Nadere regel subsidie groene daken gemeente Utrecht

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

gelet op artikel 156 lid 3 Gemeentewet;

gelet op artikel 3 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Utrecht;

gelet op de Visie Klimaatadaptatie Utrecht en de Visie Water en Riolering Utrecht

Overwegende dat na evaluatie van de nadere regels subsidie groene daken 2020 diverse aanpassingen nodig zijn;

 

Besluiten vast te stellen de volgende Nadere regel subsidie groene daken gemeente Utrecht.

 

 

Artikel 1 Definities

 • 1.

  Dak(constructie): samenstelling van balken (hout of staal), regels en bebording of betonnen plaat, die sterk genoeg is om de dakbedekking van een gebouw te dragen en de wind-, regen- en sneeuwbelasting op te vangen.

 • 2.

  Extensief groen dak: een groen dak met de volgende kenmerken:

 • a.

  Het vegetatiepakket heeft een waterbergend vermogen van minimaal 15 liter per m2

 • b.

  De toegepaste plantensoorten bestaan hoofdzakelijk uit sedum en mossen

 • 3.

  Biodivers groen dak: een groen dak met de volgende kenmerken:

 • a.

  Het vegetatiepakket heeft een waterbergend vermogen van minimaal 50 liter per m2

 • b.

  De toegepaste plantensoorten bestaan hoofdzakelijk uit sedum en kruiden met minimaal 30% aan kruiden en bloemen.

 • 4.

  Intensief groen dak: een groen dak met de volgende kenmerken:

 • a.

  Het vegetatiepakket heeft een waterbergend vermogen van minimaal 70 liter per m2

 • b.

  De toegepaste plantensoorten bestaan voor maximaal 50% uit sedum en mossen en voor minimaal 50% uit bomen/struiken en grassen

 • c.

  Het gewicht van het vegetatiepakket is in verzadigde toestand minimaal 200 kg per m2

 • 5.

  Monument: een onroerende zaak die is opgenomen in het monumentenregister zoals bedoeld in de Monumentenwet 1988, danwel een onroerende zaak die is geplaatst op de gemeentelijke monumentenlijst zoals bedoeld in de vigerende monumentenverordening.

 • 6.

  Woonboot: een vaartuig, daaronder begrepen een object te water, dat hoofdzakelijk wordt gebruikt als of is bestemd tot woonverblijf, niet zijnde een object dat valt onder de Woningwet en dat uit hoofde van zijn feitelijke bestemming of gebruik plaatsgebonden is.

 • 7.

  Woonwagen: voor bewoning bestemd gebouw als bedoeld in de Woningwet dat is geplaatst op een standplaats en dat in zijn geheel of in delen kan worden verplaatst.

 

Artikel 2 Doel

Deze nadere regel heeft als doel de aanleg van groene daken op bestaande bebouwing te bevorderen, met als hoofddoel het vasthouden van regenwater en daarmee het voorkomen van wateroverlast en droogte in het bebouwde gebied en als ondergeschikte doelen het leveren van een bijdrage aan het verminderen van CO2-emissies door energiebesparing, het verbeteren van de luchtkwaliteit, het terugdringen van geluidshinder, het tegengaan van de opwarming van de stad en het verhogen van de biodiversiteit en de woonkwaliteit.

 

Artikel 3 Eisen aan de subsidieaanvrager

 • 1.

  De subsidie kan worden aangevraagd door natuurlijke personen en (rechts)personen met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

 • 2.

  De aanvrager mag namens de eigenaar van een (ander) adres een aanvraag indienen, mits de aanvrager beschikt over het ingevulde en door de eigenaar getekende toestemmingsformulier.

 

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks het subsidieplafond vast door middel van de subsidiestaat.

 

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  De volgende activiteiten komen voor subsidie in aanmerking:

  • a.

   De beplanting van een groen dak, inclusief beschermfolie, substraat, filtervlies, drainagelaag, en grind.

  • b.

   De aanlegkosten voor een groen dak, inclusief de leveringskosten en huurkosten van een lift.

  • c.

   De kosten van een bouwkundig expert, ook als het dak niet geschikt blijkt te zijn.

 • 2.

  Er kan geen subsidie worden aangevraagd voor:

  • a.

   Een groen dak op woningen of bedrijfsgebouwen die nog niet in gebruik zijn genomen.

  • b.

   De kosten voor het vervangen van een bestaand groen dak, tenzij een eerder aangelegd groen dak wordt vervangen door een groen dak met een aanzienlijk hoger waterbergend vermogen: een extensief groen dak moet dan minimaal een biodivers groen dak worden en een biodivers groen dak moet minimaal een intensief groen dak worden.

  • c.

   De kosten voor een bouw- en/of monumentenvergunning.

  • d.

   De kosten bedoeld voor het onderhoud van het groene dak/de groene daken.

  • e.

   De kosten voor werkzaamheden die behoren tot het reguliere onderhoud van het dak zelf.

 

Artikel 6 Eisen aan de subsidieaanvraag

Voor de subsidieaanvraag gelden de volgende eisen:

 • 1.

  De subsidieaanvraag wordt met DigiD of e-Herkenning via het digitale loket van de Gemeente Utrecht ingediend.

 • 2.

  Bij meerdere deelnemers in een aanvraag met meerdere losse documenten, worden de documenten zo veel mogelijk door middel van zip-bestanden ingediend.

  • a.

   De foto’s, schetsen en toestemmingsformulieren zitten in aparte zip-bestanden.

  • b.

   De overige documenten mogen bij elkaar in één zip-bestand.

 • 3.

  De subsidieaanvraag, die vóór de aanleg wordt ingediend, moet bestaan uit de volgende documenten:

  • a.

   Het via het digitale loket ingevulde aanvraagformulier.

   • i.

    De startdatum activiteiten is de datum waarop de aanvraag wordt ingediend.

   • ii.

    De einddatum activiteiten is de datum waarop de aanleg is afgerond.

  • b.

   Het ingevulde formulier “Gegevens t.b.v. subsidie groene daken”.

  • c.

   Een zelfgemaakte schets van elk deelnemend dak met daarbij de afmetingen vermeld. Indien op het dak zogeheten “obstakels” zijn (zoals een lichtkoepel/lichtstraat, zonnepanelen, opstaande randen, etc.) dan moeten deze ook op de schets worden aangegeven, inclusief hun afmetingen.

  • d.

   Indien de aanvrager geen eigenaar is van één van de deelnemende daken: toestemmingsformulier(en).

  • e.

   Een foto van elk deelnemend dak voor aanleg van het groene dak, waarop de dakbedekking zichtbaar is met het adres erbij vermeld; er mogen meerdere daken op één foto staan, mits duidelijk is aangegeven welk dak bij welk adres hoort.

 • f.

  Een overzicht van de verwachte kosten voor de aanleg van het groene dak.

 • 4.

  De subsidieaanvraag, die ná de aanleg wordt ingediend, moet bestaan uit de volgende documenten:

  • a.

   Het via het digitale loket ingevulde aanvraagformulier.

   • i.

    De startdatum activiteiten is de datum waarop de aanleg heeft plaatsgevonden.

   • ii.

    De einddatum activiteiten is de datum waarop de aanvraag wordt ingediend.

  • b.

   Het ingevulde formulier “Gegevens t.b.v. subsidie groene daken”.

  • c.

   Een zelfgemaakte schets van elk deelnemend dak met daarbij de afmetingen vermeld. Indien op het dak zogeheten “obstakels” zijn (zoals een lichtkoepel/lichtstraat, zonnepanelen, opstaande randen, etc.) dan moeten deze ook op schets worden aangegeven, inclusief hun afmetingen.

  • d.

   Indien de aanvrager geen eigenaar is van één van de deelnemende daken: toestemmingsformulier(en).

  • e.

   Een foto van elk deelnemend dak voor aanleg van het groene dak, waarop de dakbedekking zichtbaar is met het adres erbij vermeld; er mogen meerdere daken op één foto staan, mits duidelijk is aangegeven welk dak bij welk adres hoort.

  • f.

   (Kopie van) alle facturen die betrekking hebben op de aanleg van het groene dak, dus ook eventuele voorschotfacturen en/of van de bouwkundig expert.

   • i.

    Op de factuur moet de datum staan waarop de werkzaamheden zijn uitgevoerd.

   • ii.

    Aanvragers die het groene dak zelf aanleggen sturen tevens de pakbon mee waarop duidelijk staat vermeld wanneer de bestelling is geleverd.

  • g.

   Bewijs van betaling van de onder lid f genoemde facturen. De betaling moet door middel van een bankoverschrijving hebben plaatsgevonden.

 • 5.

  Indien de (rechts)persoon met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel voor de eerste keer een aanvraag indient, dan moet tevens worden meegestuurd:

 • 6.

  Een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

 • 7.

  Een bankafschrift of bankpas waarop duidelijk de naam en IBAN van de aanvragende (rechts)persoon te zien zijn.

 • 8.

  De statuten, indien van toepassing.

 

Artikel 7 Indieningstermijn subsidieaanvraag

 • 1.

  De aanvragen kunnen gedurende het gehele jaar worden ingediend met DigiD en/of e-Herkenning via het digitale loket bij burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht.

 • 2.

  De aanvraag kan vooraf of achteraf worden ingediend.

  • a.

   Achteraf indienen kan tot uiterlijk drie maanden na aanleg.

  • b.

   Voor groene daken die in 2021 of eerder zijn aangelegd kan geen aanvraag achteraf worden ingediend.

 

Artikel 8 Maximaal subsidiebedrag per aanvraag/aanvrager

 • 1.

  Per aanvraag wordt maximaal € 20.000,00 subsidie verleend.

 • 2.

  De hoogte van de subsidie wordt als volgt berekend:

  • a.

   De subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten inclusief BTW, maar niet meer dan:

   • i.

    € 25,00 per m2 voor een extensief groen dak

   • ii.

    € 35,00 per m2 voor een biodivers groen dak

   • iii.

    € 50,00 per m2 voor een intensief groen dak

  • b.

   Indien het aantal m2 groen dak op de offerte/factuur groter is dan het totale netto dakoppervlak, dan wordt het netto dakoppervlak gebruikt voor de berekening van de subsidie.

  • c.

   De kosten van een bouwkundig expert worden tot een maximum van € 250,00 per adres vergoed, met een maximum van € 1.000,00 per aanvraag

 

Artikel 9 Beoordeling subsidieaanvraag

De aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst van de volledige aanvraag.

 

Artikel 10 Besluitvorming

Bij de besluitvorming geldt de volgende procedure:

 • 1.

  De aanvragen worden in behandeling genomen op basis van binnenkomst van de volledige aanvraag.

 • 2.

  Binnen dertien weken besluiten burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht over de aanvraag.

 • 3.

  De aanvraag wordt meteen en zonder verdere inhoudelijke beoordeling afgewezen als:

  • a.

   Er eerder subsidie voor (een deel van) hetzelfde dak is verleend, tenzij een eerder aangelegd groen dak wordt vervangen door een groen dak met een aanzienlijk hoger waterbergend vermogen: een extensief groen dak moet dan minimaal een biodivers groen dak worden en een biodivers groen dak moet minimaal een intensief groen dak worden.

  • b.

   Het totale netto te vergroenen dakoppervlak minder dan 10 m2 bedraagt

  • c.

   De periode tussen aanleg en aanvraag meer dan drie maanden bedraagt

  • d.

   De aanleg in 2021 of eerder heeft plaats gevonden.

 • 4.

  Bij vooraf ingediende aanvragen wordt het subsidiebedrag uitbetaald na goedkeuring van de eindrapportage.

 • 5.

  Indien het verleende subsidiebedrag meer dan € 1.000,00 bedraagt, wordt bij verlening 90% van het verleende subsidiebedrag als voorschot uitbetaald.

Artikel 11 Verplichtingen aan subsidieverlening

De subsidieontvanger is verplicht minimaal 5 jaar het groene dak deugdelijk te onderhouden.

Artikel 12 Evaluatie

Het beleid waarvoor de subsidie wordt ingezet, wordt elke 5 jaar, of zoveel eerder als noodzakelijk wordt geacht, geëvalueerd. De evaluatie kan leiden tot aanpassing van de subsidieregeling en deze nadere regel.

Artikel 13 Intrekking

De Nadere regels Subsidie groene daken 2020, vastgesteld op 10 december 2019, wordt ingetrokken op het moment van inwerkingtreding van deze aangepaste nadere regel.

Artikel 14 Overgangsbepalingen

De Nadere regels Subsidie groene daken 2020 blijft ook na 1 januari 2022 van toepassing op subsidiebesluiten die onder de werking van deze regeling zijn genomen en aanvragen die voor intrekking van deze regeling zijn ingediend.

 

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze nadere regel treedt in werking op 1 januari 2022.

 

Artikel 16 Citeertitel

Deze nadere regel wordt aangehaald als Nadere regel subsidie groene daken Gemeente Utrecht.

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, in de vergadering van 30 november 2021.

De burgemeester,

Sharon A.M. Dijksma

De secretaris,

Gabriëlle G.H.M. Haanen

Naar boven