Besluit tot wijziging van nadere regel subsidie extra kosten culturele evenementen gemeente Utrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

 

- gelet op artikel 156 lid 3 Gemeentewet juncto artikel 3 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Utrecht;

- en gelet op de door de raad vastgestelde nota Kunst kleurt de stad, Cultuurnota 2021-2024 en Cultuurvisie 2030.

 

Besluiten de nadere regel subsidie extra kosten culturele evenementen als volgt te wijzigen:

 

 

Artikel I

 

A. Artikel 3 komt te luiden:

 

Artikel 3 Eisen aan de aanvrager subsidie

De subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen met rechtsbevoegdheid (besloten vennootschap, naamloze vennootschap, stichting, vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij).

 

De aanvrager getuigt van professionaliteit op het gebied van productie, organisatie, financieel beheer, PR/marketing, publiekswerving, inkomstenwerving en samenwerking met andere partijen.

 

De subsidie kan worden aangevraagd als:

- De aanvrager geen meerjarige subsidie ontvangt in het kader van de Cultuurnota 2021-2024 of de tweejarige regeling 2021-2022;

- De aanvrager voor dezelfde activiteit (coronaproof maken van cultureel evenement) geen andere subsidie ontvangt.

 

Daarbij geldt:

De aanvrager van de subsidie dient dezelfde te zijn als de aanvrager van de evenementenvergunning.

Toelichting: Organisatoren die voor dezelfde activiteit al een subsidie ontvangen kunnen geen aanspraak maken op deze regeling. Die organisatoren dienen in overleg met de subsidieverstrekker afspraken te maken over de prestatie en daarvoor beschikbare middelen.

 

Artikel II

 

A. Artikel 4 komt te luiden:

 

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks het subsidieplafond vast door middel van de subsidiestaat.

Bij eventuele onderbesteding worden de beschikbare middelen ingezet voor het herstel van de cultuursector.

 

Artikel III

 

A. Artikel 5 komt te luiden:

 

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

De subsidie is expliciet bedoeld voor culturele evenementen in Utrecht die gepland staan tussen 1 juli 2021 en 31 december 2022, buiten plaatsvinden, worden georganiseerd door professionele organisatoren, en reeds eerder in Utrecht hebben plaatsgevonden.

 

Er kan subsidie worden aangevraagd als bijdrage in de kosten voor het coronaproof maken van het evenement. Het gaat hierbij om kosten zoals:

- Inhuur extra uitgiftepunten;

- Inhuur aan te stellen corona-officer;

- Inhuur extra personeel voor publieksbegeleiding (bijvoorbeeld in het kader van beveiliging / crowd control);

- Aanschaf/huur extra materieel in verband met hygiëne-maatregelen (bijvoorbeeld spatschermen, sanitair, corona tests);

- Aanpassing eventdesign en communicatie evenement i.v.m. corona;

- Kosten in verband met extra planvorming door corona;

- Aanschaf materiële investeringen (software, apparatuur).

 

Artikel IV

 

A. Artikel 6 komt te luiden:

 

Artikel 6 Niet-subsidiabele activiteiten

- Activiteiten (in het kader van coronaproof maken van het evenement) die reeds via een andere (subsidie) regeling worden bekostigd;

- Kosten die worden gemaakt voor inwerkingtreding van deze subsidieregel;

- Kosten die worden aangegaan nadat de activiteiten, als gevolg van de coronamaatregelen, definitief geen doorgang kunnen vinden.

 

Daarnaast zijn niet subsidiabel:

- Evenementen die conform art. 5:32 van de APV Utrecht meldingsplichtig zijn;

- Buurtfeesten, kermissen, markten, fairs, braderieën;

- Evenementen die niet primair cultureel van aard zijn maar wel culturele activiteiten programmeren.

Toelichting: Niet-culturele evenementen met een significant cultureel programma kunnen gebruik maken van de regeling ‘Subsidie extra kosten culturele activiteiten gemeente Utrecht’

 

Artikel V

 

A. Artikel 7 komt te luiden:

 

Artikel 7 Eisen aan de subsidieaanvraag

Een subsidieaanvraag wordt alleen in behandeling genomen als deze voldoet aan de eisen en verplichtingen van de geldende ASV en is ingediend door middel van een volledig en naar waarheid ingevuld en ondertekend digitaal aanvraagformulier via www.utrecht.nl/subsidie.

 

De subsidieaanvraag bestaat uit:

- Een sluitende begroting (en dekkingsplan) die inzicht geeft in de kosten om het evenement coronaproof te maken. Per begrotingspost geeft u een korte toelichting/onderbouwing. (max 2 A4);

 

- Activiteitenplan (in totaal max 3 A4):

In het activiteitenplan wordt tenminste onderbouwd aandacht besteed aan:

- Naam, datum en locatie van evenement;

- Omschrijving van het evenement, inclusief programma en toelichting programma;

- Beoogd aantal deelnemers / bezoekers;

- Eventuele (culturele) organisaties waarmee u samenwerkt;

- Doelgroep van het evenement.

 

Daarnaast dienen alle subsidieaanvragen voldoende inzichtelijk te maken of en hoe voldaan wordt aan de beoordelingscriteria zoals omschreven in artikel 10 van deze regel.

 

Indien door veranderde coronamaatregelen het gesubsidieerde evenement niet conform subsidieaanvraag kan plaatsvinden, kan de subsidieaanvrager na toestemming van de gemeente een alternatief programma aanbieden en de verleende subsidie daarvoor gebruiken, zolang de uitgaven daarvoor passen binnen het doel van deze subsidieregeling.

 

Artikel VI

 

A. Artikel 10 komt te luiden:

 

Artikel 10 Beoordeling subsidieaanvraag

De aanvragen die tijdig en volledig zijn ontvangen en voldoen aan de doelstelling en eisen van deze regeling worden op volgorde van binnenkomst op basis van de volgende criteria beoordeeld.

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet de aanvraag aan de volgende eisen voldoen:

- Evenement vindt plaats in de gemeente Utrecht;

- Evenement is primair cultureel van aard;

- Evenement heeft sinds 2016 minimaal één keer eerder in Utrecht plaatsgevonden;

- Evenement staat op de door de burgemeester vastgestelde evenementenkalender;

- Evenement vindt plaats tussen 1 juli 2021 en 31 december 2022;

- Evenement vindt plaats op of aan de openbare plaats of het openbaar water;

 

Indien het evenement binnen drie maanden na het indienen van de subsidieaanvraag zal plaatsvinden:

- Er is voor het evenement tijdig een ontvankelijke vergunningaanvraag ingediend of er is reeds een evenementenvergunning verleend.

 

Indien het evenement later dan drie maanden na het indienen van de subsidieaanvraag zal plaatsvinden:

- Er wordt voor het evenement tijdig een ontvankelijke vergunningaanvraag ingediend of er is reeds een evenementenvergunning verleend.

 

Subsidieaanvragers die meerdere keren een gelijk of vergelijkbaar evenement organiseren, kunnen slechts één keer subsidie krijgen verleend vanuit deze regeling. Indien de organisator verschillende evenementen organiseert op verschillende locaties en/of voor verschillend publiek en/of met verschillende doelstellingen, is het toegestaan om vaker een aanvraag in te dienen. Bij de beoordeling van deze aanvragen wordt onder andere gekeken naar het onderscheid tussen eenmalige en structurele kosten. Hierbij geldt het uitgangspunt van kostenefficiëntie ten einde middels deze regeling optimaal bij te dragen aan het in standhouden van de culturele infrastructuur.

 

Artikel VII

 

A. Artikel 14 komt te luiden:

 

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze nadere regel treedt in werking op de dag van bekendmaken van deze nadere regel. De regeling vervalt per 1 juli 2022, met dien verstande dat de regeling van toepassing blijft op subsidiebesluiten die onder de werking van deze regeling zijn genomen.

 

Artikel VIII

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, in de vergadering van 30 november 2021.

De secretaris,

Gabrielle G.H.M. Haanen

De burgemeester

Sharon A.M. Dijksma

Naar boven