT Amsterdam

Uw gegevens worden in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwerkt. Op deze verwerking van persoonsgegevens is een privacyreglement van toepassing. Dit reglement kunt u raadplegen op de website van de gemeente Amsterdam.

Vervolg

Alle inspraakreacties worden gebundeld en verwerkt in een Nota van Beantwoording. De Nota van Beantwoording wordt, samen met de definitieve wijzigingen ter vaststelling aan de college voorgelegd. Indieners van een inspraakreactie worden hierover geïnformeerd.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en Wethouders van 26 oktober 2021

De burgemeester

Femke Halsema

De gemeentesecretaris

Peter Teesink

Naar boven