Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden gemeente West Betuwe 2022

De raad van de gemeente West Betuwe;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober 2021,

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet,

 

besluit:

 

vast te stellen de:

VERORDENING op de heffing en de invordering van marktgelden gemeente West Betuwe 2022.

Artikel 1 Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  marktverordening: de in de gemeente West Betuwe geldende marktverordening;

 • b.

  marktdag: de dag en tijd gedurende welke de in de marktverordening bedoelde markten worden gehouden;

 • c.

  maand: een kalendermaand.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘marktgeld’ wordt een recht geheven voor het ter beschikking stellen van een standplaats op een markt als bedoeld in de marktverordening, daaronder begrepen de diensten welke in verband hiermee door de gemeente worden verleend.

Artikel 3 Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van degene aan wie een standplaats ter beschikking is gesteld.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en tarief

 • 1.

  Het marktgeld wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van het marktgeld wordt een gedeelte van een marktdag aangemerkt als een gehele marktdag.

Artikel 5 Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak is de periode waarvoor een vergunning voor een standplaats is afgegeven, met dien verstande dat bij een vergunning voor meer dan twaalf maanden het belastingtijdvak gelijk is aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld

Het marktgeld is verschuldigd bij het begin van het belastingtijdvak.

Artikel 7 Wijze van heffing

 • 1.

  De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 • 2.

  Indien zich ten aanzien van eenzelfde belastingplichtige meerdere belastbare feiten voordoen, kunnen de rechten ter zake daarvan worden geheven bij wege van één gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

Artikel 8 Termijn van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald op het moment van uitreiking van de in artikel 7 bedoelde kennisgeving, dan wel ingeval van toezending daarvan, binnen één maand na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van deze rechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Overgangsrecht

De ‘Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden gemeente West Betuwe 2021’ van 15 december 2020, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening marktgelden gemeente West Betuwe 2022.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering

van 30 november 2021.

De voorzitter,

De griffier,

Bijlage 1: TARIEVENTABEL

behorende bij de ‘Verordening Marktgelden gemeente West Betuwe 2022’.

 

Algemeen

 • 1.

  Alle in deze verordening opgenomen tarieven zijn inclusief omzetbelasting, indien deze verschuldigd is.

 • 2.

  Maatstaf van heffing is het langs de grond gemeten aantal strekkende meters van de frontbreedte van de standplaats, waarbij een gedeelte van een strekkende meter als een gehele meter wordt aangemerkt.

 • 3.

  De frontbreedte wordt gemeten langs die zijden waar het publiek toegang heeft en alwaar handelswaren zijn uitgestald.

 • 4.

  Onder ‘vaste standplaats’ wordt verstaan een standplaats welke tot wederopzegging beschikbaar wordt gesteld.

Hoofdstuk 1 Standplaatsen

 • 1.

  Het marktgeld voor het innemen van een vaste standplaats bedraagt per strekkende meter frontbreedte, per maand € 11,15

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het voorgaande lid bedraagt het marktgeld voor het innemen van een niet vaste standplaats per strekkende meter frontbreedte, per marktdag € 3,25

Hoofdstuk 2 Diensten

 • 1.

  Het marktgeld voor het ter beschikking stellen van een elektriciteitskast voor verbruik tot en met 10 KWh, bedraagt per marktdag € 2,90

 • 2.

  Het marktgeld voor het ter beschikking stellen van een elektriciteitskast voor verbruik vanaf 10 KWh, bedraagt per marktdag € 5,70

Behoort bij raadsbesluit van 30 november 2021.

 

De griffier van de gemeente West Betuwe,

Naar boven