Ontwerp-omgevingsvisie Bommelerwaard

Burgemeester en wethouders van Maasdriel maken bekend dat de ontwerp-omgevingsvisie Bommelerwaard ter inzage ligt.

Sinds eind 2019 hebben de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel samen met inwoners, ondernemers, verenigingen, instellingen en overige partners aan de gezamenlijke omgevingsvisie voor de Bommelerwaard gewerkt. In de visie zijn keuzes gemaakt die invloed hebben op de toekomstige fysieke leefomgeving van iedereen in de Bommelerwaard. Denk aan keuzes op het gebied van bijvoorbeeld klimaat, wonen, economie, gezondheid en leefbaarheid.

De visie die nu ter inzage ligt is het resultaat van een lang en zorgvuldig proces. Het stuk schetst een toekomstbeeld voor de Bommelerwaard, maar laat ook ruimte voor de eigen identiteit van Zaltbommel en Maasdriel. Tijdens de periode dat de visie ter inzage ligt heeft u nog een laatste mogelijkheid om op het stuk te reageren. Uw inbreng wordt meegewogen bij het opstellen van de definitieve visie. Deze wordt na de verkiezingen door de nieuwe gemeenteraden vastgesteld.

Inzien

Van 9 december 2021 tot en met 2 februari 2022 ligt de ontwerp-omgevingsvisie Bommelerwaard tijdens de openingstijden voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis aan de Kerkstraat 45 in Kerkdriel.

U kunt de omgevingsvisie ook vinden op:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0263.SV0005-ON01

De bronbestanden zijn beschikbaar via de website:

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0263.SV0005-ON01

Reageren

Iedereen kan tijdens de inzagetermijn reageren op de ontwerp-omgevingsvisie. Uw zienswijze stuurt u onder vermelding van ‘ontwerp-omgevingsvisie Bommelerwaard’ aan: de gemeenteraad van Maasdriel, Postbus 10.000, 5330 GA Kerkdriel.

Wij ontvangen bij voorkeur uw zienswijzen schriftelijk, per e-mail is niet mogelijk!

Als u uw zienswijzen mondeling wilt indienen, kunt u hiervoor contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Meer informatie

Bel (14 0418) of mail (info@maasdriel.nl) de gemeente en vraag naar mevrouw E. Vos

Naar boven